Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstw przemysłowych i komunikacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.18.118

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 marca 1933 r.

USTAWA
z dnia 25 stycznia 1933 r.
o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstw przemysłowych i komunikacyjnych.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści;

Art. 8 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstw przemysłowych i komunikacyjnych (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 329) otrzymuje następujące brzmienie:

"Art. 8. O udzielenie ulg, wymienionych w art. 6, mogą się ubiegać przedsiębiorstwa, wymienione w art. 2, do dnia 31 marca 1938 r.".

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrom: Przemysłu i Handlu, Spraw Wojskowych, Skarbu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Rolnictwa i Reform Rolnych, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów, każdemu we właściwym zakresie działania.

§  3.
Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.