Zm.: rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 9 grudnia 1947 r. o ustanowieniu urzędów morskich i kapitanatów portów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.30.203

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŻEGLUGI
z dnia 10 kwietnia 1948 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Żeglugi z dnia 9 grudnia 1947 r. o ustanowieniu urzędów morskich i kapitanatów portów.

Na podstawie art. 1 ust. 4 dekretu z dnia 5 września 1947 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji morskiej (Dz. U. R. P. Nr 60, poz. 328) zarządzam, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Żeglugi z dnia 9 grudnia 1947 r. o ustanowieniu urzędów morskich i kapitanatów portów (Dz. U. R. P. Nr 76, poz. 489) wprowadza się zmiany następujące:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustanawia się Gdański Urząd Morski z siedzibą w Gdańsku-Wrzeszczu i Szczeciński Urząd Morski z siedzibą w Szczecinie.";

2)
w § 2 wyrazy "Urzędu Morskiego w Gdańsku" zastępuje się wyrazami "Gdańskiego Urzędu Morskiego", a wyrazy "Urzędu Morskiego w Szczecinie" zastępuje się wyrazami "Szczecińskiego Urzędu Morskiego";
3)
w § 3 wyrazy "Urzędy Morskie w Gdańsku i Szczecinie" zastępuje się wyrazami "Gdański Urząd Morski i Szczeciński Urząd Morski".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1948 r.