Zm.: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Skarbu z dnia 22 stycznia 1925 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1924 r. o obowiązku i sposobie pokrywania wydatków przez związki komunalne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.53.441

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH ORAZ MINISTRA SKARBU
z dnia 16 maja 1931 r.
o zmianie rozporządzenia I Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Skarbu z dn. 22 stycznia 1925 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1924 r. o obowiązku i sposobie pokrywania wydatków przez związki komunalne.

Na podstawie § 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1924 r. o obowiązku i sposobie pokrywania wydatków przez związki komunalne (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 522) zarządza się co następuje:
Do § 2 rozporządzenia I Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Skarbu z dnia 22 stycznia 1925 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1924 r. o obowiązku i sposobie pokrywania wydatków przez związki komunalne (Dz. U. R. P. Nr. 15, poz. 99) dodaje się ustęp drugi o treści następującej:

"Przepis ustępu pierwszego nie ma zastosowania do preliminarzy budżetowych m. Gdyni".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.