Zm.: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 1932 r. o rejestracji stowarzyszeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.68.374

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 grudnia 1946 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ZIEM ODZYSKANYCH
z dnia 7 listopada 1946 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 1932 r. o rejestracji stowarzyszeń.

Na podstawie art. 45 prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 94, poz. 808) zarządzam, co następuje:
W rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 1932 r. o rejestracji stowarzyszeń (Dz. U. R. P. Nr 116, poz. 963) z późniejszymi zmianami (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 69, poz. 637, z 1937 r. Nr 87, poz. 627 i z 1945 r. Nr 24, poz. 142) § 10 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 10. Wysokość opłaty za ogłoszenie o rejestracji przewidziane w art. 21 ustanawia się na zł 450, a za ogłoszenie o zmianie statutu, przewidziane w art. 28, na zł 300.

Za ogłoszenie o rejestracji statutu ochotniczej straży pożarnej ustanawia się opłatę w wysokości zł 150, a za ogłoszenie o zmianie statutu tejże straży - opłatę w wysokości zł 75.

Co do wysokości opłat za odpisy i wyciągi z rejestru mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o opłatach stemplowych".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.