Zm.: rozporządzenie w przedmiocie załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi. - Dz.U.1950.17.149 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w przedmiocie załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.17.149

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 kwietnia 1950 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 3 kwietnia 1950 r.
zmieniające rozporządzenie w przedmiocie załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi (Dz. U. R. P. z 1931 r. Nr 90, poz. 706, z 1932 r. Nr 81, poz. 713 i z 1934 r. Nr 110, poz. 976) zarządza się w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Opieki Społecznej wydanym w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1920 r. w przedmiocie załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi (Dz. U. R. P. z 1920 r. Nr 118, poz. 782, z 1921 r. Nr 55, poz. 343 i Nr 84, poz. 603, z 1923 r. Nr 68, poz. 534 i z 1924 r. Nr 21, poz. 230) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"Osoby interesowane mogą otrzymywać na żądanie odpisy ugody lub orzeczenia oraz wyciągi z protokołów komisji. Odpisy i wyciągi te podlegają opłacie skarbowej w wysokości, przewidzianej w obowiązującej tabeli opłat skarbowych, stanowiącej załącznik do art. 1 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. R. P. z 1949 r. Nr 53, poz. 419)".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.