Zm.: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 maja 1936 r. o warunkach służby przygotowawczej i zasadach odpowiedzialności służbowej kandydatów na szeregowych Policji Państwowej, przyjętych do służby przygotowawczej w charakterze pracowników kontraktowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.69.507

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 września 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 2 września 1938 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 maja 1936 r. o warunkach służby przygotowawcze] i zasadach odpowiedzialności służbowej kandydatów na szeregowych Policji Państwowej, przyjętych do służby przygotowawczej w charakterze pracowników kontraktowych.

Na podstawie art. 138 a ust. (2) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolite; z dnia 6 marca 1928 r. o Policji Państwowej (Dz. U. R. P. z 1931 r. Nr 5, poz. 27) w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 kwietnia 1936 r. w sprawie zmiany przepisów o Policji Państwowej (Dz. U. R. P. Nr 28, poz. 226) zarządzam co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 maja 1936 r. o warunkach służby przygotowawczej i zasadach odpowiedzialności służbowej kandydatów na szeregowych Policji Państwowej, przyjętych do służby przygotowawczej w charakterze pracowników kontraktowych (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 376), w rozdziale IV dodaje się po § 20 nowy paragraf, jako § 20a, w brzmieniu następującym:

"§ 20a. (1) W razie śmierci kandydata kontraktowego przyznaje się osobie, która poniosła koszty pogrzebu, zwrot tych kosztów, na zasadach obowiązujących w stosunku do szeregowych Policji Państwowej.

(2) Wysokość wynagrodzenia kandydata kontraktowego dla wymiaru zwrotu kosztów pogrzebu określa się na 90 zł miesięcznie."

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.