§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.22.200

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lutego 2004 r.
§  2.
Funkcjonariusz celny przyjmujący zgłoszenie celne na formularzach SAD i SAD-BIS wpisuje ręcznie lub za pomocą stempla na odwrocie kart 1, 1A, 3, 6 i 8 lub 1/6 i 3/8 pouczenie o treści:

"W wypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty należności wynikającej z długu celnego, opłat przewidzianych przepisami prawa celnego oraz podatków wykazanych w niniejszym zgłoszeniu celnym lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości, niniejsze zgłoszenie celne stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a § 1 pkt 2 i § 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z późn. zm. 3 )."

Zgłaszający lub jego przedstawiciel powinien potwierdzić fakt zapoznania się z tym pouczeniem własnoręcznym podpisem.

3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 193, poz. 1884, Nr 217, poz. 2124 i Nr 228, poz. 2255.