Zm.: rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.93.423

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 lipca 1996 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 1984 r. Nr 32, poz. 174, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1984 r. w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość (Dz. U. z 1987 r. Nr 34, poz. 192, z 1988 r. Nr 30, poz. 209, z 1989 r. Nr 48, poz. 265, z 1993 r. Nr 27, poz. 120 i z 1995 r. Nr 114, poz. 547) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
w ust. 1 wyrazy "terenowego organu administracji państwowej stopnia podstawowego, właściwego" zastępuje się wyrazami "gminy właściwej",
b)
w ust. 2 wyrazy "terenowego organu administracji państwowej stopnia podstawowego, właściwego" zastępuje się wyrazami "gminy właściwej";
2)
w § 6 w ust. 1 wyrazy "Terenowe organy administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw społeczno-administracyjnych stopnia podstawowego" zastępuje się wyrazami "Właściwe organy gminy";
3)
w § 8 w ust. 1:
a)
skreśla się pkt 3, 4 i 9,
b)
dotychczasowe pkt 5-8 oznacza się odpowiednio jako pkt 3-6,
c)
dotychczasowy pkt 10-13 oznacza się odpowiednio jako pkt 7-10;
4)
w § 8 w ust. 2 po wyrazie "życiu" skreśla się przecinek i dodaje wyraz "i", a po wyrazie "ewidencyjnego" stawia się kropkę i skreśla wyrazy "oraz o wydaniu wkładki zaopatrzenia";
5)
w § 9:
a)
w ust. 1 wyrazy "terenowe organy administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw społeczno-administracyjnych stopnia podstawowego" zastępuje się wyrazami "właściwe organy gminy",
b)
w ust. 2 wyrazy "terenowemu organowi administracji państwowej" zastępuje się wyrazami "organowi gminy";
6)
w § 10 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "terenowe organy administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw społeczno-administracyjnych stopnia podstawowego" zastępuje się wyrazami "właściwe organy gminy";
7)
w § 14 w ust. 2 wyrazy "terenowe organy administracji państwowej o właściwości szczególnej w sprawach ewidencji działalności gospodarczej stopnia podstawowego." zastępuje się wyrazami "właściwe organy gminy.";
8)
w § 15 w ust. 1 wyrazy "terenowe organy administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw rolnictwa i gospodarki żywnościowej stopnia podstawowego." zastępuje się wyrazami "właściwe organy gminy.";
9)
skreśla się § 16 i 17;
10)
w § 18:
a)
w ust. 1 liczbę "14" zastępuje się liczbą "12",
b)
w ust. 3 wyrazy "Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej" zastępuje się wyrazami "Urzędu Ochrony Państwa i Policji", wyrazy "Transportu, Żeglugi i Łączności" zastępuje się wyrazami "Transportu i Gospodarki Morskiej", a wyrazy "służby zdrowia" zastępuje się wyrazami "opieki zdrowotnej";
11)
w § 19:
a)
w ust. 2 wyrazy "terenowy organ administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw kultury i sztuki stopnia podstawowego zastępuje się wyrazami "organ gminy",
b)
w ust. 3 wyrazy "terenowemu organowi administracji państwowej" zastępuje się wyrazami "organowi gminy",
c)
w ust. 4 wyrazy "terenowy organ administracji państwowej" zastępuje się wyrazami "organ gminy";
12)
skreśla się § 20;
13)
w § 20a w ust. 2 liczbę "15" zastępuje się liczbą "13";
14)
skreśla się § 21;
15)
w § 22 liczbę "12" zastępuje się liczbą "10";
16)
w § 23 wyrazy "terenowe organy administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw zdrowia i opieki społecznej stopnia podstawowego." zastępuje się wyrazami "właściwe organy gminy.", a liczbę "13" zastępuje się liczbą "11";
17)
w § 24 wyrazy "Terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego" zastępuje się wyrazami "Organ gminy", a wyrazy "w § 10-16 i § 18-23" zastępuje się wyrazami "w § 10-15, 18, 19, 22 i 23";
18)
§ 28 otrzymuje brzmienie:

"§ 28. W razie utraty obywatelstwa polskiego należy dowód osobisty lub tymczasowy dowód osobisty zwrócić właściwemu organowi gminy.";

19)
określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia wzory stron 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17 i 20 dowodu osobistego zastępuje się wzorami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
20)
określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia wzory stron 2, 3, 6, 7, 10 i 11 tymczasowego dowodu osobistego zastępuje się wzorami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
21)
określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia wzory okładki oraz stron 1, 4, 5, 8, 9 i 12 tymczasowego zaświadczenia tożsamości zastępuje się wzorami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;
22)
skreśla się załączniki nr 10 i 11 do rozporządzenia, a dotychczasowe załączniki nr 12-15 oznacza się odpowiednio jako załączniki nr 10-13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

DOWÓD OSOBISTY

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

TYMCZASOWE ZAŚWIADCZENIE TOŻSAMOŚCI

(pominięty)