§ 1. - Zm.: rozporządzenie o pracach wzbronionych kobietom. - Dz.U.1966.32.195 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: rozporządzenie o pracach wzbronionych kobietom.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.32.195

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 sierpnia 1966 r.
§  1.
W wykazie prac wzbronionych kobietom, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. o pracach wzbronionych kobietom (Dz. U. z 1951 r. Nr 12, poz. 96, z 1959 r. Nr 18, poz. 109 i z 1962 r. Nr 30, poz. 137) wprowadza się następujące zmiany:
1)
pkt 23 otrzymuje brzmienie:

"23. W cegielniach, w fabrykach fajansu, porcelany oraz w innych fabrykach ceramicznych:

wyładowywanie i ustawianie wewnątrz gorących pieców;

obsługa pieców do wypalania, z wyjątkiem w pełni zmechanizowanych pieców tunelowych, o ile zawartość tlenku węgla w powietrzu nie przekracza stężeń dopuszczalnych; wyjątek nie dotyczy pieców, w których wypala się wyroby pokryte polewą ołowianą lub zawierającą inne związki trujące;

przygotowywanie polewy, zawierającej ołów lub inne składniki trujące;

polewanie i prace związane z wyrobami pokrytymi nie przetopioną polewą, o ile zawiera ona nie związane chemicznie tlenki ołowiu lub inne trujące składniki.";

2)
pkt 25 otrzymuje brzmienie:

"25. W fabrykach cementu:

prace palaczy przy obsłudze pieców do wypalania klinkieru, z wyjątkiem w pełni zmechanizowanych pieców szybowych i obrotowych, o ile zawartość tlenku węgla w powietrzu nie przekracza stężeń dopuszczalnych;

nie zmechanizowane odważanie i pakowanie cementu.";

3)
w pkt 26 dodaje się na końcu wyrazy "z wyjątkiem obsługi w pełni zmechanizowanych pieców szybowych, o ile zawartość tlenku węgla w powietrzu nie przekracza stężeń dopuszczalnych.";
4)
w pkt 30 dodaje się na końcu wyrazy "z wyjątkiem zatrudnienia w charakterze sprzedawców w stacjach paliw płynnych, wyposażonych w mechaniczne urządzenia do rozlewania paliw. Wyjątek ten nie dotyczy kobiet w ciąży.";
5)
pkt 34 otrzymuje brzmienie:

"34. Wytwarzanie, przerób i stosowanie w produkcji fluorowodoru, dwutlenku i trójtlenku siarki, kwasów chromowego i dwuchromowego oraz prace związane z wydzielaniem się wymienionych wyżej związków (np. przy produkcji superfosfatów);

wytwarzanie kwasu solnego;

wytwarzanie kwasu siarkowego;

wytwarzanie, przerób i stosowanie w produkcji kwasu azotowego i azotawego, z wyjątkiem utleniania par amoniaku na katalizatorze platynowym, jeśli zawartości substancji toksycznych w powietrzu nie przekraczają stężeń dopuszczalnych;

oczyszczanie zbiorników po stężonym kwasie siarkowym;

prace związane z wydzielaniem się siarkowodoru, o ile zawartość jego w powietrzu przekracza stężenia dopuszczalne.";

6)
pkt 35 otrzymuje brzmienie:

"35. Prace połączone z wydzielaniem się tlenków azotu, jeżeli proces nie przebiega w zamkniętej aparaturze i zawartość tlenków azotu w powietrzu przekracza stężenia dopuszczalne.";

7)
pkt 42 otrzymuje brzmienie:

"42. Wytwarzanie, przerób i stosowanie w produkcji alkoholu metylowego i innych alkoholów trujących, o ile stężenia tych substancji w powietrzu przekraczają stężenia dopuszczalne. Zakaz ten nie dotyczy rozlewania i stosowania spirytusu skażonego (denaturatu).";

8)
w pkt 47 skreśla się wyrazy "obsługa pras prochowych, wirówek odwadniających, ugniatarek, walców, krajalnic, z wyjątkiem prac pomocniczych, związanych w szczególności z odbieraniem materiałów";
9)
pkt 48 otrzymuje brzmienie:

"48. Wyrób piorunianu rtęci i azydku ołowiu.";

10)
pkt 74 otrzymuje brzmienie:

"74. Wysiewanie azotniaku, superfosfatu pylistego i wapna nawozowego oraz inne manipulacje tymi nawozami sztucznymi, rozlewanie wody amoniakalnej, prace przy użyciu, przygotowaniu i manipulacji po zakończeniu zużycia środków owadobójczych i grzybobójczych oraz przy zaprawie ziarna (bejcowaniu); zakaz nie dotyczy prac przy sprzedaży chemicznych środków ochrony roślin w zamkniętych szczelnych opakowaniach fabrycznych bez rozważania.";

11)
pkt 75 otrzymuje brzmienie:

"75. Bezpośrednie podawanie zboża do bębna młocarni.";

12)
pkt 76 otrzymuje brzmienie:

"76. Kobietom od 4 miesiąca ciąży - zbieranie ziemniaków za kopaczką.";

13)
w pkt 79 dodaje się na końcu zdanie "zakaz nie dotyczy kobiet lekarzy weterynarii."