Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.40.183

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1956 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 września 1956 r.
zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Na podstawie art. 18 przepisów z dnia 22 marca 1928 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. z 1932 r. Nr 105, poz. 879) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. Nr 14, poz. 90, z 1953 r. Nr 50, poz. 246 i z 1955 r. Nr 36, poz. 224) wprowadza się następujące zmiany:
1)
dotychczasowy § 2 otrzymuje oznaczenie § 2 ust. 1,
2)
w § 2 dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:

"2. Dla doręczycieli poczty państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" ustala się odrębne stawki uposażenia zasadniczego:

Stawka uposażeniaWysokość miesięcznego uposażenia zasadniczego

1650,-
2590,-
3520,-".
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Łączności i Ministrowi Finansów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 1956 r.