Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup... - Dz.U.1946.28.179 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.28.179

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 maja 1946 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 czerwca 1946 r.
o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.

Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 4 i 5 i art. 5a rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonariuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 663) w brzmieniu nadanym dekretem z dnia 12 czerwca 1946 r. (Dz. U. R. P. Nr 28, poz. 175) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr 102, poz. 781) z późniejszymi zmianami wprowadza się zmiany następujące:
1)
§ 35 otrzymuje brzmienie:

"§ 35. Funkcjonariuszom państwowym pełniącym służbę w m. st. Warszawie przyznaje się dodatek lokalny w następującej wysokości:

w grupie uposażeniazłotych miesięcznie
I1.150
II 950
III 825
IV 720
V 640
VI 565
VII 490
VIII 440
IX 390
X 365
XI 340
XII 315".
2)
§ 36 otrzymuje brzmienie:

"§ 36. Funkcjonariuszom państwowym pełniącym służbę na obszarze miasta i powiatu Gdańska, miasta Gdyni, powiatu morskiego oraz Ziem Odzyskanych z wyjątkiem powiatu gliwickiego, bytomskiego i zabrskiego przyznaje się dodatek lokalny w wysokości 50% uposażenia zasadniczego wraz z wszelkimi dodatkami".

3)
§ 37 skreśla się.
4)
§ 38 otrzymuje brzmienie:

"§ 38. (1) Dla funkcjonariuszów państwowych, zajmujących stanowiska kierownicze, wymienione w § 39, ustanawia się 11 stawek dodatku funkcyjnego.

(2) Wysokość dodatku funkcyjnego w poszczególnych stawkach ustala się następująco:

1stawka3.600miesięcznie
2"2.600""
3"2.100""
4"1.600""
5"1.020""
6" 900""
7" 800""
8" 670""
9" 480""
10" 260""
11" 160""
5)
W § 40 wysokość stawek dodatków służbowych zmienia się w sposób następujący:
stawkę 5 złna105 zł
" 20 ""120 "
" 25 ""135 "
" 30 ""140 "
" 40 ""150 "
" 50 ""160 "
" 60 ""180 "
" 65 ""185 "
" 70 ""190 "
" 80 ""240 "
" 85 ""245 "
" 100 ""260 "
" 120 ""340 "
" 125 ""345 "
" 140 ""360 "
" 150 ""370 "
" 175 ""455 "
" 200 ""480 "
" 250 ""570 "
" 300 ""670 "
" 350 ""750 "
" 400 ""800 "
" 500 ""900 "
" 800 ""1.320 "
" 850 ""1.390 "
"1.500 ""2.100 "
6)
Po § 42 dodaje się § 42a w brzmieniu:

"§ 42a. (1) Dodatek rodzinny ustala się w wysokości 200 zł miesięcznie na każdego członka rodziny.

(2) Za członka rodziny uważa się, pozostające na utrzymaniu osoby pobierające dodatek, żonę oraz dzieci (z małżeństwa, pozamałżeńskie, przysposobione) i pasierbów do lat 14, o ile zaś uczęszczają do szkoły powszechnej, średniej lub wyższej - do czasu ukończenia szkół".

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Skarbu oraz właściwym ministrom.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 1946 r.