§ 1. - Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1957 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego... - Dz.U.1964.47.319 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1957 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.47.319

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1964 r.
§  1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 września 1957 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. z 1957 r. Nr 49, poz. 236 i z 1960 r. Nr 38, poz. 226) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 2. 1. Ustanawia się 15 grup uposażenia zasadniczego oraz 12 stawek dodatku służbowego według następujących tabel:

Tabela I.

Stawki uposażenia zasadniczego.

Grupa uposażeniaSzczebelKwota uposażenia zasadniczego miesięcznie w złotych
1A4.500
B4.250
2A4.000
B3.750
3A3.500
B3.250
4A3.000
B2.750
5A2.500
B2.250
62.000
71.850
81.700
91.550
101.400
111.275
121.150
131.000
14 900
15 800

Tabela II.

Stawki dodatku służbowego.

Stawka dodatkuMiesięcznie w złotych
oddo
19001.500
28001.400
36501.200
46001.100
55001.000
6450 900
7400 800
8350 700
9150 450
10150 400
11100 350
12100 300

2. Minister Łączności określa w drodze rozporządzenia wydanego w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac oraz w uzgodnieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Łączności tabele stanowisk i przywiązane do nich grupy i szczeble uposażenia zasadniczego oraz stawki dodatku służbowego.";

2)
w § 4a ust. 2 pkt 5 wyraz "dwóch" zastępuje się wyrazem "pięciu";
3)
w § 4c ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustanawia się miesięczne stawki dodatku za nieprzerwany czas pracy według następującej tabeli:

Tabela III.

Dodatek za nieprzerwany czas pracy.

Grupa uposażenia zasadniczegoStawka dodatku miesięcznie w złotych
po 5 latach pracypo 10 latach pracypo 15 latach pracy
1125250375
2105210315
3 90180270
4 80160240
5 75150225
6 70140210
7 65130195
8 60120180
9 55110165
10 50100150
11 45 90135
12 40 80120
13 35 70105
14 33 65100
15 30 55 85
4)
w § 4e ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

"4. Dodatek za nieprzerwany czas pracy nie może być przyznany pracownikowi ukaranemu w roku poprzedzającym wypłatę prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym lub też prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa związane z naruszeniem obowiązków służbowych.";

5)
w § 4f ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) gdy rozwiązanie stosunku pracy dokonane zostało bez wypowiedzenia z winy pracownika";

6)
w § 5 skreśla się ust. 2;
7)
w § 7 skreśla się wyrazy "Minister Łączności ustali w drodze rozporządzenia wydanego w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej oraz w uzgodnieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Łączności wykaz tych stanowisk" oraz dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:

"2. Minister Łączności w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac oraz w uzgodnieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Łączności ustali wykaz stanowisk kierowniczych i samodzielnych oraz wypadki, w których pracownikom na tych stanowiskach przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie służby poza ustalonymi godzinami pracy.";

8)
w § 12 ust. 2 po wyrazach "w służbie" dodaje się wyrazy "oraz za czas odbywania kary pozbawienia wolności orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądowym lub orzeczeniem administracyjnym";
9)
§ 21 otrzymuje brzmienie:

"§ 21. Pracownicy pozostający w stosunku służbowym w dniu 1 stycznia 1965 r. zostaną zaszeregowani do jednej z grup i szczebla uposażenia zasadniczego, przewidzianych dla danego stanowiska.";

10)
w § 23 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:

"3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje od dnia 1 stycznia 1965 r. nazwę "dodatek za nieprzerwany czas pracy". Wysokość dodatku oraz wykaz central telefonicznych i telegraficznych i miejsc pracy, do których przywiązany jest dodatek, określa Minister Łączności w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac i w uzgodnieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Łączności.";

11)
po § 23 dodaje się § 23a w następującym brzmieniu:

"§ 23a. Pracownikom pozostającym w stosunku służbowym w dniu 1 stycznia 1965 r. przysługuje stawka dodatku za nieprzerwany czas pracy (§ 4c) przywiązana do grupy uposażenia zasadniczego, według której pobierali uposażenie w ostatnim miesiącu przed wejściem w życie rozporządzenia, wyłączając wypadki zaszeregowania do grupy uposażenia, do której jest przywiązany wyższy dodatek.";

12)
§ 24 otrzymuje brzmienie:

"§ 24. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia pracownikom nie przysługuje:

1) dodatek pobierany dotychczas w myśl uchwały nr 103 Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie podwyżki wynagrodzeń za pracę najniżej zarabiających pracowników przedsiębiorstw, instytucji i urzędów oraz obniżenia skali podatku od wynagrodzeń (Monitor Polski Nr 25, poz. 124),

2) dodatek określony w uchwale nr 301 Rady Ministrów z dnia 14 września 1963 r. w sprawie wprowadzenia przejściowego dodatku dla pracujących".