Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym, prokuratorów oraz asesorów i aplikantów sądowych, tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.10.44

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1946 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 stycznia 1947 r.
o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym, prokuratorów oraz asesorów i aplikantów sądowych, tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych.

Na podstawie art. 3 i art. 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym oraz prokuratorów (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 665) w brzmieniu nadanym dekretem z dnia 12 czerwca 1946 r. (Dz. U. R. P. NR 28, poz. 176) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym, prokuratorów oraz asesorów i aplikantów sądowych, tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych (Dz. U. R. P. Nr 102, poz. 782) z późniejszymi zmianami (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 10, poz. 51, z 1937 r. Nr 56, poz. 439, z 1938 r. Nr 43, poz. 356 i z 1946 r. Nr 28, poz. 180) wprowadza się zmiany następujące:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. (1) Sędziowie i prokuratorzy otrzymują uposażenie:

Pierwszy Prezes, Prezesi i Pierwszy Prokurator Sądu Najwyższego, Pierwszy Prezes i Prezesi Najwyższego Trybunału Administracyjnego, Prezes Trybunału Ubezpieczeń Społecznych - grupy I.

Sędziowie i Prokuratorzy Sądu Najwyższego, Sędziowie Najwyższego Trybunału Administracyjnego, Prezesi, Wiceprezesi i Prokuratorzy Sądu Apelacyjnego, Wiceprezesi i Sędziowie Trybunału Ubezpieczeń Społecznych, Prezesi Okręgowych Sądów Ubezpieczeń Społecznych - grupy I lub II.

Sędziowie i Wiceprokuratorzy Sądów Apelacyjnych, Sędziowie Śledczy do spraw wyjątkowego znaczenia, Prezesi, Wiceprezesi i Prokuratorzy Sądów Okręgowych, Wiceprezesi i Sędziowie Okręgowych Sądów Ubezpieczeń Społecznych - grupy II lub III.

Sędziowie, Wiceprokuratorzy i Podprokuratorzy Sądów Okręgowych i Sędziowie Śledczy, Sędziowie Grodzcy, Przewodniczący i Zastępcy Przewodniczących Sądów Pracy - grupy III lub IV.

(2) W przypadkach wyjątkowych Minister Sprawiedliwości może za zgodą Prezesa Rady Ministrów przyznać sędziemu i prokuratorowi grupę uposażenia bezpośrednio wyższą.".

2)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Sędziowie i prokuratorzy, zajmujący wymienione poniżej stanowiska kierownicze, otrzymują dodatki funkcyjne:

miesięcznie
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Pierwszy Prezes Najwyższego Trybunału Administracyjnego3.600
Pierwszy Prokurator Sądu Najwyższego2.600
Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Najwyższego Trybunału Administracyjnego, Prezes Trybunału Ubezpieczeń Społecznych, Prezes Sądu Apelacyjnego2.200
Prokurator Sądu Apelacyjnego, Wiceprezes Trybunału Ubezpieczeń Społecznych1.800
Prezes Sądu Okręgowego, Prezes Okręgowego Sądu Ubezpieczeń Społecznych1.500
Wiceprezes Sądu Apelacyjnego, Prokurator Sądu Okręgowego, Wiceprezes Sądu Okręgowego" Wiceprezes Okręgowego Sądu Ubezpieczeń Społecznych, Sędziowie Grodzcy, sprawujący kierownictwo Sądu Grodzkiego, liczącego ponad 15 sędziów1.200
Kierownicy oddziałów zamiejscowych Prokuratury Okręgowej, Sędziowie Grodzcy, sprawujący kierownictwo Sądu Grodzkiego, liczącego ponad 5 sędziów1.000
Sędziowie Grodzcy, sprawujący kierownictwo pozostałych Sądów Grodzkich800."
3)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Sędziom i prokuratorom, pełniącym służbę w m.st. Warszawie, przyznaje się dodatek lokalny w następującej wysokości:

Grupa uposażenia zasadniczegoMiesięcznie złotych
I950
II850
III750
IV650.".
4)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Sędziom i prokuratorom, pełniącym służbę na obszarze miasta i powiatu Gdańska, miasta Gdyni, powiatu morskiego oraz Ziem Odzyskanych z wyjątkiem powiatu gliwickiego, bytomskiego i zabrskiego, przyznaje się dodatek lokalny w następującej wysokości:

Grupa uposażenia zasadniczegoMiesięcznie złotych
I2.550
II2.000
III1.700
IV1.400.".
5)
Po § 7 dodaje się nowy § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. (1) Dodatek rodzinny ustala się w wysokości 200 z1 miesięcznie na każdego członka rodziny.

(2) Za członka rodziny uważa się pozostające na utrzymaniu osoby pobierającej dodatek żonę oraz dzieci (z małżeństwa, pozamałżeńskie, przysposobione) i pasierbów do lat 14, o ile zaś uczęszczają do szkoły powszechnej, średniej lub wyższej - do czasu ukończenia szkół.".

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrom: Sprawiedliwości, Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 1946 r.