§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.22.200

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lutego 2004 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 września 2001 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych (Dz. U. Nr 117, poz. 1250 i Nr 152, poz. 1726 oraz z 2002 r. Nr 43, poz. 381 i Nr 230, poz. 1928) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 9:
a)
w ust. 1:
w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) ich łączna masa brutto nie przekracza 1.000 kg i których łączna wartość nie przekracza równowartości 1.000 euro - w jednej przesyłce lub",

w pkt 1 po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) zgłoszeniem celnym objęte są towary, o których mowa w art. 1904, art. 1905, art. 1907, art. 1908, art. 19021, art. 19023 Kodeksu celnego,",

w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) są przeznaczone do działalności gospodarczej, a ich łączna masa brutto nie przekracza 1.000 kg i których łączna wartość nie przekracza równowartości 1.000 euro - w jednej przesyłce lub",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. c) i d) oraz pkt 2 lit. b) nie stosuje się do skuterów śnieżnych, skuterów wodnych, samolotów, helikopterów, szybowców, łodzi z silnikiem lub bez o masie ponad 100 kg, motocykli oraz do towarów, dla których ustanowiono normy ilościowe w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy osobistego użytku niektórych osób fizycznych (Dz. U. Nr 149, poz. 1667), rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy należących do osób przybywających na polski obszar celny w związku z zawarciem związku małżeńskiego (Dz. U. Nr 133, poz. 1504), rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy służących do wyposażenia mieszkania lub domu osoby fizycznej niemającej miejsca zamieszkania w kraju (Dz. U. Nr 149, poz. 1666) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy przeznaczonych dla studenta lub ucznia (Dz. U. Nr 145, poz. 1629).";

2)
w § 10 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) 1, 1A, 2 i 3 - w wypadku wyprowadzania poza polski obszar celny towarów zgłaszanych w granicznym urzędzie celnym lub w wewnętrznym urzędzie celnym, jeżeli tranzyt towarów odbywa się na podstawie odrębnego dokumentu SAD albo innego dokumentu tranzytowego,";

3)
w § 12 w ust. 2:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) z zielonym tłem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55, 56, w wypadku stosowania procedury tranzytu,",

b)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34a, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 i 56 oraz nadrukowanych na czarno: 12, 42 i 45, w wypadku wyprowadzania towarów poza polski obszar celny i użycia w charakterze dokumentu tranzytowego tego samego dokumentu SAD,",

c)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) wymienionych w pkt 1, w wypadku wyprowadzania towarów poza polski obszar celny i stosowania odrębnego dokumentu SAD albo innego dokumentu tranzytowego.";

4)
po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

"§ 14a. 1. Jeżeli, zgodnie z art. 64 § 3a Kodeksu celnego, organ celny wyraził zgodę, aby zgłoszenie celne zostało złożone, zanim zgłaszający lub jego przedstawiciel będzie mógł przedstawić towar nim objęty, do zgłoszenia celnego należy dołączyć:

1) kserokopię karty 6 tego zgłoszenia, w wypadku obejmowania towaru procedurą dopuszczenia do obrotu, procedurą składu celnego, procedurą uszlachetniania czynnego, procedurą przetwarzania pod kontrolą celną lub procedurą odprawy czasowej,

2) kserokopię karty 1 tego zgłoszenia, w wypadku obejmowania towaru procedurą wywozu, procedurą uszlachetniania biernego, procedurą tranzytu, jednocześnie procedurą wywozu i procedurą tranzytu lub procedurą uszlachetniania biernego i procedurą tranzytu.

2. Pola 18, 40 i 44 dokumentu SAD stanowiącego zgłoszenie celne mogą pozostać niewypełnione do chwili przedstawienia towaru.

3. Dokumenty, których przedłożenie jest wymagane do objęcia towaru procedurą celną, do której jest zgłaszany, należy przedstawić najpóźniej w chwili przedstawienia towarów.

4. W wypadku, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusz celny w polu E lub J zgłoszenia celnego oraz kserokopii karty tego zgłoszenia dokonuje adnotacji "ZGŁOSZENIE ZŁOŻONO W DNIU ................. BEZ PRZEDSTAWIENIA TOWARU", wpisuje numer rejestru, przystawia stempel SAD oraz wpisuje termin, przed upływem którego należy przedstawić towar, zgodnie z wzorem "TOWAR NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO DNIA ................". Kserokopię karty zgłoszenia funkcjonariusz celny zwraca zgłaszającemu lub jego przedstawicielowi.

5. Termin, do którego należy przedstawić towar objęty zgłoszeniem celnym, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia złożenia zgłoszenia.

6. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 4, jest równoznaczne z wyrażeniem przez organ celny zgody na złożenie zgłoszenia celnego, zanim zgłaszający lub jego przedstawiciel będzie mógł przedstawić towar objęty tym zgłoszeniem.

7. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 4, funkcjonariusz celny przystępuje niezwłocznie do sprawdzenia zgłoszenia celnego i dołączonych do niego dokumentów.

8. W terminie, o którym mowa w ust. 4, zgłaszający przedstawia wraz z towarem kserokopię karty złożonego uprzednio zgłoszenia. Organ celny przyjmuje złożone uprzednio zgłoszenie celne zgodnie z art. 65 Kodeksu celnego.

9. Dane zawarte w składanym zgłoszeniu i dołączonych do niego dokumentach muszą być aktualne w dniu przyjęcia zgłoszenia przez organ celny.

10. W wypadku gdy:

1) towary nie zostaną przedstawione w wyznaczonym terminie lub

2) gdy dane zawarte w zgłoszeniu nie są aktualne w dniu, w którym zgłoszenie może zostać przyjęte

- funkcjonariusz celny przekreśla złożone zgłoszenie i nanosi na nim ukośnie, drukowanymi literami, adnotację, odpowiednio "ZGŁOSZENIE ANULOWANO - TOWAR NIE ZOSTAŁ PRZEDSTAWIONY" albo "ZGŁOSZENIE ANULOWANO - DANE NIEAKTUALNE". Anulowane zgłoszenie stanowi załącznik do rejestru.";

5)
w § 15:
a)
w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) towary o łącznej masie brutto do 1.000 kg i których łączna wartość nie przekracza równowartości 1.000 euro,

b) towary zwolnione od cła na podstawie art. 1906, art. 19027-19030, art. 19032 i art. 19033 Kodeksu celnego,",

b)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) procedurą odprawy czasowej lub powrotnego wywozu mają być objęte towary, o których mowa w § 112 pkt 32, 33, 35 i 38 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie gospodarczych procedur celnych (Dz. U. Nr 201, poz. 1955 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 46), zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie gospodarczych procedur celnych".";

6)
po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

"§ 23a. Do towarów zwolnionych od cła na podstawie art. 19040 Kodeksu celnego przepis § 23 ust. 1 stosuje się odpowiednio.";

7)
w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zgłoszenie elektroniczne powinno zostać sporządzone zgodnie ze specyfikacją XML publikowaną na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz powinno zawierać kod identyfikacyjny zgłaszającego.";

8)
w § 25:
a)
w ust. 2:
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) zgody organu celnego, o której mowa w art. 64 § 3a Kodeksu celnego, na to, aby zgłoszenie celne zostało złożone, zanim zgłaszający lub jego przedstawiciel będzie mógł przedstawić towar nim objęty,",

po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) zgody organu celnego, o której mowa w art. 81 § 1a Kodeksu celnego, na to, aby dokumenty wymagane do objęcia towarów procedurą celną nie były przedstawiane wraz ze zgłoszeniem elektronicznym albo terminu przedstawienia tych dokumentów.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W wypadku gdy w uzgodnieniu warunków stosowania zgłoszenia elektronicznego, o którym mowa w ust. 2, naczelnik urzędu celnego wyraził zgodę, zgodnie z art. 64 § 3a Kodeksu celnego, na to, aby zgłoszenie celne zostało złożone, zanim zgłaszający lub jego przedstawiciel będzie mógł przedstawić towar nim objęty, przepisy § 14a stosuje się odpowiednio.";

9)
§ 26 otrzymuje brzmienie:

"§ 26. 1. Dokumenty stanowiące załączniki do zgłoszenia elektronicznego składane są w urzędzie celnym jako załączniki do zgłoszenia SAD lub wydruku zgłoszenia.

2. Jeżeli organ celny w uzgodnieniu warunków stosowania zgłoszenia elektronicznego, o którym mowa w § 25, wyraził zgodę na to, aby dokumenty wymagane do objęcia towarów procedurą celną nie były przedstawiane wraz ze zgłoszeniem elektronicznym, a zgłoszenia dokonuje upoważniony przedstawiciel, dokumenty, które nie są przedstawiane wraz ze zgłoszeniem, przechowuje przedstawiciel do chwili zwolnienia towarów. Po zwolnieniu towarów dokumenty te powinny być przechowywane do dyspozycji organów celnych przez osobę uprawnioną do korzystania z procedury celnej.

3. Zgoda organu celnego, o której mowa w § 25 ust. 2 pkt 9, nie może dotyczyć pozwoleń lub zezwoleń na przywóz lub wywóz towarów, jeżeli są wymagane, innych dokumentów wymaganych na podstawie przepisów odrębnych oraz dokumentów, których przedstawienie jest niezbędne, w szczególności ze względu na obowiązek dokonywania na nich adnotacji bądź uwierzytelniania lub stemplowania tych dokumentów.";

10)
w § 29 w ust. 1:
a)
w pkt 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"przedmiotem odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych lub powrotnego wywozu mają być:",

b)
w pkt 1:
lit. ł otrzymuje brzmienie:

"ł) wyposażenie dla radiofonii i telewizji określone w pkt 2-4 załącznika nr 23 do rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych,",

lit. r-t otrzymują brzmienie:

"r) sprzęt sportowy i inne towary przeznaczone do użytkowania na zawodach sportowych, treningach lub pokazach, określone w ust. 2 załącznika nr 30 do rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych,

s) rzeczy osobistego użytku podróżnych, określone w ust. 1 załącznika nr 30 do rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych, przywożone ponad normy tych towarów podlegające zwolnieniu od cła,

t) akcesoria i wyposażenie kontenera, określone w załączniku nr 22 do rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych,",

po lit. t dodaje się lit. u i v w brzmieniu:

"u) zwierzęta domowe towarzyszące podróżnemu,

v) rzeczy osobistego użytku używane przez marynarzy na statku żeglugi międzynarodowej,",

c)
w pkt 2:
uchyla się lit. m-p,
lit. s otrzymuje brzmienie:

"s) wyposażenie dla radiofonii i telewizji, określone w pkt 2-4 załącznika nr 23 do rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych,",

lit. x otrzymuje brzmienie:

"x) towary, o których mowa w art. 1909, art. 19010, art. 19014, art. 19038, art. 19039, art. 19044, art. 19046-19048 Kodeksu celnego,",

lit. y otrzymuje brzmienie:

"y) akcesoria i wyposażenie kontenera, o których mowa w załączniku nr 22 do rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych,",

po lit. y dodaje się lit. z i ż w brzmieniu:

"z) towary, w stosunku do których podróżny posiada dokumenty uprawniające do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów odrębnych,

ż) rzeczy osobistego użytku używane przez marynarzy na statku żeglugi międzynarodowej,",

d)
w pkt 3:
lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) towary, o których mowa w art. 1909, art. 19010, art. 19012-19014, art. 19020, art. 19024-19026, art. 19035-19037 i art. 19039 Kodeksu celnego, zwolnione od cła i podatków z tytułu importu towarów,

b) towary przywożone w bagażu osobistym podróżnego, podlegające należnościom celnym przywozowym, jeżeli ich wartość przekracza ustanowione normy zwolnione od cła i nie przekracza równowartości 1.000 euro, a rodzaj lub ilość nie wskazują na przeznaczenie do działalności gospodarczej,",

uchyla się lit. d,
lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) towary, o których mowa w pkt 2, jeżeli korzystają ze zwolnienia od należności celnych przywozowych i podatków z tytułu importu towarów jako towary powracające,",

e)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Jeżeli zgłaszający przewiduje, że towary wyprowadzane z polskiego obszaru celnego, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. g) i h) oraz w art. 19014 Kodeksu celnego, mogą zostać ponownie wprowadzone na polski obszar celny, przy dokonywaniu zgłoszenia wywozowego może przedstawić dokument "Towary Powracające" określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu powrotnego przywozu towarów (Dz. U. Nr 80, poz. 910).",

f)
ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. W wypadku stosowania procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, spis towarów przywożonych czasowo dotyczący kontenerów, palet i opakowań wielokrotnego użytku powinien zostać przedstawiony urzędowi celnemu łącznie z powiadomieniem, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie procedur uproszczonych (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 48, z 2003 r. Nr 101, poz. 934 oraz z 2004 r. Nr 7, poz. 56), zwanym dalej "rozporządzeniem w sprawie procedur uproszczonych". Funkcjonariusz celny urzędu celnego, w którym przedstawiono spis towarów przywożonych czasowo, na otrzymanym wraz z powiadomieniem egzemplarzu spisu wpisuje numer pozycji ewidencji, datę dokonania wpisu oraz składa podpis, przystawia pieczęć "Polska - Cło" i załącza go do ewidencji. Przedstawienie spisu traktowane jest jako ustne zgłoszenie celne.",

g)
po ust. 11 dodaje się ust. 11a i 11b w brzmieniu:

"11a. W wypadku zgłoszenia kontenerów, palet i opakowań wielokrotnego użytku do procedury odprawy czasowej, w trybie określonym w ust. 11, osoba upoważniona składa do właściwego urzędu celnego dwa egzemplarze spisu towarów wraz z dokumentami tranzytowymi. Funkcjonariusz celny na obydwu egzemplarzach spisu towarów przywożonych czasowo przepisuje numer pozycji ewidencji i datę przyjęcia spisu z załączonego uprzednio do ewidencji spisu oraz składa podpis i przystawia aktualną pieczęć "Polska - Cło". Jeden egzemplarz spisu jest zwracany wnioskodawcy, a drugi załączany do ewidencji. Urząd celny, który udzielił pozwolenia, staje się urzędem objęcia i urzędem kontrolnym.

11b. W wypadku nadania kontenerom, paletom i opakowaniom wielokrotnego użytku przeznaczenia powrotnego wywozu, w trybie określonym w ust. 11, osoba upoważniona składa do właściwego urzędu celnego egzemplarz spisu zwróconego uprzednio wnioskodawcy oraz jego kserokopię wraz ze zgłoszeniem uzupełniającym wywozowym. Funkcjonariusz celny na obydwu egzemplarzach spisu towarów przywożonych czasowo przepisuje numer pozycji ewidencji i datę przyjęcia spisu z załączonego uprzednio do ewidencji spisu oraz składa podpis i przystawia aktualną pieczęć "Polska - Cło". Jeżeli powrotny wywóz następuje partiami, funkcjonariusz celny wpisuje także numer pozycji spisu towarów. Jeden egzemplarz spisu jest zwracany wnioskodawcy, a drugi załączany do ewidencji. Jeżeli powrotny wywóz następuje przez urząd celny, inny niż ten, który udzielił pozwolenia, kserokopia spisu zostaje przesłana niezwłocznie do urzędu celnego, który udzielił pozwolenia.";

11)
w § 30 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) procedurą wywozu mają być objęte:

a) towary, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 2 lit. b)-f), i) oraz w) - wywożone z zamiarem powrotnego przywozu,

b) towary, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 2 lit. r),

c) towary, o których mowa w art. 19014 Kodeksu celnego,";

12)
w § 40:
a)
ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Jeżeli ze względu na zastosowane przeznaczenie celne funkcjonariusz celny urzędu celnego granicznego nie potwierdził wyprowadzenia towarów poza polski obszar celny pieczęcią VAT na odwrocie karty 1A, funkcjonariusz celny w urzędzie celnym granicznym lub wewnętrznym potwierdza wyprowadzenie towarów poza polski obszar celny na odwrocie karty 3 i dokonuje adnotacji "Towar wystąpił za granicę dnia ..., w UC ..., pod poz. ...,", składa podpis i przystawia pieczęć "Polska - Cło".",

b)
po ust. 13 dodaje się ust. 14 w brzmieniu:

"14. Przepisy § 106 i 109 stosuje się odpowiednio.";

13)
w § 42 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli procedurą tranzytu obejmowane są towary zgłoszone do wywozu na rzecz więcej niż jednej osoby, a procedura tranzytu realizowana jest przez przedsiębiorcę przewozowego, można sporządzić odrębne zgłoszenia celne dla wywozu i jedno zgłoszenie celne dla tranzytu.";

14)
§ 45 otrzymuje brzmienie:

"§ 45. 1. W wypadku gdy wywóz towarów poza polski obszar celny następuje przez graniczny urząd celny, inny niż zadeklarowany w polu 29 dokumentu SAD, a zgłoszenie celne o objęcie towarów procedurą wywozu złożone zostało w urzędzie celnym wewnętrznym, funkcjonariusz celny urzędu, przez który następuje wywóz towarów poza polski obszar celny, na odwrocie karty 1A wpisuje adnotację: "NIEZGODNOŚCI: urząd, w którym towar wystąpił za granicę .............. (nazwa urzędu)".

2. Jeżeli w granicznym urzędzie celnym, o którym mowa w ust. 1, zostanie przedstawiona karta 3, funkcjonariusz celny tego urzędu wpisuje na odwrocie karty 3 adnotację: "NIEZGODNOŚCI: urząd, w którym towar wystąpił za granicę .............. (nazwa urzędu)".";

15)
po § 45 dodaje się § 45a w brzmieniu:

"§ 45a. 1. Procedura tranzytu może zakończyć się w innym urzędzie celnym niż wpisany w polu 53 kart zgłoszenia tranzytowego. Urząd ten staje się wówczas urzędem przeznaczenia. Funkcjonariusz celny urzędu celnego, w którym została zakończona procedura tranzytu, w polu I kart 4 i 5 wpisuje adnotację: "NIEZGODNOŚCI: urząd, w którym nastąpiło przedstawienie towarów ................ (nazwa urzędu)".

2. Przepisy § 39 i § 40 ust. 6-10 stosuje się odpowiednio.";

16)
w § 46 w pkt 4:
a)
lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) T2 - procedurę, którą mogą być objęte towary wspólnotowe. Procedura T2 oznaczona jest poprzez wpisanie symboli "T2" lub T2F",",

b)
uchyla się lit. c;
17)
w § 47:
a)
w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wprowadzanie do systemu przetwarzania danych urzędów celnych informacji wymaganych dla wypełnienia formalności tranzytowych.",

b)
w ust. 2 uchyla się pkt 7;
18)
w § 48 w ust. 1 uchyla się pkt 4;
19)
§ 53 otrzymuje brzmienie:

"§ 53. 1. Zgłoszenia celnego towarów do wspólnej procedury tranzytowej należy dokonać poprzez złożenie dokumentu SAD lub poprzez przesłanie Komunikatu IE 15. Jako formularze uzupełniające do zgłoszenia celnego towarów do wspólnej procedury tranzytowej mogą być stosowane listy towarowe.

2. W wypadku przetwarzania w urzędzie wyjścia zgłoszenia tranzytowego przy użyciu systemu NCTS karty zgłoszenia zostają zastąpione przez Tranzytowy Dokument Towarzyszący. Wzór Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego oraz uwagi dotyczące dokumentu i dane w nim zawarte określa załącznik nr 17 do rozporządzenia. Do Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego może być dołączony wykaz towarów lub lista towarowa. Wzór wykazu towarów oraz uwagi dotyczące wykazu towarów i dane zawarte w wykazie towarów określa załącznik nr 18 do rozporządzenia.";

20)
w § 56 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) "T.C.10 Świadectwo przekroczenia granicy" zwane dalej "T.C.10". Wzór "T.C.10" stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia,";

21)
§ 57 otrzymuje brzmienie:

"§ 57. 1. Jeżeli wspólna procedura tranzytowa rozpoczyna się poza polskim obszarem celnym, osoba przewożąca towar w polskim urzędzie celnym tranzytowym przywozu składa "T.C.10" w dwóch egzemplarzach.

2. Jeden egzemplarz "T.C.10" pozostaje w urzędzie celnym tranzytowym przywozu, drugi egzemplarz, po przystawieniu pieczęci "Polska - Cło", zwracany jest osobie przewożącej towary.

3. Funkcjonariusz celny urzędu celnego tranzytowego przywozu prowadzi rejestr przyjętych "T.C.10".

4. Jeżeli mają zastosowanie przepisy § 56 ust. 2, urząd celny tranzytowy przywozu wysyła do urzędu wyjścia komunikat IE 118.";

22)
uchyla się § 58;
23)
§ 59 otrzymuje brzmienie:

"§ 59. Jeżeli przywóz towarów następuje przez urząd celny tranzytowy przywozu inny, niż podano w kartach zgłoszenia tranzytowego, urząd ten przesyła niezwłocznie kserokopię "T.C.10" do urzędu celnego tranzytowego przywozu podanego na kartach zgłoszenia tranzytowego. Przepis § 57 stosuje się odpowiednio.";

24)
w § 60 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli objęcie towarów wspólną procedurą tranzytową następuje na polskim obszarze celnym, zgłoszenia celnego należy dokonać na dokumencie SAD składającym się z kart 1, 4 i 5 z dołączoną dodatkowo kartą 1A. Funkcjonariusz celny urzędu wyjścia wypełnia pola B, C i D.";

25)
w § 62:
a)
w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) dokonać wydruku wykazu towarów, jeżeli jest stosowany, składającego się z:

a) karty A, jeżeli urząd przeznaczenia jest podłączony do systemu NCTS, albo

b) kart A i B, jeżeli urząd przeznaczenia nie jest podłączony do systemu NCTS.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Karty Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego przekazywane są zgłaszającemu. Dokumenty te powinny zostać dostarczone wraz z towarami do urzędu przeznaczenia.";

26)
w § 64 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zgłaszający przekazuje karty Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego osobie dokonującej przewozu towarów, która powinna dostarczyć je wraz z towarami do urzędu przeznaczenia.";

27)
w § 65:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Karty 1A, 3, 4 i 5, po potwierdzeniu ich odbioru w polu 54 karty 1, funkcjonariusz celny urzędu wyjścia wydaje zgłaszającemu. Karty 1A, 4 i 5 zgłaszający zobowiązany jest dostarczyć wraz z towarem do urzędu celnego tranzytowego wywozu.",

b)
ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. W wypadku braku na odwrocie karty 1A potwierdzenia pieczęcią VAT funkcjonariusz celny granicznego lub wewnętrznego urzędu celnego może potwierdzić stemplem SAD kartę 3 i na odwrocie tej karty dokonać adnotacji: "Towar wystąpił za granicę dnia ............, w UC ..., pod poz. .... .", złożyć podpis i przystawić pieczęć "Polska - Cło".";

28)
w § 66:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Karty 1A i 3 po potwierdzeniu ich odbioru w polu 54 karty 1 oraz karty Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego funkcjonariusz celny urzędu wyjścia wydaje zgłaszającemu. Kartę 1A zgłaszający zobowiązany jest dostarczyć wraz z towarem do urzędu celnego tranzytowego wywozu.",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Zgłaszający przekazuje karty Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego osobie przewożącej towar, która powinna dostarczyć je wraz z towarami do urzędu przeznaczenia.";

29)
w § 67 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli wspólną procedurą tranzytową obejmowane są towary zgłoszone do wywozu na rzecz więcej niż jednej osoby, a wspólna procedura tranzytowa realizowana jest przez przedsiębiorcę przewozowego, można sporządzić odrębne zgłoszenia celne dla wywozu i jedno zgłoszenie celne dla tranzytu.";

30)
w § 68 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jeżeli trasa, o której mowa w ust. 2, ulegnie w trakcie przewozu zmianie, przewoźnik dokonuje adnotacji o zmianie trasy w polu 56 kart 4 i 5 zgłoszenia tranzytowego albo Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego oraz przedstawia towary wraz z dokumentami w najbliższym urzędzie celnym. Funkcjonariusz celny tego urzędu potwierdza zmianę trasy przewozu w polu F kart 4 i 5 zgłoszenia tranzytowego albo Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego, jeżeli uzna, że przewóz może być kontynuowany.";

31)
w § 73:
a)
w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) nie naruszyły w sposób istotny przepisów celnych i podatkowych w okresie ostatnich 3 lat.",

b)
w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) posiadają co najmniej roczne doświadczenie w stosowaniu wspólnej procedury tranzytowej.",

c)
w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w stosowaniu wspólnej procedury tranzytowej.";

32)
w § 74:
a)
w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) posiadają co najmniej roczne doświadczenie w stosowaniu wspólnej procedury tranzytowej.",

b)
w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w stosowaniu wspólnej procedury tranzytowej.",

c)
w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w stosowaniu wspólnej procedury tranzytowej.";

33)
w § 78:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Osoba ubiegająca się o udzielenie pozwolenia na korzystanie z gwarancji generalnej lub pozwolenia na zwolnienie z obowiązku składania gwarancji składa wniosek do dyrektora izby celnej właściwej miejscowo ze względu na siedzibę tej osoby.",

b)
w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) oświadczenie podpisane przez osoby kierujące działalnością gospodarczą wnioskodawcy, że w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, upadłościowe, likwidacyjne lub układowe; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia.",

c)
ust. 3-6 otrzymują brzmienie:

"3. Dokumentów określonych w ust. 2 nie dołącza się do wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z gwarancji generalnej lub pozwolenia na zwolnienie z obowiązku składania gwarancji, jeżeli zostały one wcześniej złożone dyrektorowi izby celnej, do którego składany jest wniosek, z zastrzeżeniem ust. 6. W takim wypadku wnioskodawca jest obowiązany do wskazania sprawy, przy której złożono te dokumenty.

4. W uzasadnionych wypadkach dyrektor izby celnej może zażądać przedłożenia innych dokumentów niż określone w ust. 2.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 4, mogą być przedłożone w uwierzytelnionej kserokopii.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 4, powinny zawierać dane aktualne w dniu złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z gwarancji generalnej, z tym że dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 5, 6, 8 i 9, powinny być sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.";

34)
§ 88 otrzymuje brzmienie:

"§ 88. 1. W wypadku cofnięcia przez dyrektora izby celnej pozwolenia na korzystanie z gwarancji generalnej, wypowiedzenia przez gwaranta gwarancji generalnej albo cofnięcia przez dyrektora izby celnej pozwolenia na zwolnienie z obowiązku składania gwarancji izba celna:

1) zawiadamia o cofnięciu pozwolenia lub wypowiedzeniu gwarancji pozostałe izby celne, które powiadamiają podległe sobie urzędy wyjścia; w powiadomieniu należy podać numery "T.C.31" lub "T.C.33", imię i nazwisko lub nazwę oraz adres głównego zobowiązanego, termin upływu ważności "T.C.31" lub "T.C.33" oraz datę cofnięcia pozwolenia lub wypowiedzenia gwarancji,

2) wzywa głównego zobowiązanego do zwrotu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, wszystkich wydanych "T.C.31" lub "T.C.33", których okres ważności nie upłynął.

2. W wypadku niewykonania przez głównego zobowiązanego obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, izba celna informuje o tym ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz przekazuje numery niezwróconych "T.C.31" lub "T.C.33".";

35)
po § 88 dodaje się § 88a w brzmieniu:

"§ 88a. W wypadku, o którym mowa w § 88 ust. 1, oświadczenie gwaranta o udzieleniu gwarancji pozostaje w izbie celnej przez okres roku od dnia utraty ważności gwarancji.";

36)
§ 89 otrzymuje brzmienie:

"§ 89. 1. W wypadku utraty, zagubienia lub kradzieży "T.C.31" lub "T.C.33", główny zobowiązany powinien niezwłocznie powiadomić o tym izbę celną, która wydała to poświadczenie.

2. Izba celna informuje o utracie, zagubieniu lub kradzieży "T.C.31" lub "T.C.33" ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz pozostałe izby celne, które powiadamiają podległe sobie urzędy wyjścia, wskazując numery "T.C.31" lub "T.C.33", imię i nazwisko lub nazwę oraz adres głównego zobowiązanego, a także termin upływu ważności "T.C.31" lub "T.C.33".";

37)
w § 90 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Główny zobowiązany powinien raz w roku przekazywać do dyrektora izby celnej, o której mowa w § 78 ust. 1, zestawienie towarów przewożonych w ramach wspólnej procedury tranzytowej na podstawie gwarancji generalnej lub zwolnienia ze składania gwarancji.";

38)
w § 91 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Izba celna sprawdza raz w roku ważność i wysokość gwarancji generalnej albo kwoty, do której nastąpiło zwolnienie ze składania gwarancji, w szczególności poprzez kontrolę:

1) zestawień, o których mowa w § 90;

2) kserokopii karty 1 SAD albo kserokopii karty A Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego.";

39)
w § 94 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Gwarant, o którym mowa w ust. 1, jest upoważniony do wydawania osobom, które zamierzają występować jako główny zobowiązany we wspólnej procedurze tranzytowej karnetów "T.C.32 Karnet gwarancji pojedynczej", zwanych dalej "T.C.32". Wzór karnetu "T.C.32" stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia.";

40)
w § 95 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli wysokość zabezpieczenia przekracza równowartość 7.000 euro, urząd wyjścia powinien zażądać złożenia więcej niż jednego karnetu.";

41)
§ 102 otrzymuje brzmienie:

"§ 102. Towary mogą być przewożone przez inny urząd celny tranzytowy niż wskazany w polu 51 kart zgłoszenia tranzytowego. Urząd ten przesyła niezwłocznie kserokopię "T.C.10" do urzędu celnego tranzytowego podanego na kartach zgłoszenia tranzytowego. Przepis § 57 stosuje się odpowiednio.";

42)
w § 105 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Urząd przeznaczenia przesyła wypełnioną kartę 5 wraz z załączonymi listami towarowymi do Centralnego Biura Wspólnego Tranzytu, w terminie 5 dni od daty przedstawienia towarów i dokumentów. W karcie 4 w polu I w pozycji "Kartę Nr 5 zwrócono w dniu ............ po wpisaniu do .......... Nr ........" należy wpisać datę zwrotu tej karty i pozycję ewidencji.

4. Centralne Biuro Wspólnego Tranzytu przekazuje kartę 5 do urzędu wyjścia.";

43)
§ 107 otrzymuje brzmienie:

"§ 107. Jeżeli karty zgłoszenia tranzytowego sporządzone zostały na karcie A Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego, a urząd przeznaczenia nie jest podłączony do systemu NCTS, funkcjonariusz celny urzędu przeznaczenia sporządza kserokopię karty A i niezwłocznie powiadamia urząd wyjścia o dostarczeniu towarów. Powiadomienia należy dokonać przez wysłanie Komunikatu IE 33 faksem, telefaksem lub pocztą elektroniczną. Wzór Komunikatu IE 33 oraz instrukcja wypełniania formularza IE 33 stanowią załącznik nr 15 do rozporządzenia.";

44)
po § 107 dodaje się § 107a i § 107b w brzmieniu:

"§ 107a. 1. Po przedstawieniu towarów i kart Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego w urzędzie przeznaczenia niepodłączonym do systemu NCTS lub w urzędzie przeznaczenia podłączonym do systemu NCTS, jeżeli używane są listy towarowe, funkcjonariusz celny na kartach A i B albo na karcie A i kserokopii karty A Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego w polu I dokonuje wpisów określonych w § 105 ust. 1.

2. Przepisy § 105 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Urząd przeznaczenia przesyła wypełnioną kartę B albo kserokopię karty A Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego, wraz z załączonymi listami towarowymi, do Centralnego Biura Wspólnego Tranzytu w terminie 5 dni od dnia przedstawienia towarów i dokumentów. W karcie A w polu I w pozycji "Karta zwrotna odesłana w dniu ......... po wpisaniu do ......... Nr ........." należy wpisać datę zwrotu tej karty i pozycję ewidencji.

4. Centralne Biuro Wspólnego Tranzytu przekazuje kartę B albo kserokopię karty A do urzędu wyjścia.

5. Karta A pozostaje w urzędzie przeznaczenia i stanowi załącznik do ewidencji.

§ 107b. Jeżeli są stosowane listy towarowe, po przedstawieniu towarów i kart Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego w urzędzie przeznaczenia podłączonym do systemu NCTS, urząd ten przesyła do urzędu wyjścia Komunikat IE 06.";

45)
w § 108 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli nie są stosowane listy towarowe, po przedstawieniu towarów i karty A Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego w urzędzie przeznaczenia podłączonym do systemu NCTS, urząd ten przesyła do urzędu wyjścia Komunikat IE 06 i Komunikat IE 18.";

46)
w § 111 uchyla się ust. 3;
47)
w § 113 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Główny zobowiązany może złożyć do naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na siedzibę wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie specjalnych list towarowych, które nie są sporządzane zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 16 do rozporządzenia, jednak zawierają dane, o których mowa w tym wzorze.";

48)
w § 114 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na wniosek posiadacza pozwolenia na stosowanie specjalnych list towarowych urząd celny wydaje jedną lub kilka kopii pozwolenia.";

49)
§ 116 otrzymuje brzmienie:

"§ 116. 1. Osoba posiadająca pozwolenie na stosowanie specjalnych list towarowych obowiązana jest powiadomić naczelnika urzędu celnego, który wydał pozwolenie, o utracie lub zaginięciu pozwolenia lub jego kopii, informując jednocześnie o okolicznościach, w jakich to nastąpiło.

2. W wypadku cofnięcia pozwolenia główny zobowiązany powinien zwrócić niezwłocznie naczelnikowi urzędu celnego, który wydał pozwolenie, oryginał pozwolenia i wszystkie jego kopie.";

50)
w § 117 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Główny zobowiązany może złożyć do naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na siedzibę wniosek o udzielenie pozwolenia na zwolnienie z obowiązku przewozu towarów wyznaczoną trasą.";

51)
§ 120 otrzymuje brzmienie:

"§ 120. Pozwolenia, o których mowa w § 73 ust. 1, § 74 ust. 1, § 77, § 113 ust. 1 i § 117 ust. 1, wydaje się na czas nieokreślony.";

52)
w § 121 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Główny zobowiązany może złożyć do dyrektora izby celnej właściwej miejscowo ze względu na lokalizację miejsca (miejsc), w którym towary będą obejmowane wspólną procedurą tranzytową, wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy obejmowaniu towarów wspólną procedurą tranzytową.";

53)
w § 122 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przystawia stempel na zgłoszeniu tranzytowym w polu C,";

54)
w § 123:
a)
w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) uzyskał gwarancję generalną lub pozwolenie na zwolnienie z obowiązku składania gwarancji,

4) nie naruszył w sposób istotny przepisów prawa celnego lub przepisów podatkowych w okresie ostatnich 3 lat.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 78 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia oraz w § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych. Przepisy § 4 ust. 1a-6 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.";

55)
§ 124 otrzymuje brzmienie:

"§ 124. 1. Po uzyskaniu pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy obejmowaniu towarów wspólną procedurą tranzytową główny zobowiązany staje się upoważnionym nadawcą.

2. Zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą uproszczoną w ramach wspólnej procedury tranzytowej może dokonać wyłącznie upoważniony nadawca w miejscu (miejscach) wskazanym w pozwoleniu, o którym mowa w ust. 1.

3. Przepisy § 13 oraz § 15-17 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.

4. W pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej przy obejmowaniu towarów wspólną procedurą tranzytową dyrektor izby celnej powinien wskazać osoby upoważnione do nakładania zamknięć celnych oraz określić sposób nakładania i wzory tych zamknięć.";

56)
§ 125 otrzymuje brzmienie:

"§ 125. 1. Po nałożeniu zamknięć celnych upoważniony nadawca niezwłocznie powiadamia o tym urząd celny wskazany w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej, właściwy dla miejsca, w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. Urząd ten jest urzędem wyjścia.

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać w szczególności:

1) numer i datę,

2) wskazanie urzędu celnego, do którego jest kierowane,

3) dane upoważnionego nadawcy,

4) numer i datę pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy obejmowaniu towarów wspólną procedurą tranzytową,

5) określenie miejsca, w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej,

6) wskazanie nadawcy towaru, jeżeli korzystającym z procedury uproszczonej przy obejmowaniu towarów wspólną procedurą tranzytową jest agencja celna,

7) określenie towarów, które będą obejmowane procedurą uproszczoną, z uwzględnieniem ich ilości i masy,

8) dane dotyczące środka transportu,

9) imię i nazwisko osoby upoważnionej do nałożenia zamknięć celnych,

10) datę oraz podpis upoważnionego nadawcy.

3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może zostać przekazane telefaksem lub z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych.

4. Przepisy § 39 ust. 2 i § 59 ust. 1-5 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.";

57)
§ 126 otrzymuje brzmienie:

"§ 126. 1. Urząd wyjścia przekazuje upoważnionemu nadawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu dwóch godzin od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w § 125 ust. 1, potwierdzenie zawierające:

1) numer i datę,

2) rozstrzygnięcie o zatrzymaniu towarów w miejscu wskazanym w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej do czasu przeprowadzenia kontroli celnej albo zgodę na rozpoczęcie wspólnej procedury tranzytowej.

2. W pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej przy obejmowaniu towarów wspólną procedurą tranzytową dyrektor izby celnej może określić, że nieotrzymanie przez upoważnionego nadawcę w określonym terminie potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z wydaniem zgody na rozpoczęcie wspólnej procedury tranzytowej.";

58)
§ 128 otrzymuje brzmienie:

"§ 128. W wypadku dokonywania uproszczonego zgłoszenia celnego towarów do wspólnej procedury tranzytowej z zastosowaniem systemu NCTS, upoważniony nadawca wysyła do urzędu wyjścia komunikat IE 15. Wydruk Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego następuje w siedzibie upoważnionego nadawcy. Komunikacja pomiędzy upoważnionym nadawcą a urzędem wyjścia odbywa się z zastosowaniem następujących komunikatów: IE 09 Decyzja o unieważnieniu, IE 14 Wniosek o unieważnienie zgłoszenia, IE 16 Odrzucenie zgłoszenia, IE 28 Nadanie MRN, IE 29 Zwolnienie do tranzytu, IE 51 Odmowa zwolnienia do tranzytu, IE 54 Wniosek o zwolnienie, IE 62 Odrzucenie wniosku o zwolnienie towaru do tranzytu.";

59)
w § 131:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Odbiorca towarów przewożonych w ramach wspólnej procedury tranzytowej może złożyć do dyrektora izby celnej właściwej miejscowo ze względu na lokalizację miejsca (miejsc) zakończenia wspólnej procedury tranzytowej wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy zakończeniu tej procedury.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Przepisy § 13 oraz § 15-17 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.";

60)
w § 132:
a)
w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) nie naruszył w sposób istotny przepisów prawa celnego lub przepisów podatkowych w okresie ostatnich 3 lat.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych. Przepisy § 4 ust. 1a-6 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.";

61)
w § 133 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W wypadku elektronicznej komunikacji w systemie NCTS pomiędzy upoważnionym odbiorcą a urzędem przeznaczenia, zastosowanie mają następujące komunikaty: IE 07 Zawiadomienie o przybyciu towaru, IE 08 Odrzucenie zawiadomienia o przybyciu towaru, IE 25 Zawiadomienie o zwolnieniu towarów, IE 43 Pozwolenie na rozładunek, IE 44 Uwagi rozładunkowe, IE 58 Odrzucenie uwag rozładunkowych.";

62)
§ 134 otrzymuje brzmienie:

"§ 134. 1. Upoważniony odbiorca niezwłocznie powiadamia urząd celny wskazany w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej, właściwy dla miejsca, w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania tej procedury, o dostarczeniu towarów.

2. Urząd celny, o którym mowa w ust. 1, jest urzędem przeznaczenia.

3. Przepisy § 125 ust. 2 i 3 rozporządzenia oraz § 39 ust. 2 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.";

63)
w § 135 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Urząd przeznaczenia przekazuje upoważnionemu odbiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu dwóch godzin od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w § 125 ust. 1, potwierdzenie zawierające:

1) numer i datę,

2) rozstrzygnięcie o zatrzymaniu towarów w miejscu wskazanym w pozwoleniu do chwili przeprowadzenia kontroli celnej albo zgodę na wyładunek towarów i usunięcie zamknięć celnych umieszczonych na towarach oraz środkach przewozowych.

2. W pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej przy zakończeniu wspólnej procedury tranzytowej dyrektor izby celnej może określić, że nieotrzymanie przez upoważnionego odbiorcę w określonym terminie potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z wydaniem zgody na zdjęcie zamknięć celnych.";

64)
§ 138 otrzymuje brzmienie:

"§ 138. 1. Pozwolenia, o których mowa w § 121 ust. 1, § 129 ust. 1 i § 131 ust. 1, wydaje się na okres dwóch lat. Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie może być ono przedłużane na dalsze okresy dwuletnie. Do wniosku o przedłużenie pozwolenia należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-4 i 10 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych, nie dołącza się, jeżeli dane w nich zawarte są nadal aktualne.

3. Dokument, o którym mowa w § 78 ust. 2 pkt 7, należy dołączyć do wniosku o przedłużenie pozwolenia, o którym mowa w § 121 ust. 1.

4. Przepisy § 4 ust. 2-5 i § 17 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.";

65)
po § 138 dodaje się § 138a w brzmieniu:

"§ 138a. 1. Osoba, która uzyskała pozwolenia, o których mowa w § 121 ust. 1, § 129 ust. 1 lub § 131 ust. 1, zobowiązana jest do prowadzenia rejestru towarów objętych procedurą uproszczoną.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, prowadzony jest w sposób uzgodniony z naczelnikiem urzędu celnego, właściwego dla miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające z procedury uproszczonej.

3. Przepisy § 46, § 60, § 69, § 71 ust. 3 i 4 oraz § 72-74 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.";

66)
§ 139 otrzymuje brzmienie:

"§ 139. Pozwolenia, o których mowa w § 73 ust. 1, § 74 ust. 1, § 77, § 113 ust. 1, § 117 ust. 1, § 121 ust. 1, § 129 ust. 1 lub § 131 ust. 1, mogą zostać przez organ celny cofnięte w wypadku, gdy osoba, która uzyskała pozwolenie, prowadzi działalność niezgodnie z przepisami prawa celnego.";

67)
w § 148 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) nie naruszył w sposób istotny przepisów prawa celnego lub przepisów podatkowych w okresie ostatnich 3 lat.";

68)
w § 149 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Po otrzymaniu wniosku naczelnik urzędu celnego powiadamia o tym urzędy celne innych krajów, na obszarze których znajdują się porty lotnicze wyjścia i przeznaczenia, pod warunkiem że są one połączone elektronicznym systemem wymiany danych.";

69)
§ 155 otrzymuje brzmienie:

"§ 155. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych zawartych w manifeście lotniczym ze stanem towarów, funkcjonariusz celny urzędu przeznaczenia powiadamia niezwłocznie urząd wyjścia oraz naczelnika urzędu celnego, o którym mowa w § 140 ust. 1 i § 147 ust. 1, podając numery manifestu i listu przewozowego AWB.";

70)
§ 158 otrzymuje brzmienie:

"§ 158. 1. PKP CARGO S.A., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., "PKP Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. oraz "PKP Intercity" Sp. z o.o. po przejęciu przesyłki do przewozu:

1) transportem kolejowym lub

2) transportem kolejowym i drogowym na podstawie wykazu zdawczego TR, lub

3) transportem drogowym poprzedzającym transport kolejowy lub następującym po tym transporcie, w wypadku zawarcia umowy pomiędzy PKP CARGO S.A., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., "PKP Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. oraz "PKP Intercity" Sp. z o.o. a przewoźnikiem drogowym

- stają się głównym zobowiązanym.

2. Przy realizacji przewozów, o których mowa w ust. 1, główny zobowiązany jest zwolniony z obowiązku składania zabezpieczenia oraz składania w urzędzie celnym granicznym dokumentu "T.C.10", o którym mowa w § 56 ust. 1 pkt 1.";

71)
w § 159 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Objęcie towarów procedurą tranzytu wymaga przedstawienia w urzędzie wyjścia dokumentu kolejowego i dokumentów wymaganych na podstawie przepisów odrębnych.";

72)
w § 160 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Funkcjonariusz celny wypełnia pola A, B i D dokumentu SAD. Karta 3 wydawana jest zgłaszającemu.";

73)
§ 166 otrzymuje brzmienie:

"§ 166. 1. Osoba, która zamierza zawrzeć z podmiotami, o których mowa w § 158 ust. 1, umowę o przewóz towarów, może złożyć do dyrektora izby celnej właściwej miejscowo ze względu na lokalizację miejsca (miejsc), w którym towary będą obejmowane procedurą tranzytu, wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy obejmowaniu towarów tą procedurą.

2. Wzór pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej stanowi załącznik nr 41 do rozporządzenia.

3. Przepisy § 13 oraz § 15-17 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.";

74)
w § 167:
a)
w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) nie naruszyła w sposób istotny przepisów prawa celnego lub przepisów podatkowych w ciągu ostatnich 3 lat.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 78 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia oraz w § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych. Przepisy § 4 ust. 1a-6 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.",

c)
uchyla się ust. 3;
75)
w § 169 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

"2. Zgłoszenia celnego do procedury tranzytu z zastosowaniem procedury uproszczonej może dokonać wyłącznie upoważniony nadawca, w miejscu (miejscach) wskazanym w pozwoleniu, o którym mowa w ust. 1.

3. W pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej dyrektor izby celnej powinien wskazać osoby upoważnione do nakładania zamknięć celnych, określić wzory tych zamknięć oraz zasady i sposoby ich nakładania.

4. Dyrektor izby celnej, który udzielił pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej, przesyła jego potwierdzoną kserokopię do miejsca zlokalizowanego u osób, o których mowa w § 158 ust. 1, właściwego dla stacji kolejowej nadania.";

76)
§ 170 otrzymuje brzmienie:

"§ 170. Przepisy § 125 ust. 2 i 3 i § 126 rozporządzenia oraz § 39 ust. 2 i § 59 ust. 1-5 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.";

77)
w § 172:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Odbiorca towarów przewożonych transportem kolejowym może złożyć do dyrektora izby celnej, właściwej miejscowo ze względu na lokalizację miejsca (miejsc) zakończenia procedury tranzytu, wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy zakończeniu tej procedury.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Przepisy § 13 oraz § 15-17 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.";

78)
w § 173:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wniosek, o którym mowa w § 172 ust. 1, może złożyć osoba, która:

1) systematycznie odbiera towary przewożone transportem kolejowym albo jest przedstawicielem osoby, która systematycznie odbiera towary przewożone transportem kolejowym,

2) prowadzi ewidencje w sposób pozwalający organowi celnemu na sprawowanie kontroli celnej,

3) nie naruszyła w sposób istotny przepisów prawa celnego lub przepisów podatkowych w ciągu ostatnich 3 lat.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepis § 4 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.",

c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dyrektor izby celnej, który udzielił pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy zakończeniu procedury tranzytu, przesyła jego potwierdzoną kserokopię do miejsca zlokalizowanego u osób, o których mowa w § 158 ust. 1, właściwego dla stacji kolejowej przeznaczenia.";

79)
§ 175 otrzymuje brzmienie:

"§ 175. 1. Upoważniony odbiorca niezwłocznie powiadamia urząd celny wskazany w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej, właściwy dla miejsca, w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania tej procedury, o dostarczeniu towarów.

2. Urząd celny, o którym mowa w ust. 1, jest urzędem przeznaczenia.";

80)
§ 176 otrzymuje brzmienie:

"§ 176. Przepisy § 125 ust. 2-4, § 135 i § 136 stosuje się odpowiednio.";

81)
w § 177 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Upoważniony odbiorca zobowiązany jest do przekazania urzędowi przeznaczenia, w terminie określonym w tym pozwoleniu:

1) arkusza 3 listu przewozowego CIM lub

2) egzemplarza 3A wykazu zdawczego TR, lub

3) egzemplarza 4 listu przewozowego SMGS.";

82)
§ 178 otrzymuje brzmienie:

"§ 178. 1. Pozwolenie, o którym mowa w § 166 ust. 1 oraz w § 172 ust. 1, wydaje się na okres dwóch lat. Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie może być ono przedłużane na dalsze okresy dwuletnie. Do wniosku o przedłużenie pozwolenia należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-4 i 10 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych, nie dołącza się, jeżeli dane w nich zawarte są nadal aktualne.

3. Dokument, o którym mowa w § 78 ust. 2 pkt 7, należy dołączyć do wniosku o przedłużenie pozwolenia, o którym mowa w § 166 ust. 1.

4. Przepisy § 4 ust. 2-5 i § 17 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.";

83)
w § 179 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, prowadzony jest w sposób uzgodniony z naczelnikiem urzędu celnego, właściwego dla miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające z procedury uproszczonej.

3. Przepisy § 46, § 60, § 69, § 71 ust. 3 i 4 oraz § 72-74 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.";

84)
§ 180 otrzymuje brzmienie:

"§ 180. Pozwolenie, o którym mowa w § 166 ust. 1 i § 172 ust. 1, może zostać przez dyrektora izby celnej cofnięte w wypadku, gdy osoba, która uzyskała pozwolenie, prowadzi działalność niezgodnie z przepisami prawa.";

85)
w § 181 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W wypadku wyłączenia jednego lub kilku wagonów z zestawu wagonów przewożących towary na podstawie jednego dokumentu kolejowego, osoby, o których mowa w § 158 ust. 1, lub przedsiębiorstwo kolejowe kraju, na terenie którego miało miejsce wyłączenie wagonu, sporządzają na każdy wyłączony wagon dosyłacz CIM lub dodatkową cedułę SMGS traktowane jako dokument kolejowy.";

86)
w § 182:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przepisów § 157, § 165, § 185 nie stosuje się, jeżeli procedurą tranzytu transportem kolejowym objęte są towary przewożone na podstawie dokumentów kolejowych innych niż wymienione w § 31 pkt 2.",

b)
uchyla się ust. 3;
87)
w § 183 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dodatkowa ceduła bez numeru listu przewozowego SMGS jest przekazywana do Centralnego Biura Rozrachunków Zagranicznych w Bydgoszczy.";

88)
w § 184 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dodatkowa ceduła bez numeru listu przewozowego SMGS jest przekazywana do Centralnego Biura Rozrachunków Zagranicznych w Bydgoszczy.";

89)
§ 185 otrzymuje brzmienie:

"§ 185. Jeżeli osoby, o których mowa w § 158 ust. 1, są głównymi zobowiązanymi dla przewozu towarów transportem kolejowym i drogowym, zgłoszeniem tranzytowym dla obu rodzajów transportu może być list przewozowy CIM. Przepis § 158 ust. 2 stosuje się odpowiednio.";

90)
po § 195 dodaje się § 195a w brzmieniu:

"§ 195a. Stowarzyszenie poręczające jest to stowarzyszenie będące członkiem Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego IRU w Genewie, uprawnione do wydawania karnetów TIR oraz poręczające za osoby, które stosują procedurę TIR.";

91)
w § 196:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Uprawniona do przewozu towarów pod osłoną karnetu TIR jest osoba, która uzyskała pozwolenie Dyrektora Izby Celnej w Warszawie na korzystanie z procedury TIR. Wniosek o udzielenie pozwolenia należy złożyć do Dyrektora Izby Celnej w Warszawie za pośrednictwem stowarzyszenia poręczającego. Wzór pozwolenia stanowi załącznik nr 22a do rozporządzenia.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepisy § 78 ust. 2-6 stosuje się odpowiednio.",

c)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy ponadto dołączyć licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego, jeżeli jest wymagana na podstawie przepisów odrębnych.",

d)
w ust. 5:
pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) nie posiada aktualnej licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego, jeżeli jest wymagana na podstawie przepisów odrębnych,

4) naruszył w sposób istotny przepisy Konwencji TIR,",

po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) gdy z wnioskiem o cofnięcie występuje osoba posiadająca pozwolenie na korzystanie z procedury TIR.";

92)
w § 199:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Odbiorca towarów przewożonych pod osłoną karnetu TIR może złożyć do dyrektora izby celnej, właściwej miejscowo ze względu na lokalizację miejsca (miejsc) zakończenia transportu TIR, wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy zakończeniu tej procedury. Wzór pozwolenia stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Przepisy § 13 oraz § 15-17 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.";

93)
w § 200:
a)
w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) nie naruszył w sposób istotny przepisów prawa celnego lub przepisów podatkowych w ciągu ostatnich 3 lat.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepis § 4 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.",

c)
uchyla się ust. 3;
94)
§ 201 otrzymuje brzmienie:

"§ 201. 1. Pozwolenie, o którym mowa w § 199, wydaje się na okres dwóch lat. Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie może być ono przedłużane na dalsze okresy dwuletnie. Do wniosku o przedłużenie pozwolenia należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-4 i 10 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych, nie dołącza się, jeżeli dane w nich zawarte są nadal aktualne.

3. Przepisy § 4 ust. 2-5 i § 17 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.";

95)
w § 202 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, prowadzony jest w sposób uzgodniony z naczelnikiem urzędu celnego, właściwego dla miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające z procedury uproszczonej.

3. Przepisy § 46, § 60, § 69, § 71 ust. 3 i 4 oraz § 72-74 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.";

96)
w § 203 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Osoba, która uzyskała pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej przy zakończeniu transportu TIR, staje się upoważnionym odbiorcą.

2. Po dostarczeniu towarów do miejsca (miejsc) wskazanego w pozwoleniu upoważniony odbiorca jest zobowiązany do zawiadomienia urzędu celnego docelowego o wystąpieniu ewentualnych nieprawidłowości w dokumentach, towarach lub zamknięciach celnych.";

97)
§ 204 otrzymuje brzmienie:

"§ 204. Przepisy § 134 i § 135 rozporządzenia oraz § 39 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.";

98)
§ 205 otrzymuje brzmienie:

"§ 205. Pozwolenie, o którym mowa w § 199, może zostać przez dyrektora izby celnej cofnięte w wypadku, gdy osoba, która uzyskała pozwolenie, prowadzi działalność niezgodnie z przepisami prawa.";

99)
w § 216 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zgłoszenie celne o objęcie towarów procedurą wywozu może być dokonane w każdym urzędzie celnym, jeżeli dotyczy towarów o łącznej masie brutto do 1.000 kg i których łączna wartość nie przekracza równowartości 1.000 euro, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 43, poz. 383, z późn. zm. 2 ) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 43, poz. 405 oraz z 2003 r. Nr 134, poz. 1253 i Nr 184, poz. 1801).";

100)
w § 218:
a)
ust. 5-8 otrzymują brzmienie:

"5. Jeżeli dokumentem określonym w ust. 1 pkt 3 jest pozwolenie na wywóz towarów w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą, wraz ze zgłoszeniem celnym należy przedstawić oryginał tego pozwolenia.

6. Jeżeli towary objęte pozwoleniem, o którym mowa w ust. 5, zostały wywiezione w całości, funkcjonariusz celny na oryginale pozwolenia w tabeli "Adnotacje organu celnego", w części 1 kolumny 3 nanosi adnotację o ilości lub wartości dostępnej towarów, w części 2 o ilości lub wartości wykorzystanej. W kolumnie 5 wpisuje numer zgłoszenia celnego oraz datę. W kolumnie 6 składa podpis i przystawia pieczęć "Polska - Cło". Oryginał pozwolenia funkcjonariusz celny zwraca zgłaszającemu.

7. Jeżeli towary objęte pozwoleniem, o którym mowa w ust. 5, wywożone są partiami, wraz ze zgłoszeniem celnym należy przedstawić oryginał pozwolenia. Na oryginale pozwolenia przedstawionego po raz pierwszy funkcjonariusz celny w tabeli "Adnotacje organu celnego", w części 1 kolumny 3 nanosi adnotację o ilości lub wartości dostępnej towarów, w części 2 o ilości lub wartości wykorzystanej. W kolumnie 5 wpisuje numer zgłoszenia celnego oraz datę. W kolumnie 6 składa podpis i przystawia pieczęć "Polska - Cło". Oryginał pozwolenia funkcjonariusz celny zwraca zgłaszającemu.

8. Jeżeli towary objęte pozwoleniem, o którym mowa w ust. 5, są wywożone w ramach procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, osoba upoważniona na oryginale pozwolenia w tabeli "Adnotacje organu celnego" wpisuje każdorazowo w części 1 kolumny 3 adnotację o ilości lub wartości dostępnej towarów, w części 2 o ilości lub wartości wykorzystanej, w kolumnie 5 wpisuje numer i datę powiadomienia oraz składa podpis. W trakcie trwania okresu rozliczeniowego osoba upoważniona wpisuje na pozwoleniu adnotację o łącznej wykorzystanej ilości lub wartości towarów, datę oraz składa podpis i przedkłada oryginał pozwolenia wraz ze zgłoszeniem celnym uzupełniającym do właściwego urzędu celnego. Funkcjonariusz celny na oryginale pozwolenia przedstawionego potwierdza adnotację o wykorzystanej ilości lub wartości towarów, przystawiając pieczęć "Polska - Cło", oraz składa podpis i wpisuje datę wraz z numerem zgłoszenia celnego uzupełniającego. Oryginał pozwolenia funkcjonariusz celny zwraca osobie upoważnionej.",

b)
po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

"10a. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, mogą być przedłożone do wglądu w uwierzytelnionej kserokopii. Kserokopia może zostać uwierzytelniona przez funkcjonariusza celnego po przedstawieniu oryginału dokumentu.",

c)
po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu:

"11a. Dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, nie dołącza się do zgłoszenia celnego, jeżeli zgłaszającym jest agencja celna działająca jako przedstawiciel pośredni. Zgłaszający przechowuje te dokumenty i przedstawia je na żądanie organu celnego.",

d)
ust. 14 otrzymuje brzmienie:

"14. W wypadku braku oryginału faktury za dokument służący do ustalenia wartości uznaje się:

1) umowę sprzedaży,

2) akt darowizny,

3) orzeczenie sądu lub innego właściwego organu o nabyciu praw spadkowych.",

e)
po ust. 14 dodaje się ust. 15 i 16 w brzmieniu:

"15. W wypadku stosowania procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej lub pozwolenia na korzystanie z gospodarczej procedury celnej nie dołącza się każdorazowo do zgłoszenia celnego uzupełniającego, jeżeli zostały wcześniej złożone organowi celnemu, który przyjmuje to zgłoszenie, a dane w nich zawarte są nadal aktualne. W takim wypadku zgłaszający powinien podać w polu 44 numer pozycji wykazu W05 oraz numery tych pozwoleń.

16. Zgłaszający na żądanie organu celnego, który przyjmuje zgłoszenie celne uzupełniające, przedstawia dokumenty, o których mowa w ust. 15.";

101)
w § 223:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli towary są zgłaszane do procedury wywozu w wewnętrznym urzędzie celnym, a w charakterze dokumentu tranzytowego wykorzystywany jest odrębny dokument SAD lub inne dokumenty, zgłoszenia celnego towarów do tej procedury należy dokonać na dokumencie SAD składającym się z kart 1, 1A, 2 i 3. Funkcjonariusz celny wypełnia pola A, B i D dokumentu SAD.",

b)
ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Jeżeli ze względu na zastosowaną procedurę celną funkcjonariusz celny nie potwierdził wyprowadzenia towarów poza polski obszar celny pieczęcią VAT na odwrocie karty 1A, funkcjonariusz celny w urzędzie celnym granicznym lub wewnętrznym potwierdza wyprowadzenie towarów poza polski obszar celny na odwrocie karty 3 i dokonuje adnotacji "Towar wystąpił za granicę dnia ..., w UC ..., pod poz. ...,", składa podpis i przystawia pieczęć "Polska - Cło".";

102)
w § 226 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Towary wywiezione w procedurze uszlachetniania biernego lub na karnecie ATA, które pozostały poza polskim obszarem celnym, mogą zostać zgłoszone do procedury wywozu. Zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą wywozu dokonuje się na podstawie stanu towarów i elementów kalkulacyjnych z dnia przyjęcia zgłoszenia celnego do procedury uszlachetniania biernego lub z dnia przyjęcia zgłoszenia celnego na karnecie ATA, z uwzględnieniem ilości towarów objętych procedurą wywozu. Do zgłoszenia celnego do procedury wywozu należy dołączyć kartę 3 ze zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą uszlachetniania biernego lub przedstawić karnet ATA i odcinek powrotnego wywozu karnetu ATA.";

103)
w § 233:
a)
w ust. 1 po pkt 13 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

"14) certyfikat wystawiony przez producenta lub uprawnioną do tego placówkę badawczą, zawierający skład chemiczny i surowcowy towaru (do 100 %) oraz informacje wymagane uwagami do poszczególnych działów Taryfy celnej, jeżeli dokument taki jest niezbędny dla ustalenia klasyfikacji taryfowej towaru.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli procedurą dopuszczenia do obrotu obejmowane są towary, o których mowa w art. 1904-1906, art. 1908 oraz art. 19021 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu celnego, lub których wartość nie przekracza równowartości 1.000 euro.",

c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dokumenty określone w ust. 1 pkt 3 i 4 powinny być złożone w oryginale, z zastrzeżeniem ust. 4a.",

d)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Za dowód pochodzenia, dla zastosowania stawek celnych autonomicznych lub konwencyjnych, także zawieszonych, oraz stawek obniżonych ustanowionych w ramach kontyngentów taryfowych i plafonów taryfowych, niewynikających z umów o wolnym handlu, można uznać również fotokopię faktury, specyfikacji, dokumentu przewozowego, świadectwa jakości lub innego oficjalnego dokumentu, w którym jest zapis o kraju pochodzenia towaru.",

e)
ust. 8-10 otrzymują brzmienie:

"8. Do dokumentu określonego w ust. 1 pkt 9 przepisy § 218 ust. 10-11a stosuje się odpowiednio.

9. Do dokumentu określonego w ust. 1 pkt 10 przepisy § 218 ust. 10a-11a stosuje się odpowiednio.

10. Przepisy § 218 ust. 13, 15 i 16 stosuje się odpowiednio.";

104)
w § 234:
a)
w ust. 1:
w pkt 1 lit. a-c otrzymują brzmienie:

"a) oryginał aktualnego zagranicznego dokumentu rejestracyjnego pojazdu lub zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu albo innego dokumentu urzędowego kraju wysyłki, jeżeli pojazd był wcześniej rejestrowany,

b) zaświadczenie o przeprowadzonym z pozytywnym wynikiem badaniu technicznym pojazdu, o którym mowa w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. Nr 227, poz. 2250),

c) dokument identyfikacyjny pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą, określony w § 13 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w lit. b),",

po pkt 3 dodaje pkt 4 w brzmieniu:

"4) towarów oznaczonych kodami PCN 1107 10 11 0, 1107 10 19 0, 1107 10 91 0, 1107 10 99 0 oraz 1107 20 00 0, pochodzących z krajów Unii Europejskiej i bezpośrednio z tych krajów przywożonych, należy dołączyć:

a) poświadczoną przez zagraniczny urząd celny kopię licencji eksportowej wydawanej przez właściwe władze krajów UE; druga strona licencji powinna zawierać numer lub numery odpowiednich zgłoszeń celnych,

b) kopię (kopie) zgłoszenia celnego przyjętego przez kraj eksportu towaru, zawierającego w polu 44 numer licencji eksportowej.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Jeżeli do zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu towarów, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie dołączono dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 4 lit. a) i b), należy dla tych towarów zastosować stawkę celną konwencyjną.

4. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) nie stosuje się, jeżeli na przywóz towaru zgłaszający lub jego przedstawiciel przedstawi:

a) zezwolenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska albo

b) zaświadczenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, potwierdzające zabytkowy lub kolekcjonerski charakter pojazdu.";

105)
w § 235 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W wypadku braku faktury za dokument służący do ustalenia wartości celnej towarów uznaje się:

1) fakturę celną, konsularną, prowizoryczną lub pro forma, w wypadku złożenia zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu towarów o wartości nieprzekraczającej równowartości 1.000 euro albo towarów o zerowej lub zawieszonej do zera stawce celnej i zerowej stawce podatkowej,

2) fakturę celną, prowizoryczną lub pro forma, w wypadku złożenia zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu towarów otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych na giełdach towarowych lub po cenach giełdowych albo w ramach kredytu handlowego, a także w wypadku napraw gwarancyjnych,

3) rachunek,

4) umowę sprzedaży,

5) akt darowizny,

6) orzeczenie sądu lub innego właściwego organu o nabyciu praw spadkowych,

7) dokument przewozowy, w wypadku złożenia zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu przesyłek kurierskich o wartości nieprzekraczającej równowartości 10 euro.";

106)
w § 237:
a)
w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dowód pochodzenia na kompletny wyrób objęty kontraktem, z zastrzeżeniem ust. 3a.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Jeżeli dowód pochodzenia na kompletny wyrób nie jest dołączony do wniosku, o którym mowa w ust. 1, możliwe jest:

1) przedstawienie takiego dowodu, wystawionego retrospektywnie, w terminie późniejszym,

2) przedstawienie dowodów pochodzenia dla poszczególnych partii, zamiast jednego wystawionego na kompletny wyrób, w wypadku, gdy wszystkie partie pochodzą z tego samego kraju, przy czym Wspólnota Europejska jest traktowana jako jeden kraj.";

107)
§ 239 otrzymuje brzmienie:

"§ 239. 1. Do zgłoszenia celnego o objęcie procedurą składu celnego towarów niekrajowych należy dołączyć w szczególności:

1) fakturę lub fakturę pro forma,

2) dokumenty określone w § 233 ust. 1 pkt 2-13 i § 234.

2. Do dokumentów określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 przepisy § 218 ust. 2, 3, 9, 10a i 11 oraz § 233 ust. 4, 4a i 7 stosuje się odpowiednio.

3. Przepisy § 235 ust. 1 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio.";

108)
§ 240 otrzymuje brzmienie:

"§ 240. 1. Do zgłoszenia celnego o objęcie procedurą składu celnego towarów krajowych należy dołączyć dokumenty określone w § 218 ust. 1.

2. Do dokumentów określonych w ust. 1 przepisy § 218 ust. 2-9, 10a i 11 stosuje się odpowiednio.";

109)
w § 243:
a)
w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego albo procedury przetwarzania pod kontrolą celną albo skrócony wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego lub procedury przetwarzania pod kontrolą celną albo w wypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych, kserokopię złożonego wniosku o wydanie lub zmianę pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego lub przetwarzania pod kontrolą celną wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia przez organ celny.",

b)
ust. 3-5 otrzymują brzmienie:

"3. Do zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych przepisy § 234 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 stosuje się odpowiednio.

4. Do dokumentów określonych w ust. 2 pkt 1-3 przepisy § 218 ust. 2-11 oraz § 233 ust. 4, 4a i 7 stosuje się odpowiednio.

5. Dokument określony w ust. 2 pkt 4 może być złożony w kserokopii potwierdzonej przez organ celny za zgodność z oryginałem. Przepisy § 218 ust. 15 i 16 stosuje się odpowiednio.";

110)
w § 244:
a)
w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) pozwolenie na korzystanie z procedury albo skrócony wniosek o udzielenie tego pozwolenia wraz z dokumentem potwierdzającym cel przywozu towarów albo w wypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych, kserokopię złożonego wniosku o wydanie lub zmianę pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia przez organ celny.",

b)
ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Do dokumentów określonych w ust. 2 pkt 1 i 2 przepisy § 218 ust. 2, 3 i 9-11a oraz § 233 ust. 4, 4a i 7 stosuje się odpowiednio.

4. Dokumenty określone w ust. 2 pkt 3 mogą być złożone w kserokopiach potwierdzonych przez organ celny za zgodność z oryginałem. Przepisy § 218 ust. 15 i 16 stosuje się odpowiednio.";

111)
w § 245:
a)
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego albo skrócony wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego albo w wypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych, kserokopię złożonego wniosku o wydanie lub zmianę pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia przez organ celny.",

b)
ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Do dokumentów określonych w ust. 2 pkt 1 przepisy § 218 ust. 2-9 i 10a-11a stosuje się odpowiednio.

4. Dokument określony w ust. 2 pkt 2 może być złożony w kserokopii potwierdzonej przez organ celny za zgodność z oryginałem. Przepisy § 218 ust. 15 i 16 stosuje się odpowiednio.";

112)
w § 248 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W wypadku tranzytu ropy naftowej transportem przesyłowym, w razie nieudostępnienia faktury przez właściciela ropy niebędącego osobą krajową, wartość tej ropy może być ustalona na podstawie notowań giełdowych lub faktury pro forma sporządzonej przez właściciela rurociągu lub osobę nią władającą.";

113)
w § 249:
a)
w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) na trasach Adamowo - Port Północny i Adamowo - Schwedt (Niemcy) - protokoły wymienione w ust. 4 pkt 1,",

b)
w ust. 6 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) na trasie Port Północny w Gdańsku - Schwedt (Niemcy) - Urząd Celny w Gdańsku,

2) na trasach Adamowo - Port Północny i Adamowo - Schwedt (Niemcy) - Urząd Celny w Białymstoku.";

114)
w § 250:
a)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W wypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2, objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu gazu przesyłanego gazociągami dokonują urzędy celne graniczne właściwe ze względu na lokalizację gazociągu.",

b)
uchyla się ust. 3,
c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Objęcia procedurą tranzytu gazu przesyłanego przez polski obszar celny systemem gazociągów tranzytowych dokonuje Urząd Celny I w Warszawie, na wniosek przedsiębiorstwa EuRoPol GAZ S.A. lub Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.";

115)
w § 251 użyte w różnych przypadkach wyrazy "Urząd Celny Gdańsk-Port" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Urząd Celny w Gdańsku";
116)
w § 262 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą wywozu przesyłek pocztowych, zawierających towary o łącznej masie brutto do 1.000 kg i których łączna wartość nie przekracza równowartości 1.000 euro - w jednej przesyłce, można dokonać, za zgodą organu celnego, zbiorczo na jednym dokumencie SAD wypełnionym zgodnie z instrukcją.";

117)
w § 264 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zgłoszenie celne o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu przesyłek przewożonych przez podmioty kurierskie może być dokonane zbiorczo na jednym dokumencie SAD dla towarów o łącznej wartości celnej nieprzekraczającej równowartości 70 euro w każdej przesyłce i zwolnionych od cła na podstawie art. 1909, art. 19010, art. 19023 § 1 pkt 1, art. 19027-19030, art. 19032-19034 Kodeksu celnego, i zwolnionych od podatków.";

118)
w § 265 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zgłoszenia celnego o objęcie procedurą wywozu przesyłek kurierskich, zawierających towary o łącznej masie brutto do 1.000 kg i których łączna wartość nie przekracza równowartości 1.000 euro - w jednej przesyłce, można dokonać zbiorczo na jednym dokumencie SAD wypełnionym zgodnie z instrukcją.";

119)
w § 267 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zgłoszenia celnego o objęcie procedurą wywozu towarów przewożonych w paczkach i przeznaczonych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, o łącznej masie brutto do 1.000 kg i których łączna wartość nie przekracza równowartości 1.000 euro, z wyłączeniem przewozu dokonywanego przez urzędy pocztowe, można dokonać zbiorczo na jednym dokumencie SAD.";

120)
w załączniku nr 6 do rozporządzenia:
a)
w części II:
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W wypadku przywozu towarów klasyfikowanych według działów 8, 17, 18, 19, 20 i 21 Taryfy celnej, podstawą do wyliczenia cła dodatkowego oznaczonego symbolem DCC, DCC*, DCC** lub symbolem *, liczonego w zależności od zawartości cukru w danym towarze, jest informacja o zawartości różnych cukrów, wyrażonych jako sacharoza, podana:

a) na etykiecie lub

b) w fakturze, lub

c) w certyfikacie jakościowym producenta, lub

d) w świadectwie pochodzenia, lub

e) w specyfikacji towarów.",

w ust. 9 w akapicie pierwszym zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"W przypadku objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych, zgodnie z § 59 ust. 1 rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych, wypełnianie formularza SAD przedstawia się następująco:",

po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

"9a. W przypadku objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego, procedurą przetwarzania pod kontrolą celną, procedurą odprawy czasowej lub procedurą uszlachetniania biernego na podstawie pozwolenia wydanego w trybie § 7 ust. 4 rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych, wypełnianie formularza SAD przedstawia się następująco:

1) w zgłoszeniu celnym SAD należy podać ilość towarów, która jest obejmowana procedurą uszlachetniania czynnego, procedurą przetwarzania pod kontrolą celną, procedurą odprawy czasowej lub procedurą uszlachetniania biernego, zgodnie z ilością ze zgłoszenia celnego unieważnionego na podstawie § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie wypadków, w których zgłoszenie celne może być unieważnione po zwolnieniu towarów, szczegółowego trybu postępowania organu celnego przy przeprowadzaniu rewizji celnej, pobieraniu próbek towarów, weryfikacji lub przy unieważnianiu zgłoszeń celnych oraz zwalnianiu towarów (Dz. U. Nr 84, poz. 914 oraz z 2003 r. Nr 211, poz. 2063),

2) w polu 22 SAD - należy wpisać wartość z pola 22 unieważnionego zgłoszenia celnego,

3) w polu 44 SAD - należy wpisać dodatkowo numer unieważnionego zgłoszenia celnego oraz przedstawić jego kserokopię potwierdzoną przez organ celny za zgodność z oryginałem,

4) w polu 47 SAD - w rubryce "Kwota" należy wpisać kwotę należności celnych obliczoną według elementów kalkulacyjnych z dnia przyjęcia unieważnionego zgłoszenia celnego.

Pozostałe pola należy wypełniać zgodnie z instrukcją. Karty 7 dokumentu SAD nie należy odsyłać do statystyki.",

b)
w części III:
w opisie pola 2 po akapicie piątym dodaje się akapit w brzmieniu:

"W wypadku wywozu towarów, w stosunku do których stosuje się środki preferencyjne związane z ich wywozem poza polski obszar celny lub opłaty sankcyjne na podstawie przepisów odrębnych, należy podać imię i nazwisko lub nazwę oraz pełny adres producenta towarów. Dla każdego producenta można sporządzić odrębne zgłoszenie celne.",

w opisie pola 9 na końcu dodaje się akapit w brzmieniu:

"Dopuszcza się możliwość niewpisywania numeru NIP lub PESEL w wypadku, gdy osoba, na rzecz której dokonano zgłoszenia celnego, jest osobą zagraniczną.",

w opisie pola 22 trzeci akapit otrzymuje brzmienie:

"Waluta faktury musi być zgodna z wykazem walut obcych określonych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego jako waluty wymienialne. Jeżeli zgłaszający dysponuje zezwoleniem dewizowym wydanym przez NBP lub jeżeli przedmiot zakupu, zgodnie z przepisami prawa dewizowego, zaliczany jest do kategorii obrotu pozagospodarczego, dopuszcza się podanie symbolu waluty i wartości faktury w walucie innej niż waluty wymienialne.",

w opisie pola 23:
-
drugi akapit otrzymuje brzmienie:

"Dla ustalania wartości celnej i wartości statystycznej towarów w wywozie stosuje się zasady określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu stosowania kursów walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, w celu ustalania wartości celnej (Dz. U. Nr 8, poz. 64).",

-
uchyla się trzeci akapit,
opis pola 30 otrzymuje brzmienie:

"Należy podać numer identyfikacyjny miejsca wyznaczonego lub uznanego określony w decyzji dyrektora izby celnej dotyczącej wyznaczenia lub uznania miejsca.",

w opisie pola 31 na końcu dodaje się akapit w brzmieniu:

"W wypadku stosowania procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, dla towarów wywożonych lub powrotnie wywożonych w kontenerach, paletach lub opakowaniach wielokrotnego użytku, które to kontenery, palety lub opakowania objęte były procedurą odprawy czasowej z zastosowaniem spisu towarów przywożonych czasowo, należy wpisać numer pozycji ewidencji E05 właściwy dla spisu towarów przywożonych czasowo, zgodnie z przykładem: E05/140100/07/000327, co oznacza: E05 - rodzaj ewidencji, 140100 - kod urzędu celnego/miejsca uznanego lub wyznaczonego przez organ celny, 07 - wydzielone miejsce do prowadzenia ewidencji (np. pasy), 000327 - pozycja ewidencji.",

w opisie pola 33 po akapicie drugim dodaje się akapit w brzmieniu:

"W tranzycie należy wpisać 4-cyfrowy numer pozycji kodu Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (HS).",

w opisie pola 44:
-
w pkt 1 na końcu dodaje się akapit w brzmieniu:

"W wypadku stosowania procedury składu celnego należy podać numer i datę pozwolenia na korzystanie z tej procedury.",

-
trzeci akapit od końca otrzymuje brzmienie:

"W wypadku stosowania procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu celnego, należy podać numer pozwolenia, a w wypadku stosowania procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, należy podać numer pozwolenia i numer pozycji wykazu W05.",

w opisie pola 54 drugi akapit otrzymuje brzmienie:

"Karta pozostająca w urzędzie celnym wyjścia musi być podpisana przez zgłaszającego. Zgłaszający wpisuje swoje dane: imię i nazwisko, numer dowodu tożsamości, datę (w układzie RR-MM-DD) oraz wpisuje adnotację: "Karty 1A, 4, 5 odebrałam(-em)" i potwierdza odbiór kart podpisem.",

c)
w części V:
w opisie pola 22 trzeci akapit otrzymuje brzmienie:

"Waluta faktury musi być zgodna z wykazem walut obcych określonych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego jako waluty wymienialne. Jeżeli zgłaszający dysponuje zezwoleniem dewizowym wydanym przez NBP lub jeżeli przedmiot zakupu, zgodnie z przepisami prawa dewizowego, zaliczany jest do kategorii obrotu pozagospodarczego, dopuszcza się podanie symbolu waluty i wartości faktury w walucie innej niż waluty wymienialne.",

opis pola 23 otrzymuje brzmienie:

"Należy podać kurs waluty obowiązujący w dniu dokonania zgłoszenia celnego określonym w polu A - "Urząd celny przeznaczenia".

Dla ustalania wartości celnej i wartości statystycznej towarów w przywozie stosuje się zasady określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu stosowania kursów walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, w celu ustalania wartości celnej.

W wypadku gdy w polu 22 wpisuje się wartość w złotych polskich, należy wpisać kurs 1.0000.

W wypadku dopuszczenia do obrotu towaru objętego uprzednio procedurą odprawy czasowej, z wyłączeniem wypadku, o którym mowa w § 144 rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych, lub towaru w stanie niezmienionym, objętego uprzednio procedurą uszlachetniania czynnego, należy przyjmować kurs z dnia zgłoszenia celnego towaru do procedury odprawy czasowej lub procedury uszlachetnienia czynnego (data wpisana w polu 44).

W wypadku, o którym mowa w § 144 rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych, należy przyjmować kurs z dnia zgłoszenia celnego towaru do procedury dopuszczenia do obrotu.",

opis pola 30 otrzymuje brzmienie:

"Należy podać numer identyfikacyjny miejsca wyznaczonego lub uznanego, określony w decyzji dyrektora izby celnej dotyczącej wyznaczenia lub uznania miejsca.",

w opisie pola 31 na końcu dodaje się akapit w brzmieniu:

"W wypadku zgłaszania towarów podlegających zwolnieniu od należności celnych przywozowych na podstawie przepisów prawa celnego, w prawym górnym rogu, na poziomie pola 32 Pozycja Nr należy wpisać kod zgodnie z wykazem "RodzZw - zwolnienia od cła w przywozie".",

opis pola 39 otrzymuje brzmienie:

"Należy podać odpowiednio:

1) numer kontyngentu taryfowego zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw gospodarki wydanym na podstawie art. 141 § 1 pkt 2 Kodeksu celnego albo

2) numer plafonu taryfowego zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw gospodarki wydanym na podstawie art. 141 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego.",

w opisie pola 44:
-
w pkt 1 na końcu dodaje się akapit w brzmieniu:

"W wypadku stosowania procedury składu celnego należy podać numer i datę pozwolenia na korzystanie z tej procedury.",

-
trzeci akapit od końca otrzymuje brzmienie:

"W wypadku stosowania procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu celnego, należy podać numer pozwolenia, a w wypadku stosowania procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, należy podać numer pozwolenia i numer pozycji wykazu W05.",

w opisie pola 47:
-
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. TYP - należy podać trzycyfrowy kod identyfikujący rodzaj należności według poniższego wykazu:

111 - cło,

112 - kwota należności celnych przywozowych równa 3 % kwoty należności celnych przywozowych w odprawie czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych,

114 - należności celne przywozowe dla produktów kompensacyjnych dopuszczonych do obrotu po procedurze uszlachetniania biernego, obliczone z zastosowaniem średniej stawki celnej, o której mowa w art. 1581 Kodeksu celnego,

117 - inne (oblicza się na podstawie odrębnych przepisów) - wpisywane tylko w podsumowaniu ostatniego formularza dokumentu SAD,

211 - opłaty antydumpingowe,

212 - opłaty antysubwencyjne,

213 - opłaty wyrównawcze,

214 - opłaty specjalne,

215 - opłaty celne dodatkowe,

216 - inne (obliczane na podstawie odrębnych przepisów) - wpisywane przy danej pozycji na dokumencie SAD,

811 - podatek akcyzowy,

812 - podatek akcyzowy od opakowań z tworzyw sztucznych,

813 - podatek od towarów i usług (VAT).

W wypadku przywozu towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych należy wpisać typ 111 i 112.",

-
w pkt 3 na końcu dodaje się akapit w brzmieniu:

"Przy typie opłat 114 należy wpisać średnią stawkę celną obliczoną zgodnie z art. 1581 § 3-5 Kodeksu celnego.",

d)
w części VIII:
w opisie pola D w trzecim akapicie lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) informacja o zwolnieniu towarów do wnioskowanej procedury celnej/przeznaczenia celnego,",

w opisie pola H drugi i trzeci akapit otrzymują brzmienie:

"Funkcjonariusz celny wpisuje:

- w pozycji: "Miejsce i data" - dzień wystawienia wniosku (w układzie RR-MM-DD),

- w pozycji: "Podpis" i "Pieczęć" - podpisuje się, przystawia pieczęć "Polska - Cło" oraz stempel SAD.

W wypadku przeprowadzenia powtórnej kontroli funkcjonariusz celny urzędu celnego wyjścia, w części "Rezultaty kontroli", po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zakreśla odpowiednie pole, wpisując:

- w pozycji "Miejsce i data" - dzień przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (w układzie RR-MM-DD),

- w pozycji "Podpis" i "Pieczęć" - podpisuje się i przystawia stempel SAD.";

121)
w załączniku nr 7 do rozporządzenia:
a)
"Wykaz B" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,
b)
"Wykaz F" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,
c)
po wykazie "Wykaz VAT - Wykaz procedur celnych, w których funkcjonariusz celny potwierdza pieczęcią VAT karty zgłoszenia celnego" dodaje się "Wykaz "RodzZw" - zwolnienia od cła w przywozie" w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;
122)
załącznik nr 9 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;
123)
załącznik nr 10 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;
124)
w załączniku nr 17 do rozporządzenia "Instrukcja wypełniania Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia;
125)
w załączniku nr 18 do rozporządzenia "Wypełnianie formularza wykazu towarów" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia;
126)
załącznik nr 21 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządzenia;
127)
załącznik nr 22 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego rozporządzenia;
128)
po załączniku nr 22 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 22a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 10 do niniejszego rozporządzenia;
129)
w załączniku nr 23 do rozporządzenia pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kwota gwarancji generalnej wynosi: ...........";

130)
w załącznikach nr 23, 24, 34, 37, 41, 42 i 44 do rozporządzenia zamieszczone po uzasadnieniu pouczenie otrzymuje brzmienie:

"Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do dyrektora izby celnej, który wydał tę decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 2621 § 1 Kodeksu celnego, w związku z art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej). Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie. Do odwołania należy dołączyć wymagane znaki opłaty skarbowej.";

131)
w załączniku nr 26 do rozporządzenia wzór formularza "T.C.31 Poświadczenie gwarancji" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszego rozporządzenia;
132)
załącznik nr 29 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszego rozporządzenia;
133)
załącznik nr 30 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszego rozporządzenia;
134)
użyte w załączniku nr 31 do rozporządzenia wyrazy "dokument tranzytowy" zastępuje się wyrazami "zgłoszenie tranzytowe";
135)
użyte w załącznikach nr 34, 37, 41, 42 i 44 w pkt 1 do rozporządzenia wyrazy "(nazwa i adres urzędu celnego oraz miejsca u wnioskodawcy)" zastępuje się wyrazami "(nazwa i adres urzędu celnego oraz miejsca (miejsc) u wnioskodawcy)";
136)
w załączniku nr 49 do rozporządzenia:
a)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Z zastrzeżeniem pkt 8, dokument potwierdzający pochodzenie powinien dotyczyć towarów objętych jednym zgłoszeniem celnym, o którym mowa w § 233 rozporządzenia, z wyjątkiem dowodu pochodzenia potwierdzającego pochodzenie towarów objętych sekcjami XVI i XVII lub pozycjami 7308 i 9406 Taryfy celnej, przywożonych partiami.",

b)
po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a. Gdy przedmiotem przywozu na polski obszar celny są towary objęte jednym dowodem pochodzenia, które następnie są rozdzielane i zgłaszane do tych samych lub różnych procedur celnych, należy zwrócić się do urzędu celnego z wnioskiem o wystawienie świadectw pochodzenia na poszczególne wyodrębnione części towarów.

Na podstawie oryginału dowodu pochodzenia wystawionego dla całej dostawy urząd celny powinien wystawić zastępcze świadectwa pochodzenia dotyczące poszczególnych zgłoszeń towarów, z naniesioną na tych świadectwach informacją o miejscu przechowywania oryginału dowodu pochodzenia, a na oryginale dowodu zamieścić informację o numerach wszystkich zgłoszeń celnych, których ten dowód dotyczy.",

c)
w pkt 8 na końcu dodaje się akapit w brzmieniu:

"Świadectwo pochodzenia lub oświadczenie o pochodzeniu na fakturze przedstawionej uprzednio wraz z towarami do kilku zgłoszeń celnych mogą być wystawione retrospektywnie i dotyczyć kilku zgłoszeń celnych, o których mowa w § 233 rozporządzenia.";

137)
w § 29 w ust. 1 w pkt 1, w § 29 w ust. 8, w § 30 w ust. 1 w pkt 1 w lit. b, w § 30 w ust. 1 w pkt 3, w § 30 w ust. 4, w § 257 w ust. 2, w § 259 w ust. 2, w załączniku nr 6 do rozporządzenia w części V w opisie pola 47 w pierwszym akapicie w lit. e, w pkt 2.2, w pkt 2.3, w pkt 4 i w pkt 5 oraz w załączniku nr 7 do rozporządzenia w Wykazie E użyty w różnych przypadkach wyraz "cło" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "należności celne przywozowe".
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1630 oraz z 2003 r. Nr 30, poz. 248, Nr 134, poz. 1256 i Nr 184, poz. 1798.