§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1412

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 października 2014 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) (Dz. U. poz. 426) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 uchyla się pkt 9;
2)
w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Za bezpieczeństwo w sieci teleinformatycznej CWPK SIS odpowiada organ techniczny KSI.".