Zm.: rozporządzenie o opodatkowaniu cukru.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.68.458

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 sierpnia 1939 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 26 lipca 1939 r.
o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o opodatkowaniu cukru.

Na podstawie art. 55 ust. (1) ustawy konstytucyjnej i ustawy z dnia 13 maja 1939 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów (Dz. U. R. P. Nr 44, poz. 285) postanawiam co następuje:

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1927 r. o opodatkowaniu cukru (Dz. U. R. P. Nr 81, poz. 700) przepis art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"W przypadkach zasługujących na uwzględnienie podatek od cukru wyrobionego w kraju może być zakredytowany na warunkach ustalanych przez Ministra Skarbu.".

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Skarbu.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.