Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatku służbowego dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". - Dz.U.1966.21.136 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatku służbowego dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.21.136

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 1966 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 6 maja 1966 r.
o zmianie rozporządzenia w sprawie dodatku służbowego dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Na podstawie art. 18 ust. 2 przepisów z dnia 22 marca 1928 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. z 1932 r. Nr 105, poz. 379), art. 65 i art. 66 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności (Dz. U. Nr 8, poz. 48) i § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 1957 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. z 1966 r. Nr 9, poz. 58) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Łączności z dnia 22 grudnia 1964 r. w sprawie dodatku służbowego dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. z 1965 r. Nr 3, poz. 11) wprowadza się następującą zmianę:

w § 1 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:

"3. W razie kolejnego powierzenia pracownikowi zastępstwa pracowników określonych w ust. 2, do 3-miesięcznego okresu zastępstwa przewidzianego w ust. 2 pkt 2 wlicza się poszczególne okresy wykonywania zastępstwa. Za kolejne powierzenie zastępstwa uważa się wypadki, w których objęcie zastępstwa następuje w ciągu 7 dni od ukończenia zastępstwa poprzednio powierzonego."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.