Zm.: rozporządzenie w sprawie czasu pracy w zakładach pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.132.634

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 1993 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w zakładach pracy.

Na podstawie art. 129 § 2, art. 139 § 2, art. 141 § 4 i art. 150 oraz w związku z art. 131, 151 i 2951 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie czasu pracy w zakładach pracy (Dz. U. z 1991 r. Nr 117, poz. 511 i z 1992 r. Nr 102, poz. 518) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 19 w ust. 1 liczbę "1993" zastępuje się liczbą "1994",
2)
w § 20 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) pracowników górnictwa w zakresie unormowanym przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa - Karta Górnika (Dz. U. z 1982 r. Nr 2, poz. 13),

2) pracowników urzędów państwowych w zakresie unormowanym przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451),

3) pracowników Narodowego Banku Polskiego w zakresie unormowanym przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 1983 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników Narodowego Banku Polskiego (Dz. U. Nr 64, poz. 290)".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1994 r.