Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.105.696

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 listopada 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 29 października 1920 r.
w przedmiocie zmiany art. 7 rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 12/II 1919 r., dotyczącego przepisów wykonawczych do dekretu z dn. 7/II 1919 r. o widowiskach (Monitor Polski № 37 z dn. 15 lutego 1919 r.).

Na zasadzie art. 5 dekretu z dn. 7/II 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o widowiskach zarządzam:
Artykuł 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 12/II 1919 r. (Monitor Polski № 37 z dn. 15 lutego 1919 r.) w przedmiocie przepisów wykonawczych do dekretu z dn. 7/II 1919 r. otrzymuje brzmienie następujące:

"Za rozpatrzenie film kinematograficznych pobierana będzie opłata podług taksy następującej:

a) za filmę naukową, pedagogiczną lub przedstawiającą zdjęcia z natury, albo kronikę (przegląd wypadków bieżących) za każde 50 metrów - 20 mk.;

b) za inne filmy - 2 marki od każdego metra.

Uwaga: Niecałe 50 metrów przyjmuje się za 50 metrów. Za wystawienie legitymacji filmowej pobiera się 100 mk.

Filma, zawierająca pod ogólnym tytułem rozmaite obrazy, jak np. "Tydzień Wojenny", "Wrażenia z podróży" i t. p., uważana jest za jedną filmę. Przezrocza latarni czarnoksięskich nie podlegają opłacie."