§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.73.394

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 kwietnia 2011 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. Nr 28, poz. 242 i Nr 40, poz. 384 oraz z 2006 r. Nr 237, poz. 1717) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o żołnierzu niezawodowym, należy przez to rozumieć żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe lub ćwiczenia wojskowe oraz pełniącego służbę przygotowawczą lub służbę kandydacką.";

2)
w § 11:
a)
uchyla się ust. 1 i 2,
b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Żołnierzowi pełniącemu służbę przygotowawczą lub służbę kandydacką, w okresie odbywania nauki w szkole wojskowej lub w ośrodku szkolenia, albo żołnierzowi odbywającemu przeszkolenie wojskowe, któremu powierzono pełnienie nieetatowej funkcji dowódcy drużyny lub pomocnika dowódcy plutonu albo wykonywanie obowiązków służbowych na stanowisku przewidzianym w etacie dla żołnierza zawodowego, przyznaje się dodatek funkcyjny w wysokości od 5% do 10% kwoty należnego uposażenia zasadniczego.";

3)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.