§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. - Dz.U.1993.101.461 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.101.461

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 października 1993 r.
§  2.
1.
Do towarów, o których mowa w § 1 pkt 1, objętych kontraktami zawartymi przed dniem ogłoszenia niniejszego rozporządzenia i wysłanych przed tym dniem, stosuje się stawki celne określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 51, poz. 235, Nr 56, poz. 253 i Nr 79, poz. 369), pod warunkiem że zostały zgłoszone do odprawy celnej w ciągu jednego miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
2.
Przez kontrakty, o których mowa w ust. 1, rozumie się kontrakty potwierdzone fakturami handlowymi wystawionymi przed dniem ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.