Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.44.321

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 września 1948 r.
o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.

Na podstawie art. 5 ust. 4 i 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonariuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 663) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr 102, poz. 781) z późniejszymi zmianami, wprowadza się zmiany następujące:
1)
§ 38 otrzymuje brzmienie następujące:

"(1). Dla funkcjonariuszów państwowych, zajmujących stanowiska kierownicze, wymienione w § 39, ustanawia się następujące stawki dodatku funkcyjnego:

1stawka15.000miesięcznie
2"12.000""
3"10.000""
4" 7.000""
5" 5.000""
2)
§ 39 otrzymuje brzmienie:

"§ 39. Dodatek funkcyjny przysługuje funkcjonariuszom państwowym, zajmującym niżej wymienione stanowiska kierownicze:

w Prezydium Rady Ministrów i Centralnych Zarządach Ministerstw:
Dyrektor Departamentu (Gabinetu, Biura)1 stawka
Wicedyrektor lub Zastępca Dyrektora Departamentu (Gabinetu, Biura)2 "
Naczelnik Wydziału3 "
Kierownik Samodzielnego Referatu, Inspektor4 "
w II instancji:
wojewoda1 "
Wicewojewoda2 "
Naczelnik Wydziału4 "
Kierownik Oddziału, Inspektor5 "
w I instancji:
Starosta powiatowy3 "
Wicestarosta powiatowy5 "
a ponadto:
w Dziale Prezydium Rady Ministrów:
Dyrektor Departamentu, Gabinetu, Biura w Centralnym Urzędzie Planowania1 "
Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego1 "
Dyrektor Departamentu w Instytucie Gospodarstwa Narodowego1 "
Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej1 "
Wicedyrektor Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk1 "
Zastępca Dyrektora Biura Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów1 "
Szef Działu w Prezydium Rady Ministrów i w Centralnym Urzędzie Planowania2 "
Wicedyrektor Departamentu, Gabinetu, Biura w Centralnym Urzędzie Planowania2 "
Wicedyrektor Departamentu w Instytucie Gospodarstwa Narodowego2 "
Szef Działu w Biurze Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów2 "
Szef Działu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk2 "
Naczelnik Wydziału w Centralnym Urzędzie Planowania3 "
Naczelnik Wydziału w Głównym Urzędzie Statystycznym3 "
Naczelnik Wydziału w Instytucie Gospodarstwa Narodowego3 "
Naczelnik Wydziału w Głównym Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk3 "
Sekretarz Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów3 "
Sekretarz Podkomitetu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów3 "
Naczelnik Urzędu Wojewódzkiego Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk3 "
Inspektor w Centralnym Urzędzie Planowania4 "
Kierownik Samodzielnego Referatu w Centralnym Urzędzie Planowania4 "
Kierownik Samodzielnego Referatu w Instytucie Gospodarstwa Narodowego4 "
Kierownik Samodzielnego Referatu w Głównym Urzędzie Statystycznym4 "
Inspektor w Głównym Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk4 "
Kierownik Samodzielnego Referatu w Wojewódzkim Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk5 "
Kierownik Grodzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk5 "
w Dziale Ministerstwa Obrony Narodowej:
Dyrektor Głównego Urzędu Kultury Fizycznej1 "
Szef Oddziału Głównego Urzędu Kultury Fizycznej2 "
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Kultury Fizycznej2 "
Szef Wydziału w Głównym Urzędzie Kultury Fizycznej3 "
Szef Wydziału Komendy Głównej Powszechnej Organizacji "Służba Polsce"3 "
Kierownik Działu Muzeum Wojska Polskiego3 "
Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Kultury Fizycznej3 "
Starszy Inspektor - Instruktor w Głównym Urzędzie Kultury Fizycznej3 "
Kierownik Muzeum Anatomicznego w Akademii Wychowania Fizycznego3 "
Kierownik Oddziału Muzeum Wojska Polskiego3 "
Kierownik Sekcji Głównego Urzędu Kultury Fizycznej4 "
Kierownik kursów męskich i żeńskich w Akademii Wychowania Fizycznego4 "
Kierownik Działu Wyszkolenia Praktycznego w Akademii Wychowania Fizycznego4 "
Kierownik Sekcji Komendy Głównej Powszechnej Organizacji "Służba Polsce"4 "
Kierownik Centralnego Ośrodka Kultury Fizycznej w Wojewódzkim Urzędzie Kultury Fizycznej4 "
Inspektor - Instruktor w Głównym Urzędzie Kultury Fizycznej4 "
Inspektor - Instruktor w Komendzie Głównej Powszechnej Organizacji "Służba Polsce"4 "
Kwatermistrz Centralnego Ośrodka Kultury Fizycznej w Wojewódzkim Urzędzie Kultury Fizycznej4 "
Kierownik Kursu Centrum Wyszkolenia "Służba Polsce" w Komendzie Wojewódzkiej Powszechnej Organizacji "Służba Polsce"4 "
Kierownik Sekcji Wojewódzkiego Urzędu Kultury Fizycznej5 "
Kierownik Ośrodka Kultury Fizycznej Wojewódzkiego Urzędu Kultury Fizycznej5 "
Kierownik Sekcji Wojewódzkiego Ośrodka Kultury Fizycznej5 "
Inspektor w Wojewódzkim Urzędzie Kultury Fizycznej5 "
w Dziale Ministerstwa Administracji Publicznej:
Główny Delegat do spraw ewakuacji ludności obcej2 "
Główny Inspektor w Centrali Ministerstwa Administracji Publicznej2 "
w Dziale Ministerstwa Ziem Odzyskanych:
Dyrektor Centrali Państwowego Urzędu Repatriacyjnego1 "
Zastępca Dyrektora w Centrali Państwowego Urzędu Repatriacyjnego2 "
Naczelnik Wydziału Centrali Państwowego Urzędu Repatriacyjnego3 "
Dyrektor Wojewódzkiego Oddziału Państwowego Urzędu Repatriacyjnego3 "
Kierownik samodzielnego referatu (oddziału) w Centrali Państwowego Urzędu Repatriacyjnego4 "
Inspektor w Centrali Państwowego Urzędu Repatriacyjnego4 "
Inspektor w Wojewódzkim Oddziale Państwowego Urzędu Repatriacyjnego bezpośrednio podległym zarządowi centralnemu4 "
Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Oddziału Państwowego Urzędu Repatriacyjnego4 "
Naczelnik Działu w Wojewódzkim Oddziale Państwowego Urzędu Repatriacyjnego5 "
Naczelnik Powiatowego Oddziału (Inspektoratu) Państwowego Urzędu Repatriacyjnego5 "
Naczelnik Punktu Etapowego Specjalnego Państwowego Urzędu Repatriacyjnego5 "
w Dziale Ministerstwa Skarbu:
Wiceprezes Prokuratorii Generalnej1 "
Prezes Oddziału Prokuratorii Generalnej1 "
Dyrektor Naczelny Państwowego Zakładu Emerytalnego1 "
Dyrektor Naczelny Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych1 "
Dyrektor Izby Skarbowej1 "
Dyrektor Ceł1 "
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Skarbu Państwa2 "
Główny Inspektor Ochrony Skarbowej2 "
Dyrektor Mennicy Państwowej2 "
Dyrektor Urzędu Długów i Pożyczek Państwa2 "
Zastępca Dyrektora Izby Skarbowej2 "
Zastępca Prezesa Oddziału w Prokuratorii Generalnej2 "
Zastępca Dyrektora Ceł2 "
Delegat Prokuratorii Generalnej2 "
Kierownik Zespołu Delegacyjnego w Prokuratorii Generalnej2 "
Naczelnik Wydziału w Centrali Prokuratorii Generalnej2 "
Sekretarz Naczelny w Centrali Prokuratorii Generalnej2 "
Dyrektor Administracyjny w Państwowym Zakładzie Emerytalnym2 "
Dyrektor Techniczny w Państwowym Zakładzie Emerytalnym2 "
Zastępca Delegata Prokuratorii Generalnej3 "
Inspektor w Głównym Inspektoracie Ochrony Skarbowej4 "
Ministrowi Skarbu przysługuje prawo przyznania w uzasadnionych przypadkach Inspektorowi w Centralnym Zarządzie Ministerstwa oraz Inspektorowi w Głównym Inspektoracie Ochrony Skarbowej 3 stawki dodatku funkcyjnego.
w Dziale Ministerstwa Sprawiedliwości:
Kierownik Biura Orzecznictwa w Sądzie Najwyższym3 "
Redaktor Dziennika Ustaw R.P.3 "
Kierownik Zakładu Wychowawczego lub Poprawczego4 "
Kierownik Sekretariatu (sądowego" prokuratorskiego) w Sądzie Najwyższym, w Trybunale Ubezpieczeń Społecznych" w Najwyższym Trybunale Narodowym, w Sądach Apelacyjnych i w Sądach Okręgowych oraz w Okręgowych Sądach Ubezpieczeń Społecznych5 "
w Dziale Ministerstwa Przemysłu i Handlu:
Prezes Urzędu Patentowego1 "
Komisarz Rządowy dla Spraw Organizacji Gospodarki Mięsnej1 "
Dyrektor Głównego Urzędu Miar2 "
Wiceprezes Urzędu Patentowego2 "
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach2 "
Dyrektor Instytutu Geologicznego2 "
Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach3 "
Wicedyrektor Głównego Urzędu Miar3 "
Naczelnik Wydziału Urzędu Patentowego3 "
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w Krakowie3 "
Wicedyrektor Instytutu Geologicznego3 "
Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego w Krakowie4 "
Naczelnik Wydziału Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach4 "
Naczelnik Wydziału Instytutu Geologicznego4 "
Naczelnik Wydziału Głównego Urzędu Miar4 "
Naczelnik Okręgowego Urzędu Górniczego podległego Wyższemu Urzędowi Górniczemu w Katowicach4 "
Naczelnik Okręgowego Urzędu Miar4 "
Naczelnik Urzędu Probierczego w Warszawie i Krakowie4 "
Inspektor Urzędu Miar4 "
Inspektor Urzędu Probierczego w Warszawie i Krakowie4 "
Naczelnik Wydziału Wyższego Urzędu Górniczego w Krakowie5 "
Naczelnik Okręgowego Urzędu Górniczego podległego Wyższemu Urzędowi Górniczemu w Krakowie5 "
w Dziale Ministerstwa Komunikacji:
Główny Inspektor Komunikacji1 "
Przewodniczący Państwowej Rady Komunikacyjnej1 "
Dyrektor Państwowego Instytutu Hydrologiczno - Meteorologicznego1 "
Zastępca Głównego Inspektora Komunikacji2 "
Zastępca Przewodniczącego Państwowej Rady Komunikacyjnej2 "
Dyrektor Dyrekcji Okręgowej Dróg Wodnych2 "
Zastępca Dyrektora Państwowego Instytutu Hydrologiczno - Meteorologicznego2 "
Naczelnik Wydziału Państwowego Instytutu Hydrologiczno - Meteorologicznego3 "
Członek Państwowej Rady Komunikacyjnej4 "
Naczelnik Wydziału w Dyrekcji Okręgowej Dróg Wodnych4 "
Kierownik Powiatowego Zarządu Drogowego4 "
Inspektor Dyrekcji Okręgowej Dróg Wodnych5 "
Kierownik Państwowego Zarządu Wodnego5 "
w Dziale Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych:
Wiceprezes Głównej Komisji Ziemskiej1 "
Główny Inspektor w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych2 "
Dyrektor Działu Rolnictwa i Reform Rolnych w Urzędzie Wojewódzkim2 "
Sekretarz Rady Naukowej w Centrali Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych4 "
Wizytator Działu Rolnictwa i Reform Rolnych w Urzędzie Wojewódzkim4 "
Kierownik Stacji Ochrony Roślin w Dziale Rolnictwa i Reform Rolnych w Urzędzie Wojewódzkim5 "
Kierownik Stacji Oceny Nasion w Dziale Rolnictwa i Reform Rolnych w Urzędzie Wojewódzkim5 "
Powiatowy lekarz weterynarii5 "
w Dziale Ministerstwa Oświaty:
Kurator Okręgu Szkolnego1 "
Dyrektor Administracyjny w Szkole Akademickiej3 "
Kierownik sekretariatu w Szkole Akademickiej4 "
Naczelnik Wydziału w Kuratorium Okręgu Szkolnego4 "
Inspektor Szkolny4 "
Wizytator w Centrali Ministerstwa Oświaty4 "
Wizytator Okręgowy4 "
Podinspektor Szkolny5 "
Kwestor w Szkole Akademickiej5 "
Kierownik Oddziału w Kuratorium Okręgu Szkolnego5 "
w Dziale Ministerstwa Kultury i Sztuki:
Naczelny Dyrektor Muzeów i Ochrony Zabytków1 "
Zastępca Naczelnego Dyrektora Muzeów i Ochrony Zabytków2 "
Generalny Konserwator w Centrali Ministerstwa Kultury i Sztuki2 "
Dyrektor Państwowego Instytutu Historii Sztuki w Naczelnej Dyrekcji Muzeów3 "
Dyrektor Muzeów w Centralnym Zarządzie Ministerstwa3 "
Kierownik Pracowni Konserwatorskiej w Naczelnej Dyrekcji Muzeów3 "
Dyrektor Administracyjny Akademickiej Szkoły Artystycznej3 "
Konserwator w Centralnym Zarządzie Ministerstwa4 "
Konserwator na miasto st. Warszawę4 "
Wizytator w Centralnym Zarządzie Ministerstwa4 "
Wizytator Okręgowy4 "
Kierownik sekretariatu w Akademickiej Szkole Artystycznej4 "
Konserwator Wojewódzki5 "
Kwestor Państwowej Akademickiej Szkoły Artystycznej5 "
w Dziale Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej:
Rzecznik Interesu Publicznego przy Trybunale Ubezpieczeń Społecznych1 "
Zastępca Rzecznika Interesu Publicznego przy Trybunale Ubezpieczeń Społecznych2 "
Okręgowy Inspektor Pracy3 "
Specjalny Inspektor Pracy3 "
Naczelnik Działu w Centrali Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej3 "
Naczelnik Urzędu Zatrudnienia3 "
Obwodowy Inspektor Pracy w Inspekcji Pracy4 "
Inspektor do spraw kobiet i młodocianych w Inspekcji Pracy4 "
Inspektor - Lekarz w Inspekcji Pracy4 "
Podinspektor Pracy w Centrali Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej5 "
Kierownik Oddziału w Urzędzie Zatrudnienia5 "
Inspektor w Urzędzie Zatrudnienia5 "
Podinspektor w Inspekcji Pracy5 "
w Dziale Ministerstwa Zdrowia:
Przewodniczący Państwowej Rady Zdrowia1 "
Dyrektor Administracyjny Państwowego Instytutu Higieny Psychicznej2 "
Dyrektor Administracyjny Państwowego Zakładu Higieny2 "
Dyrektor Morskiego Urzędu Zdrowia3 "
Zastępca Dyrektora Administracyjnego Państwowego Instytutu Higieny Psychicznej3 "
Zastępca Dyrektora Administracyjnego Państwowego Zakładu Higieny3 "
Dyrektor Administracyjny Akademii Lekarskiej3 "
Zastępca Dyrektora Morskiego Urzędu Zdrowia3 "
Naczelnik Działu Państwowego Zakładu Higieny4 "
Naczelnik Wydziału w Morskim Urzędzie Zdrowia4 "
Dyrektor Administracyjny w Państwowych Szpitalach4 "
Dyrektor Administracyjny Państwowego Instytutu Przeciwrakowego w Gliwicach4 "
Kierownik Oddziału Państwowego Instytutu Higieny Psychicznej5 "
Kierownik Oddziału Państwowego Zakładu Higieny5 "
Kierownik Oddziału w Morskim Urzędzie Zdrowia5 "
Inspektor w Morskim Urzędzie Zdrowia5 "
Naczelnik Portowego Urzędu Zdrowia5 "
Lekarz powiatowy5 "
w Dziale Ministerstwa Odbudowy:
Wiceprezes Głównego Urzędu Planowania Przestrzennego1 "
Dyrektor Biura w Głównym Urzędzie Planowania Przestrzennego1 "
Dyrektor Sekretariatu Naukowego Głównego Urzędu Planowania Przestrzennego1 "
Zastępca Prezesa Głównego Urzędu Pomiarów Kraju1 "
Dyrektor Biura w Głównym Urzędzie Pomiarów Kraju1 "
Główny Inspektor w Głównym Urzędzie Pomiarów Kraju2 "
Zastępca Dyrektora Biura w Głównym Urzędzie Planowania Przestrzennego2 "
Zastępca Dyrektora Sekretariatu Naukowego w Głównym Urzędzie Planowania Przestrzennego2 "
Zastępca Dyrektora Biura Głównego Urzędu Pomiarów Kraju2 "
Dyrektor Naczelny Biura Odbudowy Stolicy2 "
Dyrektor Warszawskiej Dyrekcji Odbudowy2 "
Wicedyrektor Warszawskiej Dyrekcji Odbudowy2 "
Naczelnik Wydziału w Głównym Urzędzie Planowania Przestrzennego3 "
Naczelnik Inspektoratu Technicznego w Głównym Urzędzie Planowania Przestrzennego3 "
Naczelnik Wydziału w Głównym Urzędzie Pomiarów Kraju3 "
Sekretarz Generalny Biura Odbudowy Stolicy3 "
Zastępca Dyrektora Naczelnego Biura Odbudowy Stolicy3 "
Dyrektor Dyrekcji Planowania w Biurze Odbudowy Stolicy3 "
Dyrektor Dyrekcji Odbudowy3 "
Wicedyrektor Dyrekcji Odbudowy3 "
Kierownik Referatu Samodzielnego w Głównym Urzędzie Planowania Przestrzennego4 "
Kierownik Pracowni nie podlegający Naczelnikowi Wydziału w Głównym Urzędzie Planowania Przestrzennego4 "
Inspektor w Głównym Urzędzie Planowania Przestrzennego4 "
Inspektor w Głównym Urzędzie Pomiarów Kraju4 "
Kierownik samodzielnego Referatu w Głównym Urzędzie Pomiarów Kraju4 "
Zastępca Dyrektora Dyrekcji Planowania w Biurze Odbudowy Stolicy4 "
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego4 "
Wicedyrektor Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego4 "
Naczelnik Wydziału w Biurze Odbudowy Stolicy4 "
Naczelnik Wydziału w Dyrekcji Odbudowy4 "
Kierownik Oddziału (Pracowni) Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego5 "
Kierownik Oddziału (Pracowni) w Biurze Odbudowy Stolicy5 "
Inspektor w Biurze Odbudowy Stolicy5 "
Inspektor w Dyrekcji Odbudowy5 "
Inspektor w Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego5 "
Kierownik Oddziału w Dyrekcji Odbudowy5 "
Kierownik Powiatowego Referatu Odbudowy (Architekt powiatowy)5 "
w Dziale Ministerstwa Żeglugi:
Naczelny Dyrektor Urzędu Morskiego1 "
Wicedyrektor bądź Dyrektor Działu w Urzędzie Morskim2 "
Dyrektor Urzędu Rybackiego3 "
Kapitan Portu I-ej klasy3 "
Doradca w Centrali Ministerstwa Żeglugi4 "
Komendant statku szkolnego4 "
Naczelnik Wydziału w Urzędzie Morskim4 "
Naczelnik Wydziału w Urzędzie Rybackim4 "
Inspektor w Urzędzie Morskim5 "
Kierownik Oddziału w Urzędzie Morskim5 "
Inspektor w Urzędzie Rybackim5 "
Inspektor Nadbrzeży5 "
Kierownik Ekspozytury w Urzędzie Rybackim5 "
Kapitan Portu II-ej klasy5 "
w Dziale Ministerstwa Leśnictwa:
Przewodniczący Państwowej Rady Leśnictwa1 "
Zastępca Przewodniczącego Państwowej Rady Leśnictwa2 "
Inspektor Główny Straży Leśnej2 "
3)
po § 39 dodaje się § 39a w następującym brzmieniu:

"§ 39a. Stawki dodatku funkcyjnego w zbiegu z dodatkiem naukowym ulegają zmniejszeniu o kwotę dodatku naukowego z zastrzeżeniem, że kwota pełnego uposażenia dotychczas pobieranego nie ulegnie obniżeniu."

4)
po § 39a dodaje się § 39b w następującym brzmieniu:

"§ 39b. Ustanawia się dla starszych inspektorów kontroli wewnętrznej w urzędach państwowych stawkę dodatku funkcyjnego w wysokości 9.000 zł. Powyższą stawkę oraz przewidziane w § 39 stawki dodatku funkcyjnego 3, 4 i 5 podwyższa się o 50%, a stawkę 2 - o 25% w stosunku do tych funkcjonariuszów kontroli wewnętrznej w urzędach państwowych, którzy zatrudnieni są bezpośrednio przy czynnościach kontrolnych.

Szefa Delegatury zalicza się do stawki 3".

5)
W § 40 skreśla się punkty oznaczone 2, 3, 4, 5 lit. b, 6, 7, 8.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Skarbu i właściwym ministrom.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 1948 r.