Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu przymusowym w administracji. - Dz.U.1945.50.284 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu przymusowym w administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.50.284

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 listopada 1945 r.

DEKRET
z dnia 26 października 1945 r.
o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu przymusowym w administracji.

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu przymusowym w administracji (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 324), zmienionym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 624) i rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 976) przepis art. 48 otrzymuje brzmienie:

"Art. 48. 1) Kara pieniężna celem przymuszenia może być stosowana kilkakrotnie w tym samym lub coraz wyższym wymiarze, nie może jednak każdorazowy wymiar przekraczać sumy 500 zł bądź 5 dni aresztu na przypadek niemożności zapłacenia kary.

2) O wykonanie kary zastępczego aresztu, nałożonej na osobę wojskową należy zwrócić się do władz wojskowych".

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Administracji Publicznej w porozumieniu z zainteresowanymi Ministrami.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.