Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.44.266

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 1966 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 14 października 1966 r.
zmieniające rozporządzenie o szczegółowych zasadach i trybie postępowania w sprawach cudzoziemców oraz o wzorach dokumentów dla cudzoziemców.

Na podstawie art. 18 ust. 2, art. 19 i art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 marca 1963 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 15, poz. 77) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 1 października 1963 r. o szczegółowych zasadach i trybie postępowania w sprawach cudzoziemców oraz o wzorach dokumentów dla cudzoziemców (Dz. U. z 1963 r. Nr 43, poz. 242 i z 1965 r. Nr 21, poz. 134) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wzory wiz udzielanych przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne zawierają załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia";

2) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wzory wiz udzielanych w kraju przez organy Milicji Obywatelskiej zawierają załączniki nr 3-5, a udzielanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych - załączniki nr 6 i 7 do rozporządzenia";

3) w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wzór karty stałego pobytu zawiera załącznik nr 8 do rozporządzenia";

4) w § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wzór dowodu tożsamości cudzoziemców zawiera załącznik nr 9 do rozporządzenia";

5) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"Załącznik nr 1.

...................................*)

...............................................................

(Nazwa i siedziba przedstawicielstwa dyplomatycznego lub

urzędu konsularnego)

WIZA POBYTOWA Nr .....

......... krotna

Uprawnia posiadacza paszportu oraz ..... osób do pobytu w

PRL przez okres ....... dni od daty każdego wjazdu.

Ostatni wjazd na terytorium PRL powinien nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty wystawienia wizy.

.................., dnia .......... 19 .... r.

(miejscowość)

(pieczęć urzędowa) **)

.............

(podpis)

*) Przy udzielaniu wiz pobytowych dyplomatycznych, służbowych,

turystycznych lub zwyczajnych dodatkowo odciska się jeden

z odpowiednich stempli: "Dyplomatyczna", "Służbowa",

"Turystyczna", "Zwyczajna".

**) Stampila (połączona) zaopatrzona jest w pieczęć urzędową,

obie jej części składowe są nierozłączne i stanowi ona

jednolity wzór wizy."

6) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"Załącznik nr 2.

.........................*)

...............................................................

(Nazwa i siedziba przedstawicielstwa dyplomatycznego

lub urzędu konsularnego)

WIZA PRZEJAZDOWA Nr .....

........ krotna

Uprawnia posiadacza paszportu oraz ..... osób do przejazdu

przez terytorium PRL w ciągu ...... dni za każdym razem.

Ostatni wjazd i wyjazd z terytorium PRL powinien nastąpić

przed upływem sześciu miesięcy od daty wystawienia wizy.

Przejścia graniczne ........................................

...............................................................

.................., dnia ......... 19 ... r.

(miejscowość)

(pieczęć urzędowa)**)

...................

(podpis)

*) Przy udzielaniu wiz przejazdowych dyplomatycznych,

służbowych, turystycznych lub zwyczajnych dodatkowo odciska

się jeden z odpowiednich stempli: "Dyplomatyczna",

"Służbowa", "Turystyczna", "Zwyczajna".

**) Stampila (połączona) zaopatrzona jest w pieczęć urzędową,

obie jej części składowe są nierozłączne i stanowi ona

jednolity wzór wizy."

7) skreśla się załącznik nr 3,
8) dotychczasowe załączniki nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 otrzymują kolejną numerację 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1967 r.