Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1947 r. o specjalnym dodatku nauczycielskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.29.191

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 maja 1948 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1947 r. o specjalnym dodatku nauczycielskim.

Na podstawie art. 5 ust. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonariuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 663) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1947 r. o specjalnym dodatku nauczycielskim (Dz. U. R. P. Nr 12, poz. 47) wprowadza się zmiany następujące:
1)
w § 1 skreśla się wyrazy: "oraz nauczycieli szkół rolniczych";
2)
w § 2 po wyrazie "Oświaty" dodaje się przecinek i wyrazy: "Rolnictwa i Reform Rolnych".
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrom: Skarbu, Oświaty, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Kultury i Sztuki.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1948 r.