§ 1. - Zm.: rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 18 czerwca 1929 r., zawierającego przepisy o granicach wytrzymałości materjałów i konstrukcyj budowlanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.60.388

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 1935 r.
§  1.
§ 39 rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dnia 18 czerwca 1929 r., zawierającego przepisy o granicach wytrzymałości materjałów i konstrukcyj budowlanych (Dz. U. R. P. Nr. 54, poz. 431), otrzymuje brzmienie następujące:

"Odstąpienie od norm powyższych jest dopuszczalne:

a) dla wszelkich konstrukcyj, o ile to odstąpienie oparte będzie na odnośnych normach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, zaleconych zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych, ogłoszonem w Monitorze Polskim,

b) dla specjalnych konstrukcyj, o ile przedstawione zostaną obliczenia szczegółowe, należycie naukowo uzasadnione".