Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatku służbowego dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". - Dz.U.1967.30.144 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatku służbowego dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.30.144

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1967 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 20 lipca 1967 r.
o zmianie rozporządzenia w sprawie dodatku służbowego dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Na podstawie art. 18 ust. 2 przepisów z dnia 22 marca 1928 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. z 1932 r. Nr 105, poz. 379) oraz art. 65 i art. 66 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności (Dz. U. Nr 8, poz. 48) i § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 1957 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. z 1966 r. Nr 9, poz. 58) zarządza się, co następuje:
W wykazie stanowisk, do których przywiązany jest dodatek służbowy, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 22 grudnia 1964 r. w sprawie dodatku służbowego dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. z 1965 r. Nr 3, poz. 11) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pozycji 8 w rubryce "stanowisko" po wyrazach "Inspektor odbiorów w CZPiT" dodaje się wyrazy "kierownik zespołu magazynów",
2)
w pozycji 9 w rubryce "stanowisko" skreśla się wyrazy "kierownik magazynów w CZPiT",
3)
w pozycji 10 w rubryce "stanowisko" zastępuje się wyrazy "kierownik magazynów w OSZPiT" wyrazami "kierownik magazynu",
4)
w pozycji 12 w rubryce "stanowisko" zastępuje się wyrazy "kierownik magazynu" wyrazami "magazynier".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1967 r.