Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.79.487

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 lipca 1997 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych.

Na podstawie art. 40 ust. 3, art. 42 ust. 6, art. 43 ust. 5, art. 44 ust. 4 i art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 86, poz. 433 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 56, poz. 257 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 68, poz. 439) zarządza się, co następuje:
W załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1994 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 119, poz. 570 i z 1997 r. Nr 24, poz. 121) wprowadza się następujące zmiany:
1) 1
w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Za dochód, z zastrzeżeniem ust. 3, uważa się wszelkie przychody pomniejszone o faktycznie poniesione koszty ich uzyskania (dochód brutto).",

2)
w ust. 2 w pkt 2 skreśla się wyrazy "oraz dodatków dla sierot zupełnych",
3) 2
po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej."

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 1 pkt 1 uznany został za niezgodny z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie, w jakim powoduje zwiększenie wydatków gmin na wypłaty dodatków mieszkaniowych w roku budżetowym 1997 bez odpowiedniego zwiększenia udziału gmin w podziale dochodów publicznych, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 1998 r. (Dz.U.98.67.445). Zgodnie z ust. 3 tego wyroku wyżej wymieniony przepis traci moc z dniem 31 grudnia 1998 r.
2 § 1 pkt 3 uznany został za niezgodny z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie, w jakim powoduje zwiększenie wydatków gmin na wypłaty dodatków mieszkaniowych w roku budżetowym 1997 bez odpowiedniego zwiększenia udziału gmin w podziale dochodów publicznych, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 1998 r. (Dz.U.98.67.445). Zgodnie z ust. 3 tego wyroku wyżej wymieniony przepis traci moc z dniem 31 grudnia 1998 r.