Zm.: rozporządzenie o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.77.514

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 sierpnia 1939 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 25 sierpnia 1939 r.
o zmianach rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli.

Na podstawie art. 55 ust. (1) ustawy konstytucyjnej i ustawy z dnia 13 maja 1939 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów (Dz. U. R. P. Nr 44, poz. 285) postanawiam co następuje:

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. z 1939 r. Nr 34, poz. 216) wprowadza się zmiany następujące:

1)
art. 20 ust. (2) otrzymuje brzmienie:

"(2) Plany zabudowania powinny czynić zadość wymaganiom obronności Państwa, a w szczególności obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej i przewidywać przerwy pomiędzy osiedlami i skupieniami budynków oraz taki sposób zabudowania i takie ukształtowanie ulic, placów i wolnych przestrzeni, które czyniłyby zadość potrzebom tej obronności.";

2)
do art. 23 dodaje się trzy nowe ustępy w brzmieniu:

"(5) Komisje regionalnego planu zabudowania są instytucjami prawa publicznego i posiadają osobowość prawną.

(6) Organem wykonawczym komisji jest biuro regionalnego planu zabudowania podległe przewodniczącemu komisji.

(7) Organizację i zakres działania komisji, zakres działania przewodniczącego komisji, jak również organizację i zakres działania biura regionalnego planu zabudowania określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych.";

3)
do art. 343 dodaje się ust. (2) w brzmieniu:

"(2) Przy budowie budynków, pomieszczeń i urządzeń, przeznaczonych na specjalne cele, związane z obronnością Państwa, władza może zezwolić na niestosowanie niektórych przepisów rozporządzenia niniejszego a także przepisów, wydanych na jego podstawie, jeżeli tego wymaga przeznaczenie wspomnianych budynków, pomieszczeń lub urządzeń. Odstępstwa od przepisów, dotyczących wykonywania robót budowlanych są niedopuszczalne.";

4)
do art. 359 dodaje się ust. (3) w brzmieniu:

"(3) W czasie wojny, w razie braku osób uprawnionych do technicznego kierowania robotami budowlanymi, władze mogą zezwolić na kierowanie poszczególnymi robotami osobom, nie posiadającym uprawnień do takiego kierowania, lecz mogącym wykazać się wykształceniem technicznym, określonym w art. 361 ust. (1) pkt a), 362 ust. (1) pkt a), 363 i 364 ust. (1) pkt 1.";

5)
do art. 360 dodaje się ust. (2) w brzmieniu:

"(2) W czasie wojny projekty (plany) robót budowlanych określonych w ust. (1) mogą sporządzać osoby, którym właściwe władze zezwolą na kierowanie robotami budowlanymi na podstawie art. 359 ust. (3).";

6)
do art. 380 dodaje się ust. (7) w brzmieniu:

"(7) Przepisy ust. (2) - (6) stosuje się również w przypadku uszkodzenia budynku lub urządzeń związanych z budynkiem wskutek działań wojennych. Od obowiązku naprawy właściciel będzie zwolniony w razie udowodnienia braku środków materialnych.";

7)
do art. 387 dodaje się ust. (4) w brzmieniu:

"(4) W czasie wojny, w razie braku osób uprawnionych do technicznego kierowania robotami budowlanymi, rzeczoznawcami budowlanymi mogą być osoby nie posiadające wspomnianych uprawnień, lecz mogące wykazać się wykształceniem technicznym określonym w art. 361, 362 lub 364. Do tych osób warunek zatwierdzenia przez władze wymienione w ust. (3) nie odnosi się, władze te jednak mogą nie dopuścić wymienionych osób do pełnienia obowiązków rzeczoznawców.";

8)
do art. 388 dodaje się ust. (3) w brzmieniu:

"(3) Art. 387 ust. (4) stosuje się odpowiednio.";

9)
do art. 389 dodaje się ust. (3) w brzmieniu:

"(3) Art. 387 ust. (4) stosuje się odpowiednio.";

10)
w art. 410:
a)
pkt 9) otrzymuje brzmienie:

"9) obowiązek przyłączenia poszczególnych działek do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gminnej, uzdrowiskowej albo państwowej, sposób pokrycia kosztów takiego przyłączenia, zasady i warunki ogólne i techniczne takiego przyłączenia, opłaty za pobór wody z wodociągu i za korzystanie z kanalizacji, względnie opłaty za prawo przyłączenia działek do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i za prawo pobierania wody z wodociągu i korzystania z kanałów, a gdy nie ma wodociągu - obowiązek urządzenia studzien;";

b)
pkt 14) otrzymuje brzmienie:

"14) obowiązek urządzenia w budynkach, na podwórzach oraz na innych miejscach niezabudowanej przestrzeni działki schronów przeciwlotniczych, obowiązek udziału właścicieli działek w budowie i pokryciu kosztów budowy wspólnych schronów przeciwlotniczych dla sąsiednich posiadłości, warunki jakim schrony przeciwlotnicze powinny odpowiadać i w ogóle warunki, jakim powinny odpowiadać budynki i urządzenia z nimi związane ze względu na obronność Państwa, a w szczególności ze względów obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej wreszcie obowiązek i sposób maskowania budynków oraz urządzania dzwonków i innych urządzeń alarmowych.".

Dekret niniejszy nie obowiązuje w województwie śląskim.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.