Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.35.218

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 maja 1946 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 lipca 1946 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1945 r. o uposażeniu pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Na podstawie art. 18 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. R. P. z r. 1932 Nr 105, poz. 879) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1945 r. o uposażeniu pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. R. P. Nr 57, poz. 325) w § 6 ust. (1) cyfrę "100" zastępuje się cyfrą "200".
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Poczt i Telegrafów.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 1946 r.