Zm.: rozporządzenie o opłatach konsularnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.6.17

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 marca 1978 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 27 lutego 1978 r.
zmieniające rozporządzenie o opłatach konsularnych.

Na podstawie artykułu 25 ustawy z dnia 11 listopada 1924 r. o organizacji konsulatów i o czynnościach konsulów (Dz. U. Nr 103, poz. 944) zarządza się, co następuje:
Taryfa opłat konsularnych, stanowiąca załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 grudnia 1966 r. o opłatach konsularnych (Dz. U. z 1967 r. Nr 2, poz. 7 i z 1974 r. Nr 1, poz. 4), otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1978 r.

ZAŁĄCZNIK

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH

Poz.Przedmiot opłatyWysokość opłaty w złotych
I. Podania
1Podanie (wniosek) o dokonanie czynności urzędowej70,-
Wolne są od opłat podania wnoszone w sprawach:
a) przewidzianych w § 3 i 4 rozporządzenia,
b) zawierające skargi lub zażalenia na polskie urzędy

lub pracowników tych urzędów,

c) o dokonanie czynności, która jest wolna od opłat

konsularnych.

II. Paszporty konsularne
2Wystawienie paszportu książeczkowego630,-
3Wystawienie paszportu blankietowego140,-
4Wznowienie terminu ważności paszportu książeczkowego420,-
5Dokonanie innej czynności w paszporcie konsularnym210,-
Wolne są od opłat czynności:
a) dokonane w paszportach konsularnych obywateli

polskich, przebywających stale za granicą, których

jedynym źródłem utrzymania są renty przekazywane z

Polski, a także w paszportach ich żon i dzieci,

pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu,

b) wystawienie paszportu blankietowego osobie

deportowanej do Polski,

c) wystawienie paszportu blankietowego obywatelowi

polskiemu, który przebywając służbowo za granicą,

utracił paszport wydany w kraju.

III. Paszporty wydawane w kraju
6Doręczenie paszportu wydanego w kraju (wraz z wykonaniem wpisu o doręczeniu)630,-
7Wznowienie terminu ważności paszportu wydanego w kraju420,-
8Rozszerzenie terytorialnej ważności paszportu wydanego w kraju420,-
9Dokonanie innej czynności w paszporcie wydanym w kraju280,-
Wolne są od opłat czynności dokonane w paszportach dyplomatycznych i służbowych oraz w paszportach zwykłych wydanych dla celów służbowych.
IV. Sprawy obywatelstwa
10Wydanie decyzji urzędu konsularnego o przyjęciu oświadczenia w sprawach nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego1.050,-
11Wydanie zaświadczenia lub decyzji o udzieleniu zezwolenia na zmianę obywatelstwa polskiego na obce2.100,-
12Wydanie innego zaświadczenia w sprawach obywatelstwa630,-
Wolne są od opłat według poz. 12 zaświadczenia wydawane w wypadkach przewidzianych w § 3 i § 4 pkt 2 rozporządzenia.
V. Wizy
13Wystawienie wizy pobytowej jednokrotnej280,-
14Wystawienie wizy pobytowej 2- do 4-krotnej560,-
15Wystawienie wizy pobytowej wielokrotnej1.050,-
16Wystawienie wizy przejazdowej jednokrotnej140,-
17Wystawienie wizy przejazdowej 2- do 4-krotnej210,-
18Wystawienie wizy przejazdowej wielokrotnej280,-
19Za wizy zbiorowe udzielane pasażerom statków, obsługiwanym przez polskie biura podróży w ramach rejsów turystycznych, upoważniające do pobytu grupowego w rejonie miasta portowego do 48 godzin, pobiera się od każdej osoby opłatę w wysokości70,-
Wolne są od opłat wizy:
a) dyplomatyczne i służbowe – na zasadach

wzajemności,

b) wystawiane w paszportach cudzoziemców przyjętych

na studia, praktyki studenckie lub staże

podyplomowe w Polsce,

c) wystawiane w paszportach funkcjonariuszy

Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz organizacji

wyspecjalizowanych ONZ.

Uwagi wyjaśniające do poz. 13–19:
1. Przy wystawianiu wizy w paszporcie opiewającym na

dwie lub więcej osób oraz przy wystawianiu wizy

zbiorowej pobierane są opłaty od każdej osoby

według poz. 13–19 w zależności od rodzaju wizy.

2. Za wizy wystawiane w dokumentach dla

bezpaństwowców pobiera się opłaty jak za wizy

wydawane obywatelom kraju, który wystawił

bezpaństwowcowi dokument podróży.

3. Opłaty konsularne, przewidziane w poz. 13–18,

pobiera się w wysokości 75% stawek, jeżeli wizy

udzielane są:

a) młodzieży w wieku do dnia ukończenia 24 lat,
b) cudzoziemcom ubiegającym się o wizy w celach

turystycznych, legitymującym się wystawionymi

przez biura podróży dokumentami potwierdzającymi

rezerwację świadczeń w związku z pobytem w Polsce

(np. voucher, exchange order), oraz cudzoziemcom

przyjeżdżającym w grupach turystycznych

organizowanych przez polskie biura podróży.

VI. Świadectwa, zaświadczenia, legalizacja
20Wystawienie świadectwa lub zaświadczenia nie wymienionego w innych pozycjach taryfy210,-
21Wydanie przepustki na sprowadzenie zwłok (szczątków, popiołów) ludzkich z zagranicy do Polski oraz na ich przewóz przez terytorium Polski (łącznie z przyłożeniem pieczęci na trumnie lub urnie)630,-
22Legalizacja dokumentu urzędowego210,-
VII. Czynności notarialne, tłumaczenia
23Sporządzenie aktu notarialnego, dotyczącego przedmiotu o wartości:
– do 10.000 zł włącznie1.050,-
oraz od wartości przedmiotu przewyższającej kwotę

10.000 zł – dodatkowo

3%
24Sporządzenie odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii i poświadczenie zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem dokumentu – za każdą stronicę210,-
25Poświadczenie zgodności odpisu, fotokopii, wyciągu, wypisu z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem (fotokopią) dokumentu – za każdą stronicę140,-
26Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego na dokumencie prywatnym210,-
27Poświadczenie daty okazania dokumentu210,-
28Poświadczenie zaproszenia na wyjazd za granicę280,-
29Poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu oraz stawiennictwa lub niestawiennictwa osoby140,-
30Dokonanie czynności notarialnej nie wymienionej w poz. 24–29280,-
31Sprawdzenie i poświadczenie dostarczonego tłumaczenia z języka polskiego na obcy lub z obcego na polski – za każdą stronicę210,-
32Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na obcy – za każdą stronicę420,-
33Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka obcego na polski – za każdą stronicę280,-
VIII. Czynności z zakresu stanu cywilnego
34Przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński i sporządzenie protokołu1.050,-
35Wydanie świadectwa o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa630,-
36Wydanie innego zaświadczenia lub dokonanie innej czynności z zakresu stanu cywilnego420,-
IX. Czynności spadkowe i majątkowe
37Likwidacja spadku, sprzedaż majątku przez urząd konsularny (bez angażowania adwokata)10% od wartości netto
38Likwidacja spadku, sprzedaż majątku przez urząd konsularny (przy zaangażowaniu adwokata)5% od wartości netto
39Uzyskanie, zainkasowanie lub przesłanie przez urząd konsularny pieniędzy i innych wartości (obligacje, akcje, kosztowności itp.)3% od wartości netto
X. Depozyty
40Sporządzenie protokołu o przyjęciu depozytu wraz ze sprawdzeniem depozytu zamkniętego420,-
41Przechowanie dokumentu w depozycie przez okres do 1 roku210,-
42Przechowanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie przez okres do 1 roku3% od wartości
XI. Inne czynności konsularne
43Doręczenie pisma lub dokumentu przekazanego przez urząd krajowy w odpowiedzi na podanie wniesione przez osobę przebywającą za granicą280,-
44Za dokonanie – na żądanie strony – czynności poza lokalem, lecz w siedzibie urzędu, pobiera się opłatę niezależnie od opłat przewidzianych w innych pozycjach taryfy – za każdą rozpoczętą dobę urzędowania280,-
45Za dokonanie – na żądanie strony – czynności poza siedzibą urzędu pobiera się opłatę niezależnie od opłat przewidzianych w innych pozycjach taryfy – za każdą rozpoczętą dobę urzędowania630,-
46Wolne są od opłat czynności dotyczące polskiego statku morskiego, żeglugi śródlądowej i statku powietrznego lub członka załogi tego statku.