§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.152.1726

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2001 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 września 2001 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych (Dz. U. Nr 117, poz. 1250) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 9:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Towary klasyfikowane według różnych kodów taryfy celnej mogą być zgłaszane jako jedna pozycja towarowa:

1) do procedury wywozu - zgodnie z klasyfikacją towaru dominującego wartościowo w przesyłce, jeżeli:

a) ich łączna wartość w jednej przesyłce nie przekracza równowartości 800 euro lub

b) stanowią dary dla osób prawnych kościołów i innych związków wyznaniowych, lub

c) zgłoszeniem celnym objęte są towary stanowiące pomoc humanitarną, inną niż określona w lit. b),

2) do procedury dopuszczenia do obrotu, zgodnie z klasyfikacją towaru podlegającego najwyższym należnościom celnym i podatkowym, jeżeli:

a) są przeznaczone do działalności gospodarczej, a ich łączna wartość w jednej przesyłce nie przekracza równowartości 800 euro lub

b) zgłoszeniem celnym objęte są towary zwolnione od cła na podstawie art. 1904, art. 1905, art 1907, art. 1908, art. 19021 § 1 pkt 1, art. 19023 i art. 19038 Kodeksu celnego,

c) stanowią dary dla osób prawnych kościołów i innych związków wyznaniowych, zwolnione od cła i podatków z tytułu importu towarów.";

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz pkt 2 lit. b) nie stosuje się do skuterów śnieżnych, skuterów wodnych, samolotów, helikopterów, szybowców, łodzi z silnikiem lub bez o masie ponad 100 kg, motocykli oraz do towarów, dla których ustanowiono normy ilościowe określone w rozporządzeniach Ministra Finansów wydanych na podstawie art. 1904 § 10, art. 1905 § 11, art. 1907 § 8 i art. 1908 § 4 Kodeksu celnego.";

2)
w § 15 w pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) towary zwolnione od cła na podstawie art. 1906, art. 19027, art. 19028, art. 19029, art. 19030 i art. 19033 Kodeksu celnego,";

3)
w § 21:
a)
w ust. 1 wyrazy "art. 190 § 2 pkt 1" zastępuje wyrazami "art. 19041 pkt 1",
b)
w ust. 2 wyrazy "art. 190 § 2 pkt 2-4" zastępuje się wyrazami "art. 19041 pkt 2-4";
4)
w § 29 w ust. 1 w pkt 3:
a)
lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

"a) towary, o których mowa w art. 1909, art. 19010, art. 19014, art. 19024, art. 19037 i art. 19039 Kodeksu celnego, zwolnione od cła i podatków z tytułu importu towarów,

b) towary przywożone w bagażu osobistym podróżnego, podlegające należnościom celnym przywozowym, jeżeli ich wartość przekracza ustanowione normy zwolnione od cła i nie przekracza 800 euro, a rodzaj lub ilość nie wskazują na przeznaczenie do działalności gospodarczej,"

b)
lit. f) otrzymuje brzmienie:

"f) paliwa przewożone w standardowych zbiornikach pojazdów samochodowych przeznaczonych do działalności gospodarczej lub autobusów wykorzystywanych w międzynarodowym transporcie drogowym pasażerów ponad normy określone odpowiednio w art. 19037 § 2 i § 3 Kodeksu celnego.";

5)
w § 30 w ust. 1 w pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) towary, o których mowa w art. 19014 Kodeksu celnego,";

6)
w § 233 w ust. 2 wyrazy "art. 190 § 1 pkt 6" zastępuje się wyrazami "art. 1904, art. 1905, art. 1907 i art. 1908 Kodeksu celnego";
7)
w § 258 w ust. 1 po wyrazach "należnościom celnym" dodaje się wyrazy "lub podatkowym";
8)
w § 260 po wyrazach "należnościom celnym" dodaje się wyrazy "lub podatkowym";
9)
w § 264 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "art. 190 § 1 pkt 1, 4, 14, 15, 24 i 32" zastępuje się wyrazami "art. 1909, art. 19010, art. 19027, art. 19028, art. 19029 i art. 19030";
10)
w załączniku nr 6:
a)
w części III, w opisie pola 2, zdanie szóste otrzymuje brzmienie:

"W wypadku gdy nadawca jest osobą zagraniczną, nie podaje się numeru identyfikacyjnego REGON, jeżeli:

a) dokonuje wywozu towarów pochodzących ze spadku - w polu 24 należy podać kod «92»,

b) dokonuje wywozu towarów sporadycznie, w sytuacjach określonych w art. 66 § 3 Kodeksu celnego - w polu 24 należy podać kod «98»,

c) osobą dokonującą wywozu towarów jest osoba zagraniczna, której polski urząd skarbowy nadał numer identyfikacji podatkowej NIP, a zgłaszającym jest agencja celna działająca jako przedstawiciel pośredni - w polu 24 należy podać kod «98».",

b)
w części V, w opisie pola 8, zdanie piąte otrzymuje brzmienie:

"W omówionych niżej sytuacjach nie podaje się numeru identyfikacyjnego REGON, o ile importer jest osobą zagraniczną:

a) jeżeli dokonuje przywozu towarów określonych w art. 1904, art. 1905, art. 1907 i art. 1908 Kodeksu celnego - w takim wypadku w polu 24 należy podać kod «99»,

b) jeżeli dokonuje przywozu towarów określonych w art. 1906 Kodeksu celnego - w takim wypadku w polu 24 należy podać kod «92»,

c) jeżeli dokonuje przywozu towarów sporadycznie, w sytuacjach określonych w art. 66 § 3 Kodeksu celnego - w polu 24 należy podać kod «98»,

d) jeżeli osobą dokonującą przywozu towarów jest osoba zagraniczna, której polski urząd skarbowy nadał numer identyfikacji podatkowej NIP, a zgłaszającym jest agencja celna działająca jako przedstawiciel pośredni, upoważniona do uiszczenia w imieniu osoby zagranicznej należności celnych i innych opłat lub składania zabezpieczenia tych należności i opłat - w polu 24 należy podać kod «98».";

11)
w załączniku nr 7 w wykazie C w kolumnie A w pkt 9 Inne rodzaje transakcji, dla kodu transakcji 99, w kolumnie B pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Rzeczy osób fizycznych, określone w art. 1904, art. 1905, art. 1907 i art. 1908 Kodeksu celnego";

12)
załączniki nr 9 i 10 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.