Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.12.113

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lutego 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU, MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI I MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 13 lutego 1922 r.
w sprawie uzupełnienia art. 4 rozporządzenia o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi.

Na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1921 r. w przedmiocie udzielenia Ministrowi Skarbu pełnomocnictwa do wydawania rozporządzeń w sprawie regulowania obrotu pieniężnego z krajami zagranicznemi oraz obrotu obcemi walutami (Dz. U. R. P. № 104, poz. 748) zarządza się co następuje:
§  1. Art. 4 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1920 r. o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi (Dz. U. R. P. 1921 r. № 18, poz. 104) uzupełnia się przez dodanie po ustępie pierwszym ustępów drugiego, trzeciego i czwartego o brzmieniu następującem:

"W wyjątkowych wypadkach może Ministerstwo Skarbu przyznawać prawa dokonywania tranzakcji dewizami i walutami zagranicznemi bez pośrednictwa banków dewizowych poszczególnym firmom handlowym i przemysłowym. Firmy te będą jednakże miały wówczas prawo dokonywania tylko takich operacji, które będą każdorazowo wyszczególnione w upoważnieniu Ministerstwa Skarbu.

W zakresie powyższych operacji podlegać będą te firmy tym samym obowiązkom i kontroli co banki dewizowe.

Również może Ministerstwo Skarbu względnie organy przezeń wyznaczone zezwalać w poszczególnych wypadkach firmom i instytucjom finansowym nie będącym bankami dewizowemi na dokonywanie tranzakcji, które w myśl przepisów niniejszego rozporządzenia zastrzeżone są wyłącznie bankom dewizowym".

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.