Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.29.135

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 kwietnia 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 kwietnia 1993 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Na podstawie art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 67, poz. 288, Nr 74, poz. 325 i 327, Nr 93, poz. 412 i Nr 121, poz. 529 oraz z 1992 r. Nr 6, poz. 26, Nr 15, poz. 58, Nr 17, poz. 71, Nr 75, poz. 370 i Nr 81, poz. 417) w taryfie celnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia stawki celne na towary określone kodem CN: 0207 41 10, 0207 41 11, 0207 41 21, 0207 41 31, 0207 41 41, 0207 41 51, 0207 41 71, 0207 41 90, 0407 00 11, 0407 00 19, 0407 00 30, 0407 00 90, 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 91 00, 1701 99 10 i 1701 99 90 ustanawia się w wysokości podanej w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 75, poz. 370).
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PozycjaKod CNNazwaStawka celna
1234
02070207Mięso i jadalne podroby z drobiu objętego pozycją nr 0105, świeże, chłodzone lub mrożone:
- Drób w kawałkach i podroby inne niż

wątroby, mrożone:

0207 41- - Z ptactwa z gatunku Gallus

domesticus:

- - - Kawałki:
0207 41 10- - - - Bez kości30

ale min. cło 0,35 USD/kg

- - - - Z kośćmi:
0207 41 11- - - - - Połówki i ćwiartki30

ale min. cło 0,35 USD/kg

0207 41 21- - - - - Całe skrzydła, z końcami lub

bez

30

ale min. cło 0,35 USD/kg

0207 41 31- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety

łącznie z szyjami, kupry i

końce skrzydeł

30

ale min. cło 0,35 USD/kg

0207 41 41- - - - - Piersi i ich części30

ale min. cło 0,35 USD/kg

0207 41 51- - - - - Nogi i ich części30

ale min. cło 0,35 USD/kg

0207 41 71- - - - - Pozostałe30

ale min. cło 0,35 USD/kg

0207 41 90- - - Podroby inne niż wątroby30

ale min. cło 0,35 USD/kg

04070407 00Jaja ptasie w skorupkach, świeże, konserwowane albo gotowane:
- Drobiu:
- - Do wylęgu:
0407 00 11- - - Indycze albo gęsie25

ale min. cło 0,03 USD/szt.

0407 00 19- - - Pozostałe25

ale min. cło 0,03 USD/szt.

0407 00 30- - Pozostałe25

ale min. cło 0,03 USD/szt.

0407 00 90- Pozostałe25

ale min. cło 0,03 USD/szt.

17011701Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej:
- Cukier surowy nie zawierający dodatku

środków aromatyzujących i barwiących:

1701 11- - Cukier trzcinowy:
1701 11 10- - - Do rafinacji40

ale min. cło 200 USD/t

1701 11 90- - - Pozostały40

ale min. cło 200 USD/t

1701 12- - Cukier buraczany:
1701 12 10- - - Do rafinacji40

ale min. cło 200 USD/t

1701 12 90- - - Pozostały40

ale min. cło 200 USD/t

- Pozostały:
1701 91 00- - Zawierający dodatki aromatyzujące

lub barwiące

40

ale min. cło 200 USD/t

1701 99- - Pozostały:
1701 99 10- - - Cukier biały40

ale min. cło 200 USD/t

1701 99 90- - - Pozostały40

ale min. cło 200 USD/t