Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.147.934

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 czerwca 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 141, poz. 1497, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Kwotą bazową w rozumieniu rozporządzenia jest kwota 1.500 zł.";

2)
w § 10a po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Do okresu służby uprawniającego do przyznania dodatku specjalnego, o którym mowa w ust. 1, wlicza się okres pobierania przez żołnierza zawodowego dodatku za bezpośrednią obsługę statków powietrznych, na podstawie obowiązujących przed dniem 1 lipca 2004 r. przepisów w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy.";

3)
w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Żołnierz zawodowy, który pełni służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych co najmniej przez połowę obowiązującego czasu służby, otrzymuje miesięczny dodatek specjalny ustalony przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej:

1) przy pierwszym stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 0,05;

2) przy drugim stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 0,06;

3) przy trzecim stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 0,08;

4) przy czwartym stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 0,12.";

4)
§ 24 otrzymuje brzmienie:

"§ 24. Żołnierzowi zawodowemu przyznaje się dodatek za długoletnią służbę wojskową w wysokości:

1) po trzech latach służby wojskowej - 3 %,

2) po sześciu latach służby wojskowej - 6 %,

3) po dziewięciu latach służby wojskowej - 9 %,

4) po dwunastu latach służby wojskowej - 12 %,

5) po piętnastu latach służby wojskowej - 15 %;

6) po dwudziestu latach służby wojskowej - 20 %,

7) po dwudziestu pięciu latach służby wojskowej - 25 %,

8) po trzydziestu latach służby wojskowej - 30 %

- kwoty należnego uposażenia zasadniczego.".

1.
Podwyższenie dodatków specjalnych i służbowych wynikające ze zmiany wysokości kwoty bazowej nie wymaga wydawania nowych decyzji.
2. 1
Żołnierzowi zawodowemu otrzymującemu do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dodatek za długoletnią służbę wojskową po pięciu lub dziesięciu latach służby wojskowej, zachowuje się prawo do otrzymywania dotychczasowej stawki dodatku za długoletnią służbę wojskową do czasu uzyskania wyższej stawki dodatku.
Przepisy rozporządzenia stosuje się przy przyznawaniu dodatków do uposażenia zasadniczego należnych żołnierzom zawodowym od dnia 1 lipca 2008 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 20, poz. 171, Nr 205, poz. 1700 i Nr 245, poz. 2087, z 2006 r. Nr 149, poz. 1080, Nr 182, poz. 1350 i Nr 195, poz. 1444, z 2007 r. Nr 180, poz. 1281 oraz z 2008 r. Nr 29, poz. 171.

1 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 14 listopada 2008 r. (Dz.U.08.208.1310) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 grudnia 2008 r.