Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.56.349

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 czerwca 1920 r.
w przedmiocie zmian w rozporządzeniu o rejestrze handlowym z dnia 22 kwietnia 1919 r. Dz. Pr. poz. 279.

Art.  1.

Art. 35 ustęp 4 powołanego rozporządzenia otrzymuje brzmienie następujące:

"W szczególności obowiązani do zgłoszenia stowarzyszenia lub związku winni zgłosić następujące dane:

a) dane określone w artykule 34, ust. a p. 1-4,

b) wysokość udziału i wpisowego,

c) imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania członków zarządu względnie także członków rady nadzorczej".

Art.  2.

Art. 43 powołanego rozporządzenia otrzymuje brzmienie następujące:

"Dział C. składa się z 9 rubryk zobacz wzór).

Rubryka pierwsza jest przeznaczona dla tych samych wpisów, co rubryka pierwsza działu B.

W rubryce drugiej należy wpisać firmę, przedmiot i rodzaj stowarzyszenia lub związku, siedzibę zakładu głównego i oddziałów.

W rubryce trzeciej wymienić należy wysokość udziału i wpisowego.

W rubryce czwartej wpisywać należy na życzenie stowarzyszenia lub związku sumę kapitału zapasowego (rezerwowego) z końcem każdego roku gospodarczego.

Rubryka piąta jest przeznaczona na te same wpisy, co rubryka piąta działu B.

W rubryce szóstej należy wpisać datą zatwierdzenia statutu, datę rozpoczęcia działalności i rozwiązania stowarzyszenia lub związku, wreszcie czas trwania, jeżeli ten jest już naprzód określony.

Rubryki siódma, ósma i dziewiąta są przeznaczone na te same wpisy do rubryki ósma, dziewiąta i dziesiąta działu B."

Warszawa, dnia 25 czerwca 1920 r.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Numer

kolejny

wpisu

Firma. Przedmiot rodzaj stowarzyszenia lub związku. Siedziba. oddziały.

Wysokość udziału i wpisowego

Kapitał zapasowy (rezerwowy) z końcem każdego roku gospodarczego.

Osoby, uprawnione do zarządzania i rozrządzania majątkiem stowarzyszenia lub związku i zakres ich uprawnienia. Członkowie Rady Nadzorczej. Likwidatorowie.

Data zatwierdzenia statutu. Data rozpoczęcia działalności i rozwiązania stowarzyszenia lub związku. Czas trwania.

Rozwiązanie (likwidacja). Unieważnienie. Upadłość. Nadzór sądowy

Numer aktów, data wpisów. Postanowienie sędziego. Podpis sekretarza.

UWAGI