Zm.: rozporządzenie w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1412

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 października 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 10 października 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI)

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1203) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) (Dz. U. poz. 426) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 uchyla się pkt 9;
2)
w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Za bezpieczeństwo w sieci teleinformatycznej CWPK SIS odpowiada organ techniczny KSI.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).