Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1936 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłem miejscem służbowem oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.54.393

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 lipca 1936 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłem miejscem służbowem oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.

Na podstawie art. 10 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 663), art. 9, 28, 37 i 39 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu wojska (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 664), art. 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem oraz prokuratorów (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 665) oraz art. 8 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 666) zarządza się co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłem miejscem służbowem oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 320), zmienionem rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 maja 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 272), wprowadza się zmiany następujące:
1)
w § 2:

w ust. (2) skreśla się wyrazy: "zwykłem" i "i miejscowością";

wprowadza się jako ustępy (3) i (4) przepisy następujące:

"(3) Praktykantom przeniesionym na inne miejsce służbowe celem odbycia dalszej praktyki przysługuje jedynie dla nich zwrot kosztów podróży i diety wyłącznie za czas przejazdu.

(4) Oficerom rezerwy, powołanym do służby czynnej celem przemianowania na zawodowych, w razie:

a) delegacji (odkomenderowania) celem odbywania praktyki (aplikacji, stażu), potrzebnej do uzyskania charakteru oficera zawodowego,

b) przeniesienia w związku z uzyskaniem przynależności służbowej po odbyciu praktyki (aplikacji, stażu) -

przysługują diety za czas przejazdu do miejsca delegacji (odkomenderowania) i spowrotem, za czas przejazdu z jednego miejsca delegacji (odkomenderowania) do innego, za czas przejazdu do nowego miejsca służbowego oraz za pierwszą dobę pobytu w każdem miejscu delegacji i za pierwszą dobę pobytu w nowem miejscu służbowem oraz zwrot kosztów przejazdu.";

dotychczasowy ustęp (3) staje się ustępem (5);

2)
w § 4 ustęp (1) otrzymuje brzmienie następujące:

"(1) Diety wynoszą dziennie dla:

1) Prezesa Rady Ministrów 70 zł

2) Ministra Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Pierwszego Prezesa Najwyższego Trybunału Administracyjnego 50 "

3) funkcjonarjuszów państwowych, pobierających uposażenie:

WedługgrupyII45
""III35"
""IV25"
""V17"
""VI13"
""VII10"
""VIII8"
""IX7"
""X6"
""XI - XII5"

4) żołnierzy:

a) oficerów w stopniu:

Marszałka 70 zł

Generała broni, admirała 50 "

Generała dywizji, wiceadmirała 35 "

Generała brygady, kontradmirała 25 "

Pułkownika, komandora 17 "

Podpułkownika, komandora - porucznika 15 "

Majora, komandora - podporucznika 13 "

Kapitana 10 "

Porucznika, podporucznika 8 "

b) podoficerów i szeregowych zawodowych w stopniu:

Chorążego (równorzędnego) 8 "

Starszego sierżanta (równorzędnego), starszego bosmana, sierżanta (równorzędnego), bosmana 7 "

Plutonowego (równorzędnego), bosmanmata 6 "

Kaprala (równorzędnego), mata, starszego marynarza zawodowego 5 "

c) podoficerów i szeregowców, pełniących obowiązkową służbę czynną, nadterminowych oraz podchorążych:

Podchorążych oraz podoficerów 2 zł

Starszych szeregowców i szeregowców 1.60 "

5) sędziów i prokuratorów, pobierających uposażenie:

WedługgrupyI25
""II20"
""III17"
""IV13"

6) oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej, pobierających uposażenie:

WedługgrupyI25
""II17"
""III15"
""IV13"
""V10"
""VI - VII8"
""VIII - IX6"
""X - XI5""
3)
w § 4:

skreśla się ustęp (2), a ust. (3) i (4) tegoż paragrafu otrzymują numerację (2) i (3);

wprowadza się jako ustępy (4) i (5) przepisy następujące:

"(4) Oficerom i szeregowym Policji Państwowej w ciągu pierwszego roku służby w razie delegacji (odkomenderowania) dla celów wyszkolenia względnie w zwartych oddziałach dla celów bezpieczeństwa diety nie przysługują - po upływie zaś roku przysługują przez cały czas trwania delegacji następujące diety dzienne:

oficerom 4 zł

szeregowym 2 "

(5) Oficerom i szeregowym Straży Granicznej, biorącym udział w ćwiczeniach, obozach, koncentracjach, manewrach i zawodach poza zwykłem miejscem służbowem, mających na celu wyszkolenie, przysługują następujące diety dzienne:

oficerom 4 zł

szeregowym 2 "

w tym przypadku nie stosuje się przepisu § 5 ust. (3).";

4)
w § 5 w ust. (2) w zdaniu ostatniem po wyrazie: "odkomenderowania" wstawia się wyrazy: "na kursy i";
5)
w § 6 ustęp (1) otrzymuje brzmienie następujące:

"(1) Jednostką obliczenia diet jest dwudziestoczterogodzinny okres czasu, liczony od chwili wyjazdu ze zwykłego miejsca służbowego do chwili powrotu do tegoż miejsca, przyczem:

a) jeżeli pobyt poza zwykłem miejscem służbowem trwa dłużej niż 24 godziny, należy się za końcowy okres czasu ponad 6 do 12 godzin połowa diety, ponad 12 do 18 godzin - 75% diety, ponad 18 godzin - cała dieta,

b) jeżeli pobyt poza zwykłem miejscem służbowem trwa krócej niż 24 godziny, należy się za czas ponad 6 do 12 godzin połowa diety, ponad 12 do 18 godzin - 75% diety, ponad 18 godzin - cała dieta.";

6)
w § 10:

w ust. (1) skreśla się wyrazy: "na gruncie"; w ust. (4) zmienia się stawki wynagrodzenia

akordowego następująco:

w pkt. 1) - 6 zł na 5 zł,

w pkt. 2) - 4 zł na 3.50 zł,

w pkt. 3) - 2.50 zł na 2 zł;

w ust. (9) w pkt. 2) wyrazy: "w ust. (4) i (5) " zastępuje się wyrazami: "w ust. (5) i (6) ";

7)
w § 11:

ustęp (1) otrzymuje brzmienie następujące:

"(1) Funkcjonarjusze państwowi, stanowiący załogę statku szkolnego Państwowej Szkoły Morskiej, otrzymują w czasie zaokrętowania należności miesięczne w następującej wysokości:

w czasie rezerwyw czasie żeglugi wewnętrznej
urzędnicydo15%do30%
funkcjonarjusze niżsi,"15%"45%
ich uposażenia zasadniczego.";

wprowadza się jako ustęp (2) przepis następujący:

"(2) Wykaz stanowisk załogi statku szkolnego oraz wysokość należności w granicach, określonych w ust. (1), ustali Minister Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu.";

dotychczasowe ustępy (2), (3), (4), (5) stają się ustępami (3), (4), (5), (6);

8)
w § 14 w ust. (1) punkt 1) otrzymuje brzmienie następujące:

"1) prawo przejazdu I klasą przysługuje funkcjonariuszom państwowym, pobierającym uposażenie według grup I - V, oficerom w stopniu marszałka, generała, admirała, wiceadmirała, kontradmirała, pułkownika, komandora, podpułkownika, komandora-porucznika, majora i komandora podporucznika, attachés wojskowym ambasad, radcom ambasad, sędziom i prokuratorom, pobierającym uposażenie według grup I - III, oficerom Policji Państwowej i Straży Granicznej, pobierającym uposażenie według grup I - IV, ponadto bez względu na grupę uposażenia, kierownikom władz bezpośrednio podległych władzy naczelnej, naczelnikom wydziałów (biur), inspektorom we władzach naczelnych, starostom i kierownikom starostw, Komisarzowi i Wicekomisarzowi Rządu w Gdyni, Dyrektorowi Policji w Województwie Śląskiem oraz osobom towarzyszącym służbowo przy przejazdach szefów władz naczelnych i przedstawicieli państw obcych, misyj zagranicznych oraz oficerów armij obcych, jak również adjutantom i oficerom ordynansowym, podróżującym służbowo w I klasie razem ze swoimi dowódcami pułków i wyższymi.";

9)
w § 16:

w ust. (1) wyrazy: "magistratu (urzędu gminnego) " zastępuje się wyrazami: "zarządu miejskiego (zarządu gminnego)";

w ust. (5) zmienia się kwotę "30 groszy" na "25 groszy";

10)
w § 19:

w ust. (1) po wyrazach: "przyznaje się" dodaje się wyrazy: "w gminach miejskich";

wprowadza się jako ustęp (5) przepis następujący:

"(5) Jeżeli podróż służbowa następuje w postępowaniu karnem na wezwanie władzy sądowej lub prokuratorskiej, ryczałt za dojazdy wynosi 50 gr za każdy przejazd. To samo dotyczy ryczałtu za przejazdy w związku z konwojowaniem osób i rzeczy do władz wymiaru sprawiedliwości.";

11)
w § 20 w ust. (3) po wyrazie: "Postanowienia" dodaje się wyrazy: "co do diet" a po wyrazie: "godzin" kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się wyrazy: "w razie podróży służbowej z miejsca delegacji (odkomenderowania) do zwykłego miejsca służbowego diety nie przysługują za czas trwania pobytu w zwykłem miejscu służbowem.";
12)
w § 23:

w ust. (2) po wyrazach: "uposażenie pobierane ostatnio" wstawia się wyrazy: "w poprzedniem miejscu służbowem";

w ust. (5) wyrazy: "w paragrafie niniejszym" zastępuje się wyrazami: "w rozporządzeniu niniejszem";

wstawia się na końcu jako ustęp (8) przepis następujący:

"(8) Przy przeniesieniach szeregowych Policji Państwowej z jednej miejscowości do innej w obrębie rejonu posterunku przysługuje tylko zwrot kosztów przejazdu, przewozu urządzenia domowego i diety na zasadach podanych w rozporządzeniu niniejszem.";

13)
paragraf 30 otrzymuje brzmienie następujące:

"§ 30. (1) Przepisy rozdziału 2 stosuje się także do podróży służbowych, delegacyj (odkomenderowań) i przeniesień na obszarze W. M. Gdańska z tą zmianą, że stawki diet, ustalone w tym rozdziale, zwiększa się o 20%.

(2) Osoby, odbywające podróż służbową do Gdańska w charakterze kurjera dyplomatycznego otrzymują diety, przysługujące funkcjonariuszowi państwowemu, pobierającemu uposażenie według grupy VII, zaś żołnierze otrzymują diety według posiadanego stopnia, zwiększone o 20%.

(3) Przepisy § 41 stosuje się odpowiednio.";

14)
w § 37:

ustęp (1) otrzymuje brzmienie następujące:

"(1) Funkcjonarjusze państwowi, stanowiący załogę statku szkolnego Państwowej Szkoły Morskiej, otrzymują w czasie zaokrętowania i żeglugi zagranicznej należności miesięczne w następującej wysokości:

kapitan statku szkolnego do 150 %

urzędnicy " 100 %

funkcjonarjusze niżsi " 120 %

ich uposażenia zasadniczego.";

w ust. (4) wyrazy: "ust. (4) i (5) " zastępuje się wyrazami: "ust. (2), (5) i (6) ";

15)
w § 39:

w ust. (1) litera a) otrzymuje brzmienie następujące:

"a) prawo przejazdu I klasy przysługuje funkcjonarjuszom państwowym, pobierającym uposażenie według grupy I - VI, oficerom w stopniu marszałka, generała, admirała, wiceadmirała, kontradmirała, pułkownika, komandora, podpułkownika, komandora-porucznika, majora i komandora-podporucznika, attachés wojskowym ambasad, attachés wojskowym poselstw i zastępcom attachés wojskowych ambasad, sędziom i prokuratorom, pobierającym uposażenie według grupy I - III, oficerom Policji Państwowej i Straży Granicznej, pobierającym uposażenie według grupy I-IV, ponadto bez względu na grupę uposażenia kierownikom urzędów podległych Ministerstwu Spraw Zagranicznych, radcom ambasad i poselstw, radcom handlowym, radcom emigracyjnym, radcom Biura Komisarza Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku, konsulom, pierwszym sekretarzom ambasad oraz osobom towarzyszącym służbowo przy przejazdach szefów władz naczelnych i przedstawicieli państw obcych i misyj zagranicznych.";

w ust. (5) w lit. a) cyfrę "6" zastępuje się cyfrą 7";

16)
w § 41:

w ust. (1) po wyrazie: "żołnierze" wstawia się wyrazy: "zawodowi oraz oficerowie rezerwy powołani do służby czynnej celem przemianowania na zawodowych.";

po ust. (1) wstawia się jako nowy ustęp (2) przepis następujący:

"(2) Żołnierze pełniący obowiązkową służbę czynną oraz nadterminowi, wyjeżdżający zagranicę służbowo, otrzymują do użytku na czas trwania podróży ubranie cywilne w naturze, które pozostaje własnością Skarbu Państwa";

dotychczasowy ustęp (2) staje się ustępem (3), a ponadto w ustępie tym wyraz "ten" zastępuje się wyrazem "ust. (1)".

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Skarbu oraz właściwym ministrom.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.