Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.30.222

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 kwietnia 1937 r.

USTAWA
z dnia 14 kwietnia 1937 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych.

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 5, poz. 59) wprowadza się następujące zmiany;

1)
w art. 13 ust. (1) wyrazy: "W ciągu trzech lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia niniejszego" zastępuje się wyrazami: "Do dnia 31 grudnia 1940 r.",
2)
w art. 16 wyrazy: "w ciągu trzech lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia niniejszego" zastępuje się wyrazami: "do dnia 31 grudnia 1940 r.",
3)
w art. 18 ust. (1) wyrazy: "w ciągu trzech lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia niniejszego" zastępuje się wyrazami: "do dnia 31 grudnia 1940 r.",
4)
w art. 36 wyrazy: "w ciągu trzech lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia niniejszego" zastępuje się wyrazami: "do dnia 31 grudnia 1940 r.",
5)
art. 43 ust. (1) otrzymuje brzmienie: "Do dnia 31 grudnia 1940 r. długi rolnicze posiadaczy gospodarstw wiejskich grupy A. można będzie spłacać w całości lub w części także przedterminowo z tym, że każda zapłata gotowizną umarzać będzie 200% zapłaconej sumy.",
6)
w art. 53 ust. (3) wyrazy: "w ciągu trzech lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia niniejszego" zastępuje się wyrazami: "do dnia 31 grudnia 1938 r.",
7)
w art. 54 ust. (2) na końcu dodaje się następujące zdanie: "Przy szacowaniu nieruchomości i obliczaniu reszty ceny kupna bierze się za podstawę obszar, który był przedmiotem czynności prawnej, ustalającej cenę sprzedaży, i nie uwzględnia się zmian, jakie w obszarze nastąpiły, natomiast uwzględnia się zmiany, jakie zaszły w stanie nieruchomości.",
8)
w art. 55 ust, (6) dodaje się na końcu wyrazy: "oraz do przypadków, w których dłużnik wpłacił już ponad 30% umówionej ceny."

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrom: Skarbu, Sprawiedliwości oraz Rolnictwa i Reform Rolnych.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.