Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.90.595

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 4 września 1920 r.
w przedmiocie zmiany art. 180 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 maja 1920 r. o wprowadzeniu ustawy wojskowego postępowania karnego (Dz. Ust. R. P. № 59 poz. 368).

Art.  1.

Oznaczony w art. 180 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 maja 1920 r. wiek lat 20, wymagalny do zastosowania kary śmierci, o ile chodzi o rabunek lub zdradę, zmienia się na lat 18.

W pozostałej części przepis art. 180 pozostaje bez zmiany.

Art.  2.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wojskowych.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą w 14 dni po ogłoszeniu.