Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.295.1747

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 grudnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

Na podstawie art. 109 ust. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 123, poz. 1019) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w pkt 1, 9-14, 16-25, 41, 48, 51 i 52 - dotyczących finansowania programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej;",

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Kwoty środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie określonych w art. 108 ust. 1 pkt 15, 26, 40 i 44 ustawy, realizowanych przez samorządy województw i powiatów, są przekazywane przez ministra w wysokości faktycznych potrzeb.

4. W kwocie środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie wymienionych w ust. 1 pkt 1 udział środków będących w dyspozycji samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 35%, z zastrzeżeniem ust. 4a.",

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

"4a. Udział środków Funduszu Pracy, o którym mowa w ust. 4, może zostać zmniejszony, jeżeli minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, nie później niż do dnia uchwalenia przez Sejm ustawy budżetowej, poinformuje na piśmie ministra o braku możliwości przeznaczenia tych środków na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w roku budżetowym w województwie.

4b. Kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie wymienionych w ust. 1 pkt 1 pomniejszona o udział środków będących w dyspozycji samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego jest dzielona pomiędzy samorządy powiatowe na zasadach określonych w art. 109 ust. 8 ustawy.";

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. 1. Kwota środków Funduszu Pracy określona w § 2 ust. 4 i 4a, będąca w dyspozycji samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, jest dzielona pomiędzy samorządy powiatowe w okresie 3 miesięcy od dnia uzyskania od ministra zawiadomienia na piśmie o jej wysokości.

2. Kwota środków Funduszu Pracy określona w § 2 ust. 4b, z przeznaczeniem na finansowanie w województwie zadań wymienionych w ust. 1 pkt 1, jest dzielona pomiędzy samorządy powiatowe w okresie 21 dni od dnia uzyskania od ministra zawiadomienia na piśmie o jej wysokości.";

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Ustalenie według algorytmu kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 jest dokonywane na podstawie zatwierdzonego przez ministra planu Funduszu Pracy określającego kwoty środków na finansowanie zadań przez samorządy województw, samorządy powiatów, Ochotnicze Hufce Pracy, wojewodów oraz ministra.";

4) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Marszałek województwa, w terminie 7 dni od dokonania podziału, o którym mowa w § 2a ust. 1 i 2, zawiadamia na piśmie ministra o wysokości kwot środków Funduszu Pracy ustalonych według kryteriów przyjętych przez sejmik województwa na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatowe. Do zawiadomienia dołącza się kryteria podziału tych kwot przyjęte przez sejmik województwa.";

5) w § 8 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

"2. Minister może, z własnej inicjatywy lub na wniosek marszałka województwa przyznać z rezerwy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dodatkowe kwoty środków Funduszu Pracy w szczególności dla samorządów powiatów na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

3. Minister, na wniosek starosty (prezydenta miasta), może przyznać z rezerwy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dodatkowe kwoty środków Funduszu Pracy na realizację programów specjalnych i projektów pilotażowych.

4. Minister może, z własnej inicjatywy lub na wniosek starosty (prezydenta miasta) zaopiniowany przez marszałka województwa, przyznać z rezerwy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dodatkowe kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2.";

6) uchyla się § 10;
7) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

"§ 12a. Na złożony w terminie do dnia 30 września wniosek starosty (prezydenta miasta), zaopiniowany przez marszałka województwa, minister może wyrazić zgodę na zwiększenie kwoty środków ustalonej dla samorządu powiatu na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, o część kwoty środków ustalonej dla samorządu powiatu na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, jeżeli jej wykorzystanie w danym roku budżetowym nie jest możliwe lub byłoby nieefektywne.";

8) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. 1. W przypadku przekazania w ciągu roku budżetowego na rachunek dysponenta Funduszu Pracy środków, które nie były przewidziane w planowanych przychodach tego Funduszu, lub gdy faktyczne przychody są większe od planowanych, środki te zwiększają kwotę rezerwy, o której mowa w § 8 ust. 1.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą zostać wydatkowane na zasadach określonych w § 8 ust. 2-5 po spełnieniu wymogów określonych w art. 29 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)).".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 i 1726 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1206 i 1211 i Nr 291, poz. 1707.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.