Zm.: rozporządzenie w sprawie czasu pracy w zakładach pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.140.768

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 1994 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w zakładach pracy.

Na podstawie art. 129 § 2, art. 139 § 2, art. 141 § 4 i art. 150 oraz w związku z art. 131, 151 i 2951 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie czasu pracy w zakładach pracy (Dz. U. z 1991 r. Nr 117, poz. 511, z 1992 r. Nr 102, poz. 518 oraz z 1993 r. Nr 132, poz. 634) § 19 otrzymuje brzmienie:

"§ 19. Do pracowników objętych w dniu wejścia w życie rozporządzenia krótszym tygodniowym wymiarem czasu pracy niż wynikający z norm określonych w § 1 stosuje się dotychczasowy wymiar czasu pracy, do dnia objęcia tych pracowników przepisami prawa lub postanowieniami układów zbiorowych pracy ustalającymi ich normy czasu pracy.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.