Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1539

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ćwiczeń wojskowych

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. Nr 145, poz. 974) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadkach, dla których nie występuje dowódca, któremu podporządkowane są jednostki wojskowe, o których mowa w ust. 1, przeniesienie żołnierza do innej jednostki wojskowej następuje na podstawie rozkazu szefa komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, właściwej w sprawach organizacji i uzupełnień.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.