Zm.: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o pieczęciach notariuszów i organów izb notarialnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.45.370

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lipca 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 czerwca 1938 r.
o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o pieczęciach notariuszów i organów izb notarialnych.

Na podstawie art. 5 pkt 1 prawa o notariacie (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 84, poz. 609) zarządzam co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o pieczęciach notariuszów i organów izb notarialnych (Dz. U. R. P. Nr 88, poz. 686) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 dodaje się ust. 3:

"Jeżeli ilość liter napisu pieczęci jest większa niż ilość milimetrów średnicy pieczęci, dopuszczalne jest skrócenie napisu przez zastąpienie imienia notariusza (zastępcy notariusza) podaniem początkowej litery lub dwóch pierwszych liter imienia, a gdyby i takie skrócenie napisu nie wystarczało, dopuszczalne jest skrócenie tytułu notariusza na "notar.", a zastępcy notariusza na "z. notar." lub "zast. notar.", jak również skrócenie nazwy miejscowości, jeśli ta składa się z dwóch wyrazów i skrócenie jednego z nich odpowiada zwyczajowi miejscowemu."

2)
§ 10 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"Władze, pośredniczące w zamówieniach pieczęci, ustalają treść napisów skróconych (§ 3 ust. 3), prowadzą wykaz pieczęci, przechowują ich odbitki i zarządzają przekazanie pieczęci uszkodzonych lub wy cofanych z obiegu w myśl przepisów § 9."

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.