Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.102.518

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 1992 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w zakładach pracy w latach 1989-1992.

Na podstawie art. 129 § 2, art. 133 § 3, art. 139 § 2, art. 141 § 4 i art. 150 oraz w związku z art. 131, 151 i 2951 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie czasu pracy w zakładach pracy w latach 1989-1992 (Dz. U. z 1991 r. Nr 117, poz. 511) wprowadza się następujące zmiany:
1) w tytule po wyrazach "w zakładach pracy" skreśla się wyrazy "w latach 1989-1992",
2) w § 12 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Czas pracy w czterobrygadowej organizacji pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, którego długość jest wyznaczona wprowadzonym cyklem organizacyjnym, nie może przekraczać liczby godzin wynikającej z pomnożenia 7 godzin przez liczbę kalendarzowych dni roboczych. Do pracowników zatrudnionych w czterobrygadowej organizacji pracy nie ma zastosowania przepis § 1 ust. 2.",

3) skreśla się § 15,
4) w § 19 w ust. 1 liczbę "1992" zastępuje się liczbą "1993",
5) w § 20:
a) w pkt 1 po liczbie "8" dodaje się spójnik "i" oraz skreśla się wyrazy "i § 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2",
b) w pkt 2 skreśla się wyrazy "oraz § 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, które stosuje się do kierowców",
c) w pkt 3 skreśla się wyrazy "oraz § 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, które stosuje się do kierowców",
d) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) funkcjonariuszy pożarnictwa, których czas pełnienia służby jest określony przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254)".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 r.