Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup... - Dz.U.1948.56.441 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.56.441

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 listopada 1948 r.
o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.

Na podstawie art. 5 ust. 4 i 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonariuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 633) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr 102, poz. 781) z późniejszymi zmianami wprowadza się zmiany następujące:

W § 39 w Dziale Prezydium Rady Ministrów wstawia się:

1. Po wyrazach. "Zastępca Dyrektora Biura Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów ..... 1" - wyrazy: "Zastępca Sekretarza Generalnego Komitetu Wykonawczego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy ..... 1".

2. Po wyrazach: "Kierownik Samodzielnego Referatu w Instytucie Gospodarstwa Narodowego ..... 4" - wyrazy: "Inspektor w Głównym Urzędzie Statystycznym ..... 4".

3. Po wyrazach: "Inspektor w Głównym Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk ..... 4" - wyrazy: "Kierownik Samodzielnego Referatu w Głównym Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk ..... 4".

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Skarbu i właściwym ministrom.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 1948 r.