Zm.: rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 9 stycznia 1928 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu i Komunikacji w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.32.217

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lipca 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 20 maja 1948 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Skarbu i Komunikacji o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 9 stycznia 1928 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu i Komunikacji w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych.

Na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. R. P. Nr 77, poz. 673) wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr 114, poz. 975, z 1928 r. Nr 26, poz. 229, z 1932 r. Nr 26, poz. 229, Nr 60, poz. 573 i Nr 67, poz. 622, z 1934 r. Nr 110, poz. 976 i z 1938 r. Nr 27, poz. 245) zarządza się, co następuje:
§ 31 rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 9 stycznia 1928 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Skarbu i Komunikacji w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr 19, poz. 167) wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 7, poz. 45 i Nr 58, poz. 435 oraz z 1936 r. Nr 50, poz. 360) otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 31. Wysokość wynagrodzenia biegłego wynosi 100 zł za każdą zużytą lub rozpoczętą godzinę wykonywania obowiązków biegłego; czas zużyty na przybycie do miejsca wykonania tych obowiązków i z powrotem do domu wlicza się do godzin czynności; całość wynagrodzenia biegłego nie może jednak przekraczać diet dziennych funkcjonariuszów państwowych VII grupy uposażenia.

Przy czynnościach w miejscowości odległej ponad 4 km od miejsca zamieszkania biegłego, prócz wynagrodzenia wymienionego w ustępie poprzedzającym, biegły otrzymuje zwrot kosztów przejazdu publicznym środkiem lokomocji w obie strony.

Przy podróży koleją - zwraca się koszt biletu II-ej klasy. W braku publicznych środków lokomocji w danej miejscowości zwraca się koszty przejazdu według zatwierdzonej przez władze taryfy, a w braku taryfy według cen odpowiadających miejscowym stosunkom. Zwrot kosztów przejazdu należy się biegłemu także w przypadku korzystania z własnego środka lokomocji.

W razie dostarczenia biegłemu bezpłatnej podwody nie służy mu zwrot kosztów podróży.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.