Zm.: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 1928 r. o wyrobie, obrocie i przechowywaniu eteru etylowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.71.392

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 1946 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: ZDROWIA i SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 3 grudnia 1946 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Skarbu z dnia 22 lutego 1928 r. o wyrobie, obrocie i przechowywaniu eteru etylowego.

Na podstawie art. 3 ust. 2 i art. 11 ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających (Dz. U. R. P. Nr 72, poi. 559) i art. 2 dekretu z dnia 11 kwietnia 1945 r. o podziale Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia (Dz. U. R. P. Nr 12, poz. 63) zarządza się, co następuje:
W § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Skarbu z dnia 22 lutego 1928 r. o wyrobie, obrocie i przechowywaniu eteru etylowego (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 281) dodaje się ustęp trzeci o następującym brzmieniu:

"3. Eter etylowy do narkozy może być wprowadzony do obrotu dopiero po przeprowadzeniu kontroli każdej wyprodukowanej serii, w sposób określony w instrukcji wydanej przez Ministra Zdrowia i ogłoszonej w Monitorze Polskim".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.