Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.51.285

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 listopada 1963 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH ORAZ PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
z dnia 12 listopada 1963 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa pożarowego stacji paliw płynnych.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20, poz. 120) oraz na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 11 czerwca 1962 r. w sprawie bezpieczeństwa pożarowego stacji paliw płynnych (Dz. U. Nr 40, poz. 174) wprowadza się w § 6 następujące zmiany:
1) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Stacje paliw płynnych mogą być zaopatrywane:

1) cysternami o pojemności do 3.500 l,

2) cysternami o pojemności od 3.500 l do 7.000 l, jeżeli są one podzielone co najmniej na dwie komory, zaopatrzone w oddzielne zamknięcia,

3) cysternami o pojemności większej niż 7.000 l pod warunkiem, że cysterny te będą podzielone na dwie lub więcej komór o pojemności nie większej niż 5.000 l każda i zaopatrzone w oddzielne zamknięcia, a dojazd tych cystern załadowanych benzyną do stacji paliwowych będzie się odbywał na terenie miast w czasie i po trasach wyznaczonych przez właściwe do spraw komunikacji organy prezydiów rad narodowych w porozumieniu z właściwymi terenowo komendami straży pożarnych oraz z użytkownikami cystern".

2. Cysterny, o których mowa w ust. 1, powinny być oznaczone zgodnie z przepisem § 48 ust. 2 rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 1962 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 61, poz. 295).";

2) wprowadza się nowe ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. W czasie napełniania zbiorników stacji wydawanie paliwa powinno być wstrzymane. W tym czasie pojazdy czekające na pobranie paliwa powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 10 m od cysterny. Zakaz ten nie obowiązuje na stacjach, w których rozmieszczenie dystrybutorów pozwala na zachowanie odległości 10 m między pojazdem pobierającym paliwo a opróżnianą cysterną.

4. Podczas napełniania i opróżniania cysterna powinna być uziemiona.";

3) dotychczasowe ust. 3-7 otrzymują kolejną numerację 5-9.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.