Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.60.372

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 15 lipca 1920 r.
w przedmiocie zmiany art. 185 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 maja 1920 r. o wprowadzeniu w życie na obszarze Rzeczypospolitej ustawy wojskowego postępowania karnego dla wspólnej siły zbrojnej z dnia 5 lipca 1912 r.

Art.  1. 1

Artykuł 185-ty rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 maja 1920 r. w przedmiocie wprowadzenia w życie na obszarze Rzeczypospolitej ustawy wojskowego postępowania karnego dla wspólnej siły zbrojnej z dnia 5 lipca 1912 r. otrzymuje następujące brzmienie:

"Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie natychmiast po jego ogłoszeniu, z wyjątkiem postanowień, dotyczących sądów załogowych, które wchodzą w życie w 6 (sześć) tygodni po ogłoszeniu".

Art.  2.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych i Ministrowi Sprawiedliwości.

1 Z dniem 24 września 1920 r. ustanowiony termin sześciotygodniowy wejścia w życie postanowień, dotyczących sądów załogowych odracza się na czas trzech miesięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia zmieniającego, zgodnie z art. 1 rozporządzenia z dnia 4 września 1920 r. w przedmiocie zmiany art. 1 rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 15-go lipca 1920 r. w przedmiocie zmiany art. 185 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10-go maja 1920 r. o wprowadzeniu ustawy wojskowego postępowania karnego (Dz.U.20.60.372) (Dz.U.20.90.594).